รายงานความยั่งยืน 2563

ผูŒ รับผิดชอบในแนวหนŒ าจัดการขŒ อรŒ องเร� ยนทั่วไปที่สามารถแกŒ ไขไดŒ โดยจ� ดติดต‹ อแรก ผูŒ รับผิดชอบระดับแรกจัดการขŒ อรŒ องเร� ยนที่มีความซับซŒ อนมากข�้ น ตŒ องการขŒ อมูล และทักษะมากข�้ น และตŒ องมีการขออนุญาต ผูŒ รับผิดชอบระดับที่สองจัดการขŒ อรŒ องเร� ยนที่มีระดับความไม‹ พอใจสูงหร� อเกี่ยวขŒ องกับความลŒ มเหลวของบร� การ ในระดับรุนแรง เช‹ น การฉŒ อโกง การละเมิดขŒ อมูล หร� อป˜ ญหาทางดŒ านกฎหมาย แนวทางการป‡ องกัน 3 ชั้นในการจัดการขŒ อรŒ องเร� ยน การ ง ะเี ยนข้ ร้ งเรียนในระ เ็ น่ วน ระกี่ มี ความส� คัญยิ่งในการจั การข้ ร้ งเรียน เนื งจากเ็ นการให้ข้ ม ที่� จะช่วยให้ ามารถติ ตามผ การดำำ �เนินงานแ ะจั ำ �รายงาน วิเคราะห์ได้้ ซึ่่� งเป็็นส่่วนหน่� งข งกระ วนการรับฟัังข้อคิิ เห็นข ง ลููกค้าที่� จะช่วย ำ �นวนข้อร้้ งเรียนใน นาคต ทั้� งนี� ในระหว่าง การปรัับปรุุ งกระ วนการ ธนาคารได้้ดำำ �เนินการปรัับปรุุ งขั� นต น การ ง ะเบีียนข้อร้้ งเรียนให้เป็็นระ มากขึ� นด้้วยการเพ่� ม เกณฑ์์ต่างๆ เพ่� เพ่� ม ระสิิทธิิภาพในการต น งต่ั ญหา ข งลููกค้า โ ยเกณฑ์์ต่างๆ เหล่่านี� ช่วยให้พนักงาน ามารถ กั่ นกร งข้ ร้ งเรียน ระเภ ต่างๆ ง ะเี ยนข้ ร้ งเรียน ในระ แ ะ เนินการจั การตามกระ วนการไ้ ย่างถูกต้ ง ั้ งนี้ เกณ์ ต่างๆ ี่ไ้ เพิ่มขึ้นมาใหม่นี้ ยังช่วยให้ธนาคาร ามารถแยกไ้ ว่า งค์ ระก ใ ก่ ให้เกิ ข้ ร้ งเรียนแ ะ งค์ ระก ใ ไม่เกี่ยวข้ ง น กจากนี้ ธนาคารยังไ้ ด� เนินการเพิ่มเมนูการร้ งเรียน ใน TMB Smart Queue ณ กว่า 400 าขา ั้ง าขาข งี เ็ มี แ ะ าขาร่วม ซึ่งช่วยให้พนักงาน าขา ามารถติ ตามแ ะั นทึก ข้ ร้ งเรียนี่ ไ้ รั ผ่านช่ ง าง าขาเข้าสู่ระ การ ริหารลูกค้าั มพันธ์ไ้ ั้งยังช่วย รั รุง ระสบ การณ์ข งลูกค้าี่ าขา ข งธนาคารี ก้ วย ้วยระ งานใหม่นี้ ลูกค้าี่ ใช้การต่ คิว เพื ร้ งเรียนจะ ามารถใช้ ริการเคาน์เต ร์ี่ ว่างถั ไ ไ้ ั้ง เคาน์เต ร์แบบ ยืนแ ะเคาน์เต ร์แบบ นั่ง โ ยหั งจากการทดลอ ง ระบบ พ ว่าการให้ ริการจากเคาน์เต ร์ยืนไม่มีความ ะ วก าย เนื งจากมีผู้ใช้ ริการจ� ำนวนมาก ธนาคารจึงไ้ รั ให้ กค้าี่ ต่ คิวเพ ร้ งเรียนรั ริการจากเคาน์เต ร์นั่งเ่ านั้น เพื การให้ ริการลูกค้าแ ะการจั การข้ ร้ งเรียนีี ยิ่งขึ้น ธนาคารไ้ เี่ ยนก ยุ ธ์ส� หรั แคมเ ญ่ งเ ริมการต า โ ย เน้นออ กแต่ ะแคมเ ญโ ยแ่ งระยะแ นการมุ่งไปที่ ลูกค้าั้ งหม ในคราวเี ยว เพื้ งกันจ� ำนวนผู้ใช้ ริการ้ น ะั ก ซึ่งการ รั เี่ ยนั งก่ าวช่วยให้พนักงาน ามารถให้ ริการไ้ ย่างเหมาะ ม แ ะธนาคาร ามารถรักษาคุณภาพข งการให้ ริการไ้ ในี 2563 ธนาคารยังไ้ รับป รุงบท า หน้าี่ แ ะความรั ผิ ชอบ้ วยการน� ำเ น โครง ร้างแนว างการ้ งกัน 3 ชั้นในการจั การ ข้ ร้ งเรียนแ ะไ้ ม หมายงานให้กั หน่วยงานเ พาะเพ ให้เกิ การ เนินงาน ย่างเ็ นร ธรรม ในป‚ 2563 จํานวนขŒ อรŒ องเร� ยนลดลง 5% จากผลการดําเนินงานป‚ 2562 ประเด็นหลักของการรŒ องเร� ยน ไดŒ แก‹ : • ป˜ ญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับตูŒ เอทีเอ็มหร� อตูŒ ฝากเง� น • การใหŒ ขŒ อมูลที่ไม‹ ครบถŒ วนกับลูกคŒ า (ไม‹ ใช‹ กรณีของการบร� หารจัดการดŒ านการใหŒ บร� การลูกคŒ าอย‹ างเปš นธรรม) • ผลิตภัณฑ เช‹ น เง� นฝากออมทรัพย และเง� นฝาก รายชื่อสถาบัน / หน‹ วยงานที่ลูกคŒ าลงทะเบียนรŒ องเร� ยน ทั้งทางตรงหร� อทางอŒ อม: • ธนาคารแห‹ งประเทศไทย • สํานักงานคณะกรรมการคุŒ มครองผูŒ บร� โภค • สํานักงานคณะกรรมการกํากับการประกันภัย 88% ศูนย การติดต‹ อ (Call Center) 1% อื่นๆ 7% ช‹ องทาง ออนไลน รายละเอียดช‹ องทาง การรับขŒ อรŒ องเร� ยน ที่ไดŒ รับในป‚ 2563 4% สาขาและสำนักงาน ของธนาคาร 27 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3