รายงานความยั่งยืน 2563

รายงานความยั่งยื น 2563 ธ น า ค า ร ท ห า ร ไ ท ย จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) Well-being Fo r Yo u r Be t t e r Financial

Make REAL Change

พันธกิจ ว� สัยทัศน เป นธนาคารที่ลูกค าเลือกใช และชื่นชอบจนต องบอกต อ ช วยให ลูกค ามีชีว� ต ทางการเง� นที่ดีข�้ น 4 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

Make REAL Change เ ป ลี่ ย น . . . เ พ�่ อ ใ หŒ ชี ว� ต คุ ณ ดี ข�้ น 6 8 10 11 15 19 21 23 26 สารจากประธานกรรมการและประธานเจŒ าหนŒ าที่บร� หาร เกี่ยวกับทีเอ็มบี กลยุทธ และธุรกิจ ทีเอ็มบีและความยั่งยืน การบูรณาการเปš นหนึ่งเดียว 18ลูกคŒ า การตอบสนองต‹ อโคว� ด-19 คุณภาพชีว� ตทางการเง� นที่ดี การใชŒ เทคโนโลยีดิจ� ทัล ประสบการณ ที่ดีต‹ อลูกคŒ า 28ผลกระทบต‹ อ สิ� งแวดลŒ อมและสังคม การใหŒ สินเชื่ออย‹ างรับผิดชอบ การเง� นที่ยั่งยืน ผลกระทบต‹ อสิ� งแวดลŒ อมของธนาคาร การพัฒนาสังคม 29 31 33 34 50 54 58 62 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ ผลการดำเนินงานดŒ านความยั่งยืน GRI Content Index รายงานการใหŒ ความเชื่อมั่นอย‹ างเปš นอิสระ 42การกำกับดูแล บรรษัทภิบาลและจร� ยธรรมทางธุรกิจ การบร� หารจัดการความเสี่ยง การใหŒŒ บร� การลูกคŒ าอย‹ างเปš นธรรม ขŒ อมูลส‹ วนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร 43 44 46 48 บุคลากร 36 การรวมพนักงาน ความหลากหลาย การพัฒนาความสามารถของพนักงาน การพัฒนาผูŒ สืบทอดตำแหน‹ ง การคŒ นหาสายอาชีพใหม‹ ความเปš นอยู‹ ที่ดีของพนักงาน 37 39 39 40 40 41 5 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

6 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่่� บริหาร หลัังจากการรวมกิจการระหว่างทีีเอ็็มบีีกั ธนาคารธนชาตได้้ เป็็นผ สำำ �เร็จ ในปีี 2563 เราได้้เห็นความสำำ �เร็จข งการดำำ �เนินงานร่วมกันตามแผนการรวม กิจการ โ ยมีเป้้าหมายสำำ �คัญในการผ านการดำำ �เนินงานข งทั้� ง ง งค์กรเป็็น หน่� งเดีียวให้สำำ �เร็จลุุล่่วงภายในก างปีี 2564 แม้จะเกิ การระ า ข งโควิ -19 อัันทำำ �ให้เกิดข้้อจำำ �กัดต่่างๆ ตามมา ส่่งผ กระ้ ายแรงต่ ภาพความเป็็นอยู่� สร้้างความสั่� นค นเศรษฐกิจโ ก แ ะแพร่ระ า ไุ กที่� อย่่างที่� ไม่เคยเห็น มาก่ นใน ระวัติศา ตร์ ธนาคารยังคงมุ่งมั� นที่� จะดำำ �เนินธุรกิจอย่่างต่ เน่� ง ด้้วยการบริิการที่� ดีีที่� สุุ โ ยมุ่งเน้นดููแ ด้้านความั ยข งลููกค้าแ ะพนักงาน ผ่านมาตรการความั ยต่างๆ ภายใต้ภาวะการแพร่ระ า ข งโควิ -19 สื เน่� งจากการรวมกิจการธนาคารขนา ก าง 2 แห่งเข้าด้้วยกัน ส่่งผ ให้เรา ก ายเป็็นธนาคารที่� ใหญ่เป็็นอัันดัับที่่� 6 ข ง ระเ ศ แม้เราจะต้ ง รรลุุผ สำำ �เร็จนี� ท่่ามก างความเปลี่่� ยนแ งอย่่างรว เร็วข งเ คโนโลยีี อีีกทั้� งยังเกิดวิิกฤต โรคระ า แต่ด้้วยการสร้้างโมเุ รกิจที่� แข็งแกร่งเพ่� ให้เกิ ความยั� งยืนแ ะ ามารถแข่งขันได้้ เราจึงใช้ ระโยชน์จากจุ แข็งที่� ส่่งเสริิมซึ่่� งกันแ ะกัน จากการ เติ โตเป็็น 2 เท่่าทั้� งในด้้านข งขนา แ ะทรััพยากร ทำำ �ให้เราอยู่� ในฐานะที่� จะ Make REAL Change ให้กั ฐานลููกค้าที่� เพ่� มขึ� นกว่า 10 ล้้านราย ผ่านการ นำ �เ น ผลิิตภัณฑ์์แ ะบริิการที่� คร ครัน จุิ การร่วมที่� เพ่� มขึ� น พร้ มทั้� ง เงิน งทุุนที่� เพ่� มขึ� นซึ่่� งจะช่วยให้เรา ามารถขั เคลื่� นนวัตกรรมโซลููชั น างดิิจิทัั ที่� จะช่วยต น งความต้ งการข งลููกค้า โ ยในท้้ายที่� สุุ เราเช่� อว่่าการรวม กิจการนี� จะเป็็นสิ่� งสำำ �คัญที่� จะช่วยขั เคลื่� นโมเุ รกิจที่� มีความยั� งยืนแ ะ ามารถ ป้้ งกันตัวเ งได้้ในระยะยาว การเดิินหน้ารวมกิจการเป็็นสิ่� งที่� มีความสำำ �คัญยิ� งต่ ธนาคารต � งปีี 2563 แม้จะอยู่� ท่่ามก างวิกฤตโควิ -19 คณะกรรมการธนาคาร ผู้้�บิหาร แ ะพนักงาน ได้้ดำำ �เนินงานร่วมกันอย่่างแข็งขันเพ่� ให้แน่ใจว่าการรวมกิจการจะก้าวหน้า ไ ตามแผนที่� ไ ด้้ วา ง ไ ว้ เพ่� เ ตรี ยมพร้ มสำำ �หรั การ โ นกิจการทั้� งหม ในเดื นกรกฎาคม 2564 ทั้� งนี� เราได้้เร่งให้เกิดคุุณค่าจากการร่วมงานกันในห าย รููปแ ตั� งแต่การบริิหารงุ ลที่่� เหมาะ ม การใช้ ระโยชน์จากการ ระหยั ต่ ขนาดธุุรกิจเพ่� ให้ได้้ต้นทุุนที่� มี ระสิิทธิิภาพสููงขึ� น ไ จนถึงการเพ่� มศักยภาพ างด้้านดิิจิทัั แ ะการรวมเครือข่่าย าขาที่� มีความทัั้ นกัน ในช่วงวิกฤตโควิ -19 เรามีความรับผิิ ช ในการช่วยให้ลููกค้าก้าวผ่านความ ยากลำำ าก างการเงินไ ได้้ โ ยตั� งแต่ช่วงต้นข งวิกฤต เราได้้ให้ความสำำ �คัญ กั การสนััุ นลููกค้าด้้วยการนำ �เ น โครงการพักชำ �ระหนี� ซึ่่� ง ามารถแบ่่งได้้ 2 ระยะ ที่� ระก ไ ด้้วยมาตรการ รรเ าความทุุกข์ยาก างด้้านการเงินในรููปแ ข งการยืืดเว าการชำ �ระหนี� ทั้� งเงินต้นแ ะ กเบี้� ย การ กเบี้� ย การยืืดระยะ การผ่ นชำ �ระ แ ะมาตรการสิินเช่� กเบี้� ยตำ� �อื่� นๆ โ ยโครงการข งเราได้้ช่วย ลููกค้ากว่า 750,000 ราย ในทุุกกลุ่่ม คิ เป็็นร้ ย ะ 40 ข งสิินเช่� อทั้้� งหม ทั้� งนี� ในช่วง ายปีี 2563 ลููกค้าส่่วนใหญ่ข งเราก็ ามารถกลัั มาชำ �ระหนี� ได้้ตาม กติ แ ะ กจากโครงการ เหลืือลููกค้าเพียงร้ ย ะ 15 ที่� ยังอยู่� ในโครงการ นายเอกนิติิ นิติิั ณฑ์์ประภาศ ประธานกรรมการ นายปิติิ ตััณ เกษม ประธานเจ้้าหน้าที่่� บริหาร

7 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 ภาวะโรคระ าดนี้� ต กยำ� �ความเช่� ข งเราที่� ว่าเส้้น างการเงินข งลููกค้าทุุกราย ควรมีการปรัั เปลี่่� ยนไปสู่่� สิ่� งที่� ดีีกว่า ภารกิจข งธนาคารหลัังการรวมกิจการ จึงเป็็นการพัฒนาความเป็็นอยู่� ที่� ดีี างการเงินข งลููกค้า เพ่� ให้พวกเขา ามารถ ดำำ �เนินการตามพันธสััญญาในปััจจุบัันได้้อย่่าง ะ วก ายแ ะมีความยืืดหยุ่น างการเงินสำำ �หรั นาคต แ ะเพ่� รรลุุความมุ่งมั� นดัังกล่่าว เราได้้กำ �หน เ าหลัักแห่งความเป็็นอยู่ างการเงินที่� ดีี 4 ด้้าน ได้้แก่ การใช้จ่ายอย่่างระมั ระวัง แ ะเพ่� มการ มสููงสุุ การกู้้� มที่� ถูกต้ ง การ งทุุนเพ่� นาคต แ ะความคุ้มคร ง ที่� พ เพียง ซึ่่� งเ าหลัักนี� เป็็นกร ในการดำำ �เนินงานแ ะเป็็นพื� นฐานข งผลิิตภัณฑ์์ แ ะบริิการข งเรา โ ยเรามีวัตถุ ระ งค์ในการให้ความรู้แก่ลููกค้าเกี� ยวกัั กษะ างการเงินแ ะการใช้เครื� งม างการเงินอย่่างเหมาะ ม รวมไปถึึงการเปลี่่� ยน ความเช่� แ ะพฤติกรรมการบริิหารการเงินใหม่ เราเช่� อว่่าการสร้้างความเป็็นอยู่� ที่� ดีี างการเงินต้ งเริ� มต้นจากการ มแ ะการใช้จ่ายอย่่างระมั ระวัง เพราะสิ่� งนี� เป็็นการสร้้างพื� นฐานแ ะความมั� นคง างการเงินที่� จะช่วยให้เกิ โครงข่ายร งรั เม่� เกิ เหตุฉุุกเฉิิน หลัังจากนั� น การสร้้าง มดุุ ระหว่างการกู้้� มอย่่างรับผิิ ช ด้้วยการใช้ เครื� งมืือที่� เหมาะ มแ ะการ งทุุนเพ่� ออ นาคตด้้วยกลยุุทธ์์การ จั รรสิินทรััพย์ซึ่่� งช่วยเตรียมความพร้ มลููกค้าสู่� เสถีียรภาพตี วิต ก็มีความสำำ �คัญยิ� ง น กจากนี� การมีความคุ้มคร งที่� เหมาะ มสำำ �หรัุ กช่วงชีวิต ก็มีความสำำ �คัญไม่ยิ� งหย่ นไ กว่ากัน เพราะเป็็นการ ระกันเสถีียรภาพ างการเงิน แ ะ รรเ าการสููญเสีียแ ะผ กระ างการเงิน สำำ �หรับสิ นเ ช่� ขนา ใหญ่ซึ่่� ง เป็็นส่่วนสำำ �คัญส่่วนหน่� งข งธุรกิจ เ ราถืือเป็็น ความรับผิิ ช ในการ ระเมินข เขตข งกิจกรรมที่� เช่� มโยงกั ความเสี่� ยง าง ด้้านสิ่� งแว้ มแ ะสัังคมแ ะจะส่่งผลต่่ ระบบ เศรษฐกิจสัังคมแ ะการเ งิน ในท้้ายที่� สุุ เราได้้ปรััุ งนโย ายความรับผิิ ช่ อสิ่่� งแว้ มแ ะสัังคม เพ่� อตั้� งวัตถุ ระ งค์แ ะวางแนว ฏิิบััติที่� ชั เจนสำำ �หรั การ ระเมินความเสี่� ยง ด้้านสิ่� งแว้ มแ ะสัังคม แ ะผ กระ จากกิจกรรมการให้สิินเช่� ข งธนาคาร โ ยส่่วน ระก หลัักข งนโย ายที่� ได้้รั การปรััุ งนี� ได้้แก่ รายการสิินเช่� ต้ งห้ามคร คลุุม 27 ธุรกิจที่� มีความเสี่� ยงสููงต่อสิ่่� งแว้ มแ ะสัังคม แ ะ แนว ฏิิบััติสำำ �หรัุ ต าหกรรมเ พาะจำ �นวน 5 อุุต าหกรรม อัันได้้แก่ าวุธ เครื� งดื่� มแ ก ฮ์ ยาสู วัุ กัมมันตรังสีี แ ะทรััพยากรธรรมชาติ พลัังงาน แ ะ ารเคมี น กจากนี� ธนาคารยังมุ่งมั� นที่� จะง การให้สิินเช่� โครงการโรงไฟฟ้า ถ่านหินโครงการใหม่เพ่� อร่่วมแก้ไขปััญหาการเปลี่่� ยนแปล ง ภาพภููิ ากาศอีีกด้้วย น กจากนี� เรายังนำ �เ น โซลููชั น างการเงินที่� ยั� งยืนที่� ต น งความต้ งการ ข งลููกค้าให้กับลููกค้าทุุกกลุ่่ม โ ยเราได้้รวมปััจจัย างด้้านสิ่� งแว้ ม สัังคม แ ะการกำ �กับดููแลกิิจการเข้าไว้ในผลิิตภัณฑ์์แ ะบริิการข งเรา ทั้� งนี� เรายังสร้้าง การมีส่่วนร่วมกับลููกค้าอย่่างแข็งขันเพ่� อสนัั บสนุุ นให้ลููกค้าลด ผ กระทบ างลบ แ ะปรััุ งธุรกิจข งตนให้มีความยั� งยืนยิ� งขึ� น ซึ่่� งนี� เป็็นการสร้้างความร่วมมืือ ระยะยาวแ ะสร้้างผ ระโยชน์ให้กัุ กด้้าน ทั้� งลููกค้า สิ่� งแว้ ม แ ะสัังคม โ ยไม่ส่่ง ผ กระ่ ผ ลััพธ์ างธุรกิจข งธนาคาร ตัวอย่่างเช่น บััญชี TMB ALL FREE ที่� เ น ความคุ้มคร งผ่าน ระกันอุุบััติเหตุแ ะ ระกันชีวิตให้ฟรีโ ยการฝากเงิน ขั� นตำ� �เพียง 5,000 า ซึ่่� งผลิิตภัณฑ์์นี� เป็็นการต น งต่อช่่ งว่างในสัังคมที่� 9 ใน 10 ข งคนไ ยไม่มีความคุ้มคร งที่� ถืือเป็็นสิ่� งจำ �เป็็นอย่่างยิ� งสำำ �หรั เสถีียรภาพ ข งชีวิต หรื ผลิิตภัณฑ์์ TMB Smart Port ซึ่่� งเป็็นการให้บริิการบริิหารพอร์์ต การ งทุุนคร วงจร ที่� แรกเริ� มเดิิมทีีนำ �เ น ให้แก่ลููกค้าบุุคคลพิิเศษ แต่เราได้้ ปรัั เปลี่่� ยนโ ยการนำ �เ น ให้กับลููกค้ารายย่ ยด้้วย โ ยวัตถุ ระ งค์หลัักข ง ผลิิตภัณฑ์์นี� คืือการส่่งเสริิมการ งทุุนอย่่างชาญ า แ ะ ความเหลื่� มล้ำ� � ในการเข้าถึงบริิการ างการเงิน อีีกทั้� งธนาคารยังได้้อนุุมัติสิินเช่� เ เอ็็มอีีที่� สร้้าง ผ กระ าง วกให้ กัั งคมเป็็นวงเงินกว่า 319 ล้้าน า เทีียบกัั เป้้าหมายที่� 220 ล้้าน า ส่่งผ ให้แพทย์์ ามารถเปิิดท ำ �การหรือปรัั บปรุุ งคลิินิกทั้� งหม 126 แห่ง ใน 47 จังหวั ทั่� ว ระเ ศ ซึ่่� งช่วยให้ ระชาชนในถิ� นทุุรกัน าร ามารถ เข้าถึงบริิการ างการแพทย์์ได้้ น กจากนี� ธนาคารยังได้้ขยายสิินเช่�ี เขียวโ ยการ่ ยสิินเช่� ระยะยาววงเงินกว่า 1.5 พันล้้าน า ให้กัิ ษั ผลิิตไฟฟ้าพลัังงาน หมุนเวียน โ ยข้ ตก งนี� เป็็นหน่� งในธุรกรรมที่� สำำ �คัญด้้านพลัังงานหมุนเวียน แ ะเป็็นหน่� งในข้ ตก งสิินเช่� Commercial & Industrial ที่� ใหญ่ที่� สุุ ใน าเี ยน ในปีี 2563 ด้้วยความอุุต าหะอย่่างต่ เน่� ง ทำำ �ให้ผ การดำำ �เนินงานด้้านความยั� งยืนโ ยรวม ข งเราพัฒนาไ่ างต่ เน่� งเม่� เทีียบกัั เกณฑ์์มาตรฐานทั้� งในระดัั ระเ ศ แ ะระดัั โ ก โ ยธนาคารยังคงคร งอัันดัับที่่� 1 ในผ การ ระ เมินธนาคาร ตามแนว ฏิิบััติข งแนวร่วมการเงินที่� เป็็นธรรม (Fai r Finance Thai land) เป็็นปีีที่� 2 ติดต่่อกััน ซึ่่� งเป็็นเครื� งพิิสูจน์ตำ �แหน่งผู้้ำ ถาบัันการเงินไ ยที่� มุ่งสู่� การธนาคารที่� ยั� งยืน ในขณะเดีียวกัน เราก็ได้้รับคัั เลื กให้อยู่� ในรายช่� อหุ้้นยั� งยืน ข งต า หลัักทรััพย์แห่ง ระเ ศไ ยเป็็นปีีที่� 3 ติดต่่อกััน ในท้้ายที่� สุุดนี้� เรายังภาคภููิใจในพนักงานข งเรา ซึ่่� งได้้แ งความทุ่่มเ ในการ สนััุ นลููกค้าแ ะสัังคมในวงกว้างติ กฤตโรคระ า ในครั� งนี� แม้ปีีที่� ผ่านมา จะเป็็นปีีที่� ท้้า ายแ ะยากลำำ � าก แต่เราก็ ได้้แสด งให้เห็นถึงความมานะอุุต าหะ แ ะความ ามัคคีอย่่างต่ เน่� ง แ ะเม่� เราเดิินหน้า นเส้้น างการธนาคารที่� ยั� งยืน แ ะการไปสู่่� การเป็็นธนาคารที่� ได้้รั การแนะนำ � เราก็จำ �เป็็นจะต้ งสร้้างพันธมิตร ในระยะยาวแ ะส่่งม ผลิิตภัณฑ์์ที่� ดีีที่� สุุดที่่� ต โจทย์์ความต้ งการส่่วนบุุคค สำำ �หรัุ กช่ วงชีวิ ตหรืุ ก โ กาสผ่่ านแพ ตฟอร์์ มดิิจิ ทััลที่่� กแ มา โ ยคำ �นึงถึงการใช้งานที่� แท้้จริง เพ่� การเป็็นที่� ปรึึกษาที่� ได้้รั ความไว้วางใจในที่� สุุ เรามุ่งมั� นที่� จะ Make REAL Change แ ะ ฏิิบััติต่อผู้้�ีส่่วนได้้เสีียข งเราให้ดีียิ� งขึ� นไ เพ่�้ างคุณค่าในระยะยาวสำำ �หรั นาคตที่� ยั� งยืนได้้อย่่างแท้้จริง

เกี่ยวกับ เอ็มบี ธนาคาร หารไ ย จ� ำกั (มหาชน) ก่ ตั้งขึ้นในี 2500 โ ยมี ระเภ ริการ ที่� จำ �กั แ ะมุ่งให้บริิการ างการเงินแก่หน่วยงาน หารแ ะข้าราชการ หาร เป็็นหลััก หลัังจากนั� นจึงได้้ขยายข เขตการให้บริิการ างการเงินสู่� ภาคธุรกิจ แ ะเ กชนเพ่� มขึ� น ดำำ �เนินธุรกิจในฐานะธนาคารพาณิชย์ในปีี 2516 แ ะได้้ จ ะเบีียนในต า หลัักทรััพย์แห่ง ระเ ศไ ยในปีี 2526 น กจากนี� ทีีเอ็็มบีี ยังได้้รวมกิจการกั ธนาคารดีีบีีเ ไ ยทนุุ จำ �กั (มหาชน) แ ะ รรษั เงินทุุนอุุต าหกรรมแห่ง ระเ ศไ ย ในปีี 2547 กั INGBANKN.V. ในปีี 2550 แ ะกั ธนาคารธนชาต ในปีี 2562 ตามลำำ �ดัั โ ยการรวมกิจการครั� งล่่าสุุดนี้� ส่่งผ ให้ก้าวขึ� นมาเป็็นธนาคารพาณิชย์ที่� มีขนา ใหญ่ลำำ �ดัับที่่� 6 ข ง ระเ ศ ตามขนาิ นทรััพย์ ามารถให้บริิการลููกค้าบุุคค แ ะลููกค้าธุรกิจได้้อย่่าง เต็มรููปแ ในแฟ ตฟอร์์มต่างๆ ผลิ ภัณ์ และบริการ ธนาคารน� ำเ น ผิ ตภัณ์ แ ะ ริการี่ ห ากห าย ไม่ว่าจะเ็ นผิ ตภัณ์ แ ะ ริการ้ านเงินฝาก ินเชื การ งุ น แ ะ ระกันชีวิตแ ะ รัพย์ิ น ย่างไรก็ี เนื งจากลูกค้า ในแต่ ะกุ่ มมีความต้ งการ างการเงินี่ แตกต่างกัน ธนาคารจึงไ้ แ่ งกุ่ มลูกค้า ก เ็ นกุ่ มลูกค้าธุรกิจแ ะกุ่ มลูกค้าุ คค เพืี่ จะไ้ น� ำเ น ผิ ตภัณ์ แ ะ ริการ ให้ตรงตามความต้ งการมากีุ ังนี้ กลุ่มลูกค้าธุรกิ กลุ่มลูกค้าบุคคล ผลิตภัณฑ์เงินฝาก • ญชีเงินฝากเพ ธุรกิจ เช่น ัญชีธุรกิจ TMB One Bank ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ • นเช หมุนเวียน • ินเช เคร ข่ายธุรกิจการค้า • หนัง ค ระกัน • นเช เพ SME (ี เ็ มี เ เ็ มี มาร์ ิ) บริการธุรกรรม างการเงิน • ริการ้ านช� ำระเงิน • ริการ้ านเรียกเก็ เงิน • ริการจั การ ภาพค่ ง างการเงิน บริการด้านการค้า ระหว่างประเ ศ • ริการ้ านธุรกรรมการค้าระหว่าง ระเ ศ • ริการ้ านความเี่ ยง้ านั ตราแ กเี่ ยน เงินตราต่าง ระเ ศ ผลิตภัณฑ์ประกัน • ผิ ตภัณ์ ระกันแ ะคุ้มคร งธุรกิจ บริการเพิ่มเติม • ริการั ตรธุรกิจ • ริการตัวแ นแ ะธุรกิจหั ก รัพย์ • ริการวาณิชธนกิจแ ะี รึกษาการ งุ น ผลิตภัณฑ์เงินฝาก • ญชีเงินฝากเพ ใช้ (All Free) • ญชีเงินฝากเพ ม (No Fixed) ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ • นเช่ วนุ คค • นเช้ าน • นเช รถยนต์ • นเชั ตรเคริ ต ผลิตภัณฑ์การลงุ น • การให้ ริการ้ านผิ ตภัณ์ การ งุ น TMB Open Architecture ผลิตภัณฑ์ประกัน • ระกันชีวิตเพ การ ม • ระกันชีวิตเพ ความคุ้มคร งชีวิตแ ะุ ขภาพ • ระกันชีวิตเพ คุ้มคร ง รัพย์ิ น บริการธนบดีธนกิ • ริการธนี ธนกิจ • ริการธนี 8 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

การให้บริการด้านผลิ ภัณ์ การลงุ น TMB Open Architectureี เ็ มี ถ เ็ นธนาคารไ ยแห่งแรก ี่เิ เ รีภาพการ งุ น ก งุ นรวมให้กั กค้าุ กคนุ กกุ่ ม ธนาคารไ้ เิ ให้ ริการ TMBOpenArchitectureศูนย์รวมก งุ นี ยี่ห้ั ง ี่เี ยวคร โ ยคั เ กก งทุุนรวมคุณภาพ จากห ากห าย จ.ชั� นนำ � ที่� เหมาะกั ความเสี่� ยงข งลููกค้าห ายระดัั มาให้ลููกค้าเลืื ก งทุุนได้้อย่่างมั� นใจแ ะ ะ วกในที่� เดีียว ในปีี 2563 ธนาคาร ได้้เป็็นพาร์ตเนอร์์กั บล จ.ชั� นนำ �ทั้� งในแ ะต่าง ระเ ศ 11 แห่ง รวมถึง บริิษั หลัักทรััพย์จั การก งทุุน หารไ ย จำ �กั บริิษั หลัักทรััพย์จั การก งทุุน ยูโ บีี ( ระเ ศไ ย) จำ �กั บริิษั หลัักทรััพย์จั การก งทุุน เ์ ดีีน แตน าร์ ( ระเ ศไ ย) จำ �กั บริิษั หลัักทรััพย์จั การก งทุุน พรินิ เพิิล จำ �กั ริษั หั ก รัพย์จั การก งุ น แมนูไ ฟ์ ( ระเ ศไ ย) จ� ำกั ริษั หั ก รัพย์จั การก งุ น ิโก้ จ� ำกั ริษั หั ก รัพย์ จั การก งุ น วรรณ จ� ำกั ริษั หั ก รัพย์จั การก งุ น กิ กรไ ย จ� ำกั ริษั หั ก รัพย์จั การก งุ น กรุงศรี จ� ำกั ริษั หั ก รัพย์จั การก งุ น กรุงไ ย จ� ำกั (มหาชน) แ ะ ริษั หั ก รัพย์จั การก งุ น ธนชาต จ� ำกั เพื่ ให้ลูกค้า มีโ กา งุ นในิ น รัพย์ห ากห าย ระเภี่ เหมาะกั ความเี่ ยงข ง กค้าี่ แตกต่างกัน น กจากนี� ทีีเอ็็มบีีเข้าร่วมเป็็นพันธมิตรเชิงกลยุุทธ์์ด้้านธุรกิจ ระกันกั บริิษั พรูเด็็นเชีย ระกันชีวิต ( ระเ ศไ ย) จำ �กั (มหาชน) (“พรูเด็็นเชีย ระเ ศไ ย”) ซึ่่� งเป็็นบริิษัทย่่ ยข ง พรูเด็็นเชีย จำ �กั (มหาชน) เป็็นระยะเว า 15 ปีี โ ยจะมีผ ตั้งแต่วันี่ 1 มกราคม 2564 เพ น� ำเ น ผิ ตภัณ์ ชั้นน� ำข ง พรูเ็ นเชีย ั้งผิ ตภัณ์ เพืุ ขภาพแ ะเพื ความมั่งคั่งให้กั เคร ข่ายลูกค้าี่ ใหญ่ขึ้นข งธนาคารี่ คว รวมกิจการภายใต้ TMB ระยะเว าี่ เห ข งั ญญา bancassurance กั FWD Life Insurance งเ็ นความร่วมม างธุรกิจ ระกันชีวิตข ง ธนาคารก่ นหน้านี้จะถูกโ นไี่ พรูเ็ นเชีย ระเ ศไ ยในวันี่ 31 ธันวาคม 2563 โ ย FWD จะยังคงิั ติตามข้ ตก งแ ะ ภาระการให้ ริการแก่ ลูกค้ าี่ ซื้อ ผิ ตภัณ์ FWD ใ ๆ ผ่าน TMB ต ระยะเว าี่ เห ข งกรมธรรม์ ส� หรั ธุรกิจ ระกันวินาศภัย ธนาคารร่วมกั ริษั ระกัน วินาศภัยห ายแห่ง โ ยให้ ริการรั ระกันภัยหั ก ระกัน สิินเช่� น กจากนั� นภายหลัังการคว รวมกิจการ ธนาคารได้้รั ระโยชน์จากฐานลููกค้าสิินเช่� รถยนต์ที่� แข็งแกร่งข งธนาคารธนชาต ซึ่่� งช่วยเพ่� มเบี้� ย ระกันวินาศภัยข งทีีเอ็็มบีีได้้อย่่างมาก ทั้� งนี� ทีีเอ็็มบีียังมีผลิิตภัณฑ์์ ระกันวินาศภัยอื่� นๆ เช่น ระกันอุุบััติเหตุ ส่่วนบุุคค สุุขภาพ แ ะรถยนต์อีีกด้้วย 9 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

กลยุ์ และธุรกิจ เป้าหมาย างกลยุ ธ์ี เ็ มี ไ้ ก� ำหน เ้ าหมาย างก ยุ ธ์ 7 ระการี่ จะช่วยผั กั นให้ธนาคาร ามารถ รรุ เ้ าหมายไ้ ภายใน 5 ีข้างหน้า ังนี้ 1 ให้ลูกค้าเป็นศูนย์์กลาง ทีีเอ็็มบีีให้ความสำำ �คัญในการนำ �ลููกค้าเป็็นศูนย์ก างในการทำำ �ธุรกิจ ธนาคารจึงรว รวม ความเข้าใจในพฤติกรรมข งลููกค้าเพ่� ใช้ในการพัฒนาผลิิตภัณฑ์์แ ะบริิการ แ ะ นำ �ความเข้าใจดัังกล่่าวมาใช้ในการบริิหาร ระ การณ์ข งลููกค้าให้ดีียิ� งขึ� น น กจากนี� ยังดำำ �เนินการวั ความพึงพ ใจใน ระสบ การณ์ที่� ลููกค้าได้้รั่ างต่ เน่� ง เพ่� อนำำ � ผลที่่� ได้้มาปรััุ งผลิิตภัณฑ์์แ ะบริิการให้ดีียิ� งขึ� นต่ ไ น กจากนั� นทีีเอ็็มบีีจะให้ ความช่วยเห แก่ลููกค้าที่� ได้้รั ผ กระ จากโควิ -19 อย่่างต่ เน่� ง 2 สร้างความเป็นเลิศ ด้านผลิตภัณฑ์เงินฝาก และธุรกรรม างการเงิน ทีีเอ็็มบีีได้้ใช้กลยุุทธ์์การใช้เงินฝากเป็็นตัวนำ � (Deposit-led strategy) เพ่�้ างความ แตกต่าง างการแข่งขันเพ่�่ งม ผลิิตภัณฑ์์เงินฝากแ ะธุรกรรม างการเงิน ที่� ต น งความ ต้ งการข งลููกค้าที่� ดีีที่� สุุ ซึ่่� งกลยุุทธ์์ดัังกล่่าว ามารถช่วยให้ ธนาคารมีความใกล้้ชิ แ ะความเข้าใจลููกค้ามากยิ� งขึ� นซึ่่� งทำำ �ให้ทีีเอ็็มบีี ามารถ เป็็นธนาคารหลัักข งลููกค้าได้้ 3 สร้างรา ได้ มิใช่ดอกเบี้ อ่ างั่ งื น ทีีเอ็็มบีีให้ความสำำ �คัญกั การสร้้างรายได้้ที่� มิใช่ดอ กเบี้� ยอย่่างยั� งยืนมาโ ยตลอ เพราะรายได้้ที่� มิใช่ดอ กเบี้� ยจะส่่งผ ให้ธนาคาร ามารถบริิหารเงินทุุนได้้อย่่าง มี ระสิิทธิิภาพ ตัวอย่่างเช่น ผลิิตภัณฑ์์ ระกันชีวิตแ ะผลิิตภัณฑ์์การ งทุุน เป็็นต้น ทั้� งนี� ทีีเอ็็มบีีได้้ใช้โมเุ รกิจแบบผู้้� แ นจำ �หน่ายแ ะ Open architecture โ ยมุ่งเน้น การคั เลื กพันธมิตร างธุรกิจแ ะผลิิตภัณฑ์์ที่� ดีีที่� สุุ เพ่� อนำำ �เ น แก่ลููกค้าผ่านช่ ง าง การขายต่างๆ ด้้วยกลยุุทธ์์ดัังกล่่าว ธนาคาร ามารถสร้้างรายได้้อย่่างยั� งยืนใน ภาวะ ผันผวนข งวัฏจัักรธุรกิจได้้ 4 คงความเป็นผู้้ำ �ด้านสินเชื� อรถ นต์ และการนำ �เสนอผลิตภัณฑ์สินเชื� อ ครบวง ร ภายหลัังการรวมกิจการกั ธนาคารธนชาต ธนาคารยังคงต่ ย จากจุ แข็ง ข งธุรกิจสิินเช่� รถยนต์ข งธนาคารธนชาตซึ่่� งมีทั้� ง างด้้านบุุค ากร เครือข่่าย ตัวแ นจำ �หน่ายรถยนต์ แ ะความแข็งแกร่งข งแ รนด์์ แ ะนำ �จุ แข็งมาเพ่� ม ขี ความ ามารถข งผลิิตภัณฑ์์สิินเช่� ออื่่� นๆ เพ่� ต น งความต้ งการข งลููกค้า ได้้มากขึ� น เช่น การนำ �เ น ผลิิตภัณฑ์์สิินเช่� รถยนต์ข งธนาคารธนชาตให้กับลููกค้า ข งธนาคาร หารไ ย น กจากนี� ผลิิตภัณฑ์์ที่� คร คลุุมมากขึ� น ยังช่วยให้ธนาคาร คงความ ามารถในการแข่งขันแ ะปรัับตััวได้้ทัันต่ ภาพต าดที่่� เปลี่่� ยนแ งไ ได้้ดีียิ� งขึ� น รวมถึงรักษาความเป็็นผู้้ำ �ในต าิ นเช่� รถยนต์ 5 ใช้เงินุ นและบริหารสภาพคล่อง อย่่างมีประสิิ ภาพ ทีีเอ็็มบีีมุ่งมั� นอย่่างเต็มที่� ในการ รรลุุเป้้าหมายกำ �ไรสุุทธิิตามความคา หวังข งนัก งทุุน โ ยวางเป้้าหมายที่� จะ รรลุุอััตราผ ต แ นผู้้� ถืือห นที่� อยู่� ในระดัั เดีียวกับค่่าเฉลี่่� ย ข งธนาคารชั� นนำ �ภายใน 3-5 ปีี เพ่� รรลุุเป้้าหมายดัังกล่่าว ธนาคารได้้มุ่งเน้น การเติ โตธุรกิจโ ยพิจารณาจากโ กา การสร้้างผ ต แ นที่� เพ่� มขึ� น 6 สร้างขีีดความสามารถ และพัฒนาโซลูชันดิจิิั ล ปััจจุบััน การทำำ �ธุรกรรม างการเงินผ่านช่ ง างดิิจิทััลมีีการเติ โตอย่่างต่ เน่� ง อัันเป็็นผ มาจากพฤติกรรมข งผู้้�บิโภคที่� เปลี่่� ยนแปล งไ แ ะเ คโนโลยีีที่� ก้าวหน้าขึ� น ดัังนั� นเพ่� ให้ทัันต่ การเปลี่่� ยนแ งดัังกล่่าว ทีีเอ็็มบีีได้้ งทุุนพัฒนาระ เ คโนโลยีี าร นเ ศ ระ ความปลอดั ย างไ เ์ แ ะความปลอดั ยข งข้อมููลลููกค้า อย่่างต่ เน่� ง พร้ มทั้� งดำำ �เนินการพัฒนาความรู้ความ ามารถข งพนักงาน เสริิมสร้้างวัฒนธรรม งค์กรให้ คล้้ งกับยุุคดิิจิทัั ปรััุ งกระ วนการทำำ �งาน ต่างๆ ให้เป็็นดิิจิทัั มากยิ� งขึ� น เพ่� ความรว เร็วในการพัฒนาผลิิตภัณฑ์์แ ะบริิการ เพ่�้ าง ระ การณ์ที่� ดีีให้กั กค้า 7 ผนึกพลังสร้างการเติบโต หลัังจากการคว รวมธนาคาร ามารถสร้้าง ระโยชน์ที่� เกื� หนุนซึ่่� งกันแ ะกัน(Synergies) จากการรวมกิจการ 3 ส่่วน คืือ ระโยชน์ด้้านงุ ระโยชน์ด้้านต้นทุุน แ ะ ระโยชน์ ด้้านรายได้้ ทั้� งนี� ธนาคารได้้ดำำ �เนินการตามแผนการรวมกิจการเพ่� ให้การรวมกิจการ ในเ นกรกฎาคม ปีี 2564 เป็็นไ่ างราบรื่� น 10 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

เอ็มบีและความยั่งยืนี เ็ มี มุ่งมั่นี่ จะผนวกแนวคิ ความยั่งยืนเข้ากั การด� เนิน ธุรกิจ โ ยไม่มุ่งเน้นการ รรุ เ้ าหมายในระยะั้ น หากแต่ ค� ำนึงถึงการเติ โตในระยะยาว ย่างยั่งยืน โ ยมีโครง ร้าง การ ริหารจั การความยั่งยืนี่ คณะกรรมการ รรหาก� ำหน ค่าต แ นแ ะ รรษั ภิ า ท� หน้าี่ ก� ำกั แ ให้การ ริหาร ความยั่งยืนข ง งค์กรมี ระิ ธิภาพ ย่างั่ วถึง แ ะมีหน่วยงาน ความยั่งยืน ระ านความร่วมม กั หน่วยงานอื่นๆ ข ง ธนาคารในการยกระั การด�ำ เนินงาน้ านความยั่งยืนให้ ยู่ เหน มาตรฐานแ ะเ ริม ร้างความตระหนักรู้ให้กั พนักงาน ใน งค์กร โ ยมุ่งเน้นด� เนินงานใน 4 ้าน ไ้ แก่ ความยั่งยืน างธุรกิจ ความยั่งยืน้ านิ่ งแว้ ม ความยั่งยืน้ านั งคม แ ะ รรษั ภิ า แ ะจรรยา รรณ างธุรกิจ ความยั่งยืนทางธุรกิจ เปลี่ยนผ‹ านไปสู‹ โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนเพ�่ อนําไปสู‹ การเติบโตทางการเง� นในระยะยาวและปลูกฝ˜ ง การดําเนินงานอย‹ างรับผิดชอบ ความยั่งยืนดŒ านสังคม พัฒนาการบร� หารทรัพยากรมนุษย และร‹ วมเปš นส‹ วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชน และชุมชนอย‹ างยั่งยืน บรรษัทภิบาลและ จรรยาบรรณทางธุรกิจ มุ‹ งใหŒ เกิดการกํากับดูแลกิจการ การบร� หารความเสี่ยงและการกํากับดูแล ภายในที่มีประสิทธิภาพ พรŒ อมสรŒ าง วัฒนธรรมที่ยึดมั่น ในหลักจร� ยธรรม ความยั่งยืน ดŒ านสิ� งแวดลŒ อม ลดผลกระทบต‹ อสิ� งแวดลŒ อม ทั้งทางตรงและทางอŒ อม กรอบการดําเนินงาน ดŒ านความยั่งยืน 11 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3