รายงานความยั่งยืน 2563

GRI Standard Disclosure Page reference/ remarks SDGs Climate change risk and opportunity: Manage business risks and opportunities associated with climate change including influencing our clients to become aware and manage their climate related risks GRI 103: Management approach 2016 GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 31-32, 50 GRI 103-2 Management approach and its components 31-32 GRI 103-3 Evaluation of the management approach 31-32 GRI 201: Economic performance 2016 GRI 201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to climate change 31-32 Our environmental impact: Manage the bank’s own environmental impacts GRI 103: Management approach 2016 GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary 33, 50 GRI 103-2 Management approach and its components 33 GRI 103-3 Evaluation of the management approach 33 GRI Standard Disclosure Page reference/ remarks SDGs GRI 302: Energy 2016 GRI 302-1 Energy consumption within the organization 54 GRI 302-4 Reduction of energy consumption 54 GRI 303: Water and effluents 2018 GRI 303-5 Water consumption 54 GRI 305: Emissions 2016 GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 54 GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 54 GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 54 GRI 306: Effluents and waste 2016 GRI 306-2 Waste by type and disposal method 54 61 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3