รายงานความยั่งยืน 2563

ประเด็นหลัก ผู้มีส่วนได้เสีย กล่าวถึงในปี 2563 ผู้มี่ วนไ้ เี ยข งธนาคารไ้ ระุ ระเ็ นหั กั งต่ ไ นี้ ผ่านกิจกรรมการ ร้างการมี่ วนร่วมตั้ งี ความ้ า ายข องธนาคารในการรับมือกับโควิด-19 การระ า ข งโควิ -19 ทำำ �ให้ธุรกิจทั่� วโ กต้ งเผชิญอยู่� ใน ภาวะ างการเงินที่� ตึงเครีย อย่่างไรก็ดีี ด้้วยความยืืดหยุ่น างการ เ งินข งธนาคาร ทำำ �ให้ธนาคาร ามารถรักษา ภาพคล่่ งแ ะระดัั เงินทุุนในระดัับที่่� เกินกว่ากำ �หน ช่วยทำำ �ให้ ามารถรับมืือกัั ความไม่แน่น นใน นาคตได้้ โ ยธนาคารได้้นำ � กร การบริิหารแ ะมาตรการต่างๆ มาใช้ เพ่� ให้ธุรกิจ ามารถ ดำำ �เนินไ ได้้อย่่างราบรื่� นโ ยยังคงให้ความสำำ �คัญตุ่ ขภาพ แ ะความั ยข งลููกค้าแ ะพนักงาน ทั้� งนี� พนักงานข ง ธนาคารได้้รั การสื่� ารอย่่างทัันท่่วงทีีเกี� ยวกับขั้� นต นแ ะ คำ �แนะนำ �เกี� ยวกั ความั ยแ ะความต่ เน่� ง างธุรกิจ ธนาคารได้้ติ ตามพอร์์ตสิินเช่�่ างใกล้้ชิ แ ะให้ความ ช่วยเหลืือลููกค้าที่� ได้้รั ผ กระ จากการระ า เพ่� มเติม จากมาตรการช่วยเหลืือท างการเงินจากธนาคารแห่ง ระเ ศไ ย โ ยลููกค้ากว่า 700,000 ราย ทั้� งในส่่วนข งกลุ่่มลููกค้าธุรกิจ แ ะลููกค้าบุุคค ได้้เข้าร่วมโครงการพักชำ �ระหนี� น กจากนี� ธนาคารยังได้้ช่วยเหลืือชุุมชนผ่านโครงการไฟ-ฟ้า แ ะได้้เป็็น แพ ตฟอร์์มช่วยเห งค์กรการกุศ แ ะโรงพยา า 10 แห่ง ในการระ มทุุนในช่วงวิกฤตโควิ -19 ผ่านแคมเ ญปัันบุุญ สู้้โควิ -19 สำำ �หรับข้้อมูู เพ่� มเติม อ่่านได้้จากบท การ อบสนอง ต่่อโควิด-19 ในรายงานั บนี้� การเงินั่ งื น ภายหั งการ งนามั นทึกข้ ตก งเพื แ งความย มั่นต่ การ ด� เนินการตามแนว างการด� เนินกิจการธนาคาร ย่างยั่งยืนใน้ านการให้ิ นเชื่ ย่างรั ผิ ช ธนาคารไ้ น� ำแนว างั งก่ าว มาใช้แ ะไ้ รั รุงนโย าย้ านิ่ งแว้ ม ังคมแ ะความ รั ผิ ช (นโย าย ESR) ให้มีความ ค้ งตามแนว าง ั งก่ าว โ ยไ้ ก� ำหน กิจกรรม างธุรกิจ 27 ระเภ ในรายการิ นเชื่ ต้ งห้ามั นเนื่ งจากผ กระทบ ต่ิ่ งแว้ มแ ะั งคมี่ เกี่ยวข้ งกั กิจกรรมเห่ านี้ ั้งนี้ ตัว ย่างความมุ่งมั่นใหม่ภายใต้ นโย าย ESR ไ้ รวมถึงเ้ าหมายในการยกเิ กการข้ งเกี่ยวกัุ ต าหกรรมยาสู ภายในี 2566 แ ะยกเิ กการให้ิ นเชื ใหม่ กั โครงการี่ เกี่ยวข้ งกั ถ่านหิน (ไ้ แก่ โรงไฟฟ้าถ่านหิน แ ะ การส� รวจแ ะท� เหม งถ่านหิน) ส� หรั ข้ ม เพิ่มเติม ่านไ้ จาก ผลกระ บ่ อสิ่งแวดล้อมและสังคม ในรายงานั นี้ การรวมกิ การระหว่าง เอ็มบี และธนาคารธนชาต การรวมกิจการถ เ็ นิ่ งี่ ธนาคารให้ความส� คัญสูงุ โ ยไ้ ด� เนินการรวมกิจการตามแผนงานเพื แ งถึงศักยภาพ แ ะเร่งให้เกิ คุณค่าจากการท� งานร่วมกัน ั้งนี้ แม้จะเกิ วิกฤต โควิ -19 ี่ไม่คา คิ แต่ธนาคารก็ยัง ามารถ เนินการตาม แผนไ้ ย่างเ็ นผลส�ำ เร็จ โ ยใน่ วนข งความพร้ ม้ าน ผิ ตภัณ์ แ ะ ริการ ธนาคารไ้ เิ การ าขาร่วม 114 แห่ง เพื ให้ ริการลูกค้าร่วมกัน แ ะไ้ รั เี่ ยนกระ วนการแ ะ ระ ให้มีความง่ายแ ะไร้ร ยต่ เพื ฐมนิเ ศลูกค้า ซึ่งรวมถึง การท� ธุรกรรมระหว่างกัน ี่ตู้เี เ็ มข งั้ งสอ งธนาคาร แ ะการด� เนินการเกี่ยวกั ก งุ นธนชาต นแ พิ เคชัน TMB TOUCH การสร้้างวัฒนธรรม งค์กรใหม่หลัังการรวมกิจการถืือเป็็น หัวใจข งการดำำ �เนินการรวมกิจการแ ะถืือเป็็นปััจจัยสำำ �คัญ ที่� จะทำำ �ให้การรวมกิจการ ระ ความสำำ �เร็จ ธนาคารได้้นำ �เ น วัฒนธรรม I CARE ในปีี 2563 ซึ่่� ง ระก ด้้วย ค่านิยมหลััก ที่� ะท้้ นความเช่� แ ะพฤติกรรม น กจากนี� ธนาคารยังได้้ มุ่งเน้นการใช้ ระโยชน์จากพื� นที่� ในสำำ �นักงานอย่่างคุ้มค่าแ ะ ลด่ าใช้จ่ายด้้วยการรวม าขาแ ะ าคารสำำ �นักงานที่� อยู่� ใกล้้เคียงกัน โ ยพนักงานธนชาตกว่า 1,840 คน ได้้โ นย้ายมาแล้้วหลัังการ รวมกิจการสำำ �หรับข้้อมู เพ่� มเติม อ่่านได้้จาก การบูรณาการ เป็นหนึ่งเดียว ในรายงานั นี้ 52 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3