รายงานความยั่งยืน 2563

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาิ ธนาคาร่ งเ ริมให้ ระชาชนเข้าถึง ริการ างการเงิน ย่างั่ วถึงแ ะเ่ าเี ยม โ ยเชื ว่าการ ให้ความรู้ างการเงินขั้นพื้นฐานจะช่วยวางรากฐานแ ะยกระั คุณภาพชีวิตข ง ระชากร ในชุมชนี่ ยากจนไ้ ธนาคาร่ งเ ริมให้นักเรียนในชน ไ้ มีความมั่นคง าง าหารแ ะ าร าหารี่ คร ถ้วน ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า ี่ให้ความรู้แ ะ นั นุน้ านการเกษตรแ ยั่งยืน ธนาคาร่ งเ ริมให้คนไ ยกินี แ ะดูแุ ขภาพแ ะความเ็ น ยู่ีี ผ่านโครงการพัฒนาชุมชนี นั นุนชุมชนี่ ห่างไก ให้เข้าถึง ถาน ริการุ ขภาพ ธนาคาร่ งเ ริมการศึกษาแ ะการเรียนรู้ข งเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนรู้ไฟ-ฟ้า ต จน ด� เนินกิจกรรม นั นุนอื่นๆ เช่น การ่ งเ ริมั กษะ้ านศิ ะ นตรี กีฬาแ ะภาษา โ ยเิ โ กา ให้เยาวชนุ กคนไ้ แ ง กความ ามารถ ย่างเต็มี่ แ ะพัฒนาตนเ งในกิจกรรม ี่ ตน นใจ ไ้ ามารถแ งความ ร้าง รรค์ใน างี่ เหมาะ ม น กจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพั งคมภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า เพ นั นุนการศึกษาแ ะการพัฒนาั งคม ย่างยั่งยืน ธนาคารไม่เพียงวางเ้ าหมายเพื การเติ โต างธุรกิจ ย่างยั่งยืน แต่ยัง่ งเ ริมหั กการ ้ านิ ธิมนุษยชนแ ะการิั ติต่ พนักงาน ย่างเ็ นธรรม ธนาคารให้ความส�ำ คัญต่ นวัตกรรมใหม่ๆ นหน างสู่ธนาคาริ จิั แ ะิ จิั แพ ตฟ ร์ม้ วยความเช มั่นใน รัชญา “ ร้างความแตกต่าง” ี่มุ่ง ร้างความแตกต่าง ย่าง ร้าง รรค์ แ ะมีคุณค่าต่ กค้าแ ะิ่ งแว้ ม ธนาคาร่ งเ ริมการพัฒนาั งคม ย่างั่ วถึงแ ะน� ำไ่ั งคมี ะ า ขึ้นแ ะเ็ นมิตร ต่ิ่ งแว้ ม ผ่านการ่ ยิ นเชี เขียวแ ะโครงการพัฒนาชุมชนข งธนาคาร ธนาคาร รั รุง ระิ ธิภาพการใช้ รัพยากรภายใน งค์กร ย่างต่ เนื ง ต จนช่วย ผ กระ จากการเี่ ยนแ ง ภาพภูมิ ากาศโ ยการให้ความ นั นุน างการเงินแก่ โครงการพั งงาน แ นเพ ผั กั นให้เกิั งคมคาร์ นต�่ ำ 53 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3