รายงานความยั่งยืน 2564

61 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ข้้อมูลส่่ว นบุ การเก็บ้ อู เป็็นกระบวนการดำำ �เนินธุรกิจ ที่่� ำ �คัญในการให้้บริการการธนาคารกับ ลููกค้า โ ยธนาคาร ความรัับิ อบในการ ใช้้้ อู ไ ใน างที่่� า าร้ างควา เชื่� อมั่่� นแ ะบรรเ าควา เสี่่� ยงที่่� อาจเกิ ขึ้้� น อันจะนำ �ไปสู่่�ผ กระ บ าง บต่่อควา เป็็นอยู่ที่่� ดี างการเงิน ควา เป็็น่ วนตััว แ ะิิ มนุุษย น องลููกค้าธนาคารมีีการติิ า การใช้้้ อู องลููกค้าเพื� อเป็็น ระโย์ ต่่อการวิจัยวิเคราะห์์แ ะการตล า ในปีี2564 คิ เป็็น 27% ธนาคารมีีควา มุ่่� งมั่่� นในการ พัฒนาควา เป็็น่ วนตััว อง้ อู อดทั้้� ง ห่่วงโ่ คุณค่าเพื� อให้้มั่่� นใจว่าพนักงาน แ ะคู่่้าธุรกิจต่่างรับรู้แ ะเ้ าใจถึึงควา รับิ อบ อง น ทีีท ีีบีีก ำำ � น ให้้คู่่้าธุรกิจ งนา ใน้ อ ก ง การ ระ ว้ อู แ ะให้้ควาิ นยอ เก่� ยวกับ การคุ้้�มครอง้ อู ผู้้� บริโภคเพื� อ กป้้อง้ อู องลููกค้า า พรบ. คุ้้�มครอง้ อู่ วนบุคค แ ะกำ น ให้้การ ระ ว้ อู่ วนบุคค ต้้องดำำ �เนินไ เพื� อวััตถุ ระ งค์ างธุรกิจเ่ านั� น โ ย 100% คู่่้าธุรกิจ งนา ใน้ อ ก งการ ระ ว้ อู แ ะให้้ ควาิ นยอ เก่� ยวกับการคุ้้�มครอง้ อู ผู้้� บริโภคในปีี2564นอกจากนี� พรบ. คุ้้�มครอง ทั้้� งนี� เพื� อ้ างความรู้้� ควา เ้ าใจเก่� ยวกับ ควา ำ �คัญ อง พรบ. คุ้้�มครอง้ อู่ วน บุคค อย่างต่่อเนื� อง ธนาคารได้้จััดให้้การ ฝึกอบร พรบ. คุ้้�มครอง้ อู ลส่ วนบุคค ซีีร ีีย์ 1: บ แนะนำ � เป็็นหลัักู รภาคบังคับ ตั้� งแต่่ปีี 2563 แ ะในปีี 2564 ได้้จััดการฝึก ข้อมูลสุ่่ คคลและค ามปลอดภััย างไซเบอร์้ อู่ วนบุคค ยังเป็็นหััว้ อหลัักหััว้ อหนึ่� ง ในงาน Suppl ier Day ระจำ �ปีี 2564 เพื� อให้้คู่่้าธุรกิจ ราบถึึงควา ำ �คัญ อง พรบ. คุ้้�มครอง้ อู่ วนบุคค แ ะเตรีีย ควา พร้อ ำ �หรัับการดำำ � เ นินงานให้้ อ คล้้องกับกฎ ายดัังกล่่าว ทั้้� งนี� ธนาคารกำ � น ให้้คู่่้าธุรกิจต้้อง ฏิิบััติ า ภาค นวกผู้้ ระ ว้ อู แ ะภาค นวก เก่� ยวกับการถ่่ายโอนแ ะ เปิิ เ ย้ อู ่ วนบุคค โ ยจะเริ� ำ�เนินการในปีี 2565 0 กรณีการละเมิดข้อมูลที ส่งผลกระทบ ต่อลูกค้าอย่างมีนัยสําคัญ 0 กรณีการร้องเรียนเกี ยวกับการละเมิด ความเป นส่วนตัวของลูกค้าที ได้รับ การพิสูจน์แล้ว 0 กรณีการร้องเรียนเกี ยวกับการละเมิด ความเป นส่วนตัวของลูกค้าที ได้รับ การพิสูจน์แล้วจากหน่วยงานราชการ 100% คู่ค้าธุรกิจลงนามในข้อตกลงการประมวล ข้อมูลและให้ความยินยอมเกี ยวกับ การคุ้มครองข้อมูลผู้บริโภค 100% พนักงานได้รับการฝ กอบรม พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล ซีรีย์ 2 100% พนักงานกลุ่มเป าหมาย ผ่านการฝ กอบรม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักสูตรเข้มข้น อบร พรบ. คุ้้�มครอง้ อู่ วนบุคค ซีีร ีีย์ 2 โ ยเน้นที่่�้ อู่ วนบุคค ควา อดภััย อง้ อู แ ะการจััดการ้ อู โ ย 100% องพนักงานรว � งพนักงาน า าได้้่ าน การฝึกอบร แล้้ว นอกจากนี� ยังได้้ออกแบบ การฝึกอบร พรบ. คุ้้�มครอง้ อู่ วน บุคค หลัักู รเ้้ น ำ �หรัับพนักงานที่่� ให้้ บริการลููกค้า เช่่น พนักงาน า า พนักงาน คอนแ ค เ็ นเ อร์ แ ะพนักงาน าย เพื� อ ให้้มั่่� นใจว่าการดำำ �เนินงาน องธนาคารมีี ควา อ คล้้อง า กฎ าย ทั้้� งนี� การ ฝึกอบร กู รเ้้ นมุ่่� งให้้ความรู้้� เก่� ยวกับ พรบ. คุ้้�มครอง้ อู ลส่ วนบุคค ในเชิิงลึึก พร้ อ � ง อ ธิ บ า ย บ บ า แ ะ หน ้้ า ที่่� ที่่� เก่� ยว้ อง ิิ องเจ้า อง้ อู่ วนบุคค แ ะการ ระ ว้ อู อย่างถููกกฎ าย ครอบค ถึึง 7 ระเด็็น ได้้แก่ ควาิ นยอ (consent) การป้้องกันหรืือระงับอัน รายต่่อ ชีีวิ ร่างกาย หรืือสุุข ภาพ (vital interest) การ ฏิิบััติ า ญญา (contract ) ระโยชน์์ าธารณะ (public task) ควา ำ �เป็็น/ อบ ด้้วยกฎ าย (legitimate interest) การ ฏิิบััติ า กฎ าย (legal obligations) แ ะ เอก าร ระวััติศา์ /วิจัย/ิ ติิ (research) โ ย 100% องพนักงานกลุ่� เป้้า าย่ านการฝึกอบร กู รเ้้ น ดัังกล่่าวแล้้ว

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3