รายงานความยั่งยืน 2563

ผลการด� ำเนินงานด้านความยั่งยืน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ หน่วย 2563 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร รายไ้ จากการ เนินงานรวม พัน า 68,791,457 44,057,531 ค่าใช้จ่ายจากการ เนินงาน นๆ พัน า 31,622,513 17,559,898 ก� ำไรุ ธิ พัน า 10,112,182 12,854,573ิ น รัพย์รวม พัน า 1,808,331,830 1,205,404,461 หนีิ นรวม พัน า 1,603,582,105 1,001,951,952่ วนข งเจ้าข งรวม พัน า 204,749,725 203,452,509 หมายเหตุ: 1. รายละเอียดเพิ่มเติมในงบการเงินในรายงานประจ� ำปี 2563 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม หน่วย 2560 2561 2562 2563 สำ �นักงานใหญ่ อื่นๆ สำ �นักงานใหญ่ อื่นๆ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การ่ ยก๊า เร นกระจกรวม ตันคาร์ นไ กไ์ เี ย เ่ า 21,097 19,972 8,423 21,007 7,456 9,396 การ่ ยก๊า เร นกระจก างตรง (GHG Scope 1) ตันคาร์ นไ กไ์ เี ย เ่ า 290 257 691 63 1,113 63 การ่ ยก๊า เร นกระจก าง้ ม (GHG Scope 2) ตันคาร์ นไ กไ์ เี ย เ่ า 20,687 19,410 7,562 20,752 6,252 9,157 การ่ ยก๊า เร นกระจก าง้ ม นๆ (GHG Scope 3) ตันคาร์ นไ กไ์ เี ย เ่ า 120 305 170 192 91 175 การใช้พลังงาน การใช้พั งงานรวม เมกะวัตต์-ชั่วโมง 42,098 39,407 15,957 41,512 13,207 18,318 น�้ ำมันี เ เมกะวัตต์-ชั่วโมง 715 579 830 NA 701 NA ไฟฟ้า เมกะวัตต์-ชั่วโมง 41,383 38,828 15,127 41,512 12,506 18,318 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม หน่วย 2560 2561 2562 2563 สำ �นักงานใหญ่ อื่นๆ สำ �นักงานใหญ่ อื่นๆ การใช้น้ำ � การใช้น�้ ำรวม ก าศก์เมตร 150,775 153,802 122,607 84,907 102,507 78,934 ของเสีย ข งเี ยรวม ตัน 94 84 112 NA 206 NA ข งเี ยรีไ เคิ ตัน 94 84 112 NA 67 NA ข งเี ยั่ วไ ตัน NA NA NA NA 139 NA การใช้กระดาษ การใช้กระ าษรวม ตัน NA 274 101 187 66 169 การเดิน างเพื่อเหุ ผล างธุรกิจ การเิ น างเพ เหตุผ างธุรกิจ้ วยรถยนต์ข งธนาคาร ตันคาร์ นไ กไ์ เี ย เ่ า 159 139 191 NA 167 NA การเิ น างเพ เหตุผ างธุรกิจ้ วยรถยนต์ข งผู้ให้ ริการ กิโ เมตร NA 466 30,319 NA 50,722 NA หมายเหตุ: 1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก: • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (GHG Scope 1): แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงในปี 2563 ครอบคลุมการใช้น้ำ ำ�ันเชื้อเพลิง การปล่อยมีเทนจากบ่อเกรอะ และสารท� ำความเย็น (R134a, R141b, and R22) • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (GHG Scope 2): แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าในปี 2563 • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (GHG Scope 3): แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ในปี 2563 ครอบคลุมการเดินทางของพนักงานเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ โดยรถยนต์ที่ควบคุมโดยหน่วยงานภายนอก และการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เช่น กระดาษและน�้ ำประปา และมีการหักลบกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก การจัดการกระดาษโดยหน่วยงานภายนอกในปี 2563 • แก้ไขข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก GHG Scope 1, 2 และ 3 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ Global Warming Potential (GWP) ส� ำหรับมีเทนและสารท� ำความเย็นอ้างอิงจาก Greenhouse Gas Protocol (Fifth Assessment Report: AR5); Emission Factors (EF) from อ้างอิงจาก Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) version 2021 2. การใช้พลังงาน: การใช้พลังงานทางตรงครอบคลุมการเผาไหม้ที่อยู่กับที่ (รวมการใช้น�้ ำมันดีเซลส� ำหรับเครื่องก� ำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินและเครื่องสูบน�้ ำดับเพลิง) และการเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ (รวมการใช้น�้ ำมันส� ำหรับยานพาหนะของธนาคาร) ข้อมูลไฟฟ้าได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้าจากส� ำนักงานใหญ่ Call Center และสาขา ที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรอาคารเป็นผู้ดูแลโดยตรง 3. การใช้น�้ ำ: ข้อมูลการใช้น�้ ำได้จากใบแจ้งค่าน�้ ำประปาจากส� ำนักงานใหญ่ Call Center และสาขา ที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรอาคารเป็นผู้ดูแลโดยตรง 4. ของเสีย: ธนาคารเริ� มเก็บข้อมูลของเสียที่่่งกำ ำ�ัดเพื่อการฝัังกลบในปี 2562 สำ ำหรับสำ ำ�ักงานใหญ่ ของเสียรีไซเคิล ประกอบด้วยขยะกระดาษที่่่งไปรีไซเคิลเท่านั้น จัดการโดย หน่วยงานภายนอกและธนาคารได้รับข้อมูลน้ำ ำหนักกระดาษรีไซเคิลจากรายงานของหน่วยงานภายนอก 5. การใช้กระดาษ: ข้อมูลการใช้กระดาษได้จากรายการสั่งซื้อกระดาษ ครอบคลุมการใช้กระดาษจากส� ำนักงานใหญ่ Call Center และสาขา ที่หน่วยงานบริหารทรัพยากรอาคารเป็นผู้ดูแลโดยตรง 6. การเดินทางด้วยเหตุผลทางธุรกิจ: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางด้วยเหตุผลทางธุรกิจโดยยานพาหนะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคาร ค� ำนวณจากปริมาณน�้ ำมัน เชื้อเพลิงทีู่่กใช้ (ลิตร) คูณด้วยค่า Emission Factor (EF) (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อลิตร) โดยอ้างอิงจาก Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) version 2021 การเดินทางเพื่อเหตุผลทางธุรกิจโดยรถยนต์สำ ำหรับพนักงานครอบคลุมรถยนต์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคาร ระยะทางของการเดินทางด้วยเหตุผลทางธุรกิจโดยรถยนต์สำ ำหรับพนักงานของผู้ให้บริการภายนอกได้มาจากรายงานของหน่วยงานภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการ 7. NR (not reported) คือไม่มีการรายงาน และ NA (not applicable) คือไม่มีข้อมูล 54 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3