รายงานความยั่งยืน 2563

ในี 2563 ธนาคารไ้ ก� ำหน ตัวชี้วั ผ การด�ำ เนินงาน้ านความยั่งยืนให้เ็ น่ วนหนึ่งข งตัวชี้วั ผ การด�ำ เนินงานข ง งค์กร เพ ขั เค นธนาคารไ่ การเติ โต ย่างยั่งยืน ิ ด่ อ แผนกการพัฒนาี่ ยั่งยืน ธนาคาร หารไ จำำ �กัด (มหาชน) าคารทีีเอ็็มบีี สำำ �นักงานใหญ่ 3000 ถนนพห โยธิน แขวงจ มพ เขตจตุจักร กรุงเ พฯ 10900 โ รศัพ์ 0 2299 1111 อีเมล: sustainability@tmbbank.com ช่อง างการรายงาน เว็บไซต์ www.tmbbank.com/sustainability รา งานประ ปี 2563 หมายเหตุ: * การใช้ไฟฟ้าและน�้ ำลดลงอย่างมีนัยส� ำคัญเนื่องจากธนาคารมีนโยบายให้พนักงานท� ำงานที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ั วชี้วัดผลการดำ �เนินงานด้านความยั่งยืน การจัดลำ �ดับด้านความยั่งยืน ตัวชี้้ัดปี 2563 เป้าหมายปีี 2563 ผลการดำ �เนินงานปี 2563 การก� ำกั แ กิจการีี แ ะ ระิ ธิภาพ ข งคณะกรรมการธนาคาร คะแนนรายงานการกำ �กั ดููแลกิิจการ มากกว่าหรื เท่่ากับร้้ ย ะ 93.0 คะแนนรายงานการก� ำกั แ กิจการ เ่ ากั ร้ ย ะ 92.0 การ นุมัติค� ำร้ งเข้าร่วมโครงการช่วยเห ผู้ี่ ไ้ รั ผ กระ จากโควิ -19 มากกว่าร้ ย ะ 90.0 ร้ ย ะ 98.5 การรั่วไห ข งข้ มี่ งผ ให้เกิ ผ กระ ต่ กค้า 0 กรณี 0 กรณี คะแนน ระ การณ์ข ง กค้าใน้ านการจั การ ข้ ร้ งเรียน ร้ ย ะ 80.0 หรั กุ่ ม กค้าุ คค แ ะกุ่ ม กค้า ธุรกิจ ร้ ย ะ 74.9 หรั กุ่ ม กค้าุ คค ร้ ย ะ 80.5 หรั กุ่ ม กค้าธุรกิจ การ ญเี ยุ ค ากรี่ มีศักยภาพ ง น้ ยกว่าร้ ย ะ 10.0 ร้ ย ะ 7.9 การ รรหาุ ค ากรจากภายใน งค์กร มากกว่าร้ ย ะ 90.0 ร้ ย ะ 90.7ิ นเช ธุรกิจ SME ีร้างผ กระ เชิง วก้ านิ่ งแว้ มแ ะั งคม 200 ้าน า 319 ล้้าน าิ นเชี เขียวี นุมัติ 750 ้าน า 2,540 ้าน า ความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าแ ะน�้ ำ ร้ ย ะ 5.0 จากี 2562 ความเข้มข้นการใช้ไฟฟ้าร้ ย ะ 30.5 แ ะน�้ ำร้ ย ะ 29.7 จากี 2562* ผลการจััดลำ �ดับความยั่� งยืืน ปี 2562 ปี 2563 S&P Corporate Sustainability Assessment (S&P CSA) (คะแนน) 62 - MSCI ESG Ratings BBB A Fair Finance Thailand (ัี่ ) 1st 1st FTSE4Good Index Thailand Sustainability Investment (THSI) ESG100 โ ย ถาั นไ ยพัฒน์ 12 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3