รายงานความยั่งยืน 2563

เอ็มบีและความยั่งยืนี เ็ มี มุ่งมั่นี่ จะผนวกแนวคิ ความยั่งยืนเข้ากั การด� เนิน ธุรกิจ โ ยไม่มุ่งเน้นการ รรุ เ้ าหมายในระยะั้ น หากแต่ ค� ำนึงถึงการเติ โตในระยะยาว ย่างยั่งยืน โ ยมีโครง ร้าง การ ริหารจั การความยั่งยืนี่ คณะกรรมการ รรหาก� ำหน ค่าต แ นแ ะ รรษั ภิ า ท� หน้าี่ ก� ำกั แ ให้การ ริหาร ความยั่งยืนข ง งค์กรมี ระิ ธิภาพ ย่างั่ วถึง แ ะมีหน่วยงาน ความยั่งยืน ระ านความร่วมม กั หน่วยงานอื่นๆ ข ง ธนาคารในการยกระั การด�ำ เนินงาน้ านความยั่งยืนให้ ยู่ เหน มาตรฐานแ ะเ ริม ร้างความตระหนักรู้ให้กั พนักงาน ใน งค์กร โ ยมุ่งเน้นด� เนินงานใน 4 ้าน ไ้ แก่ ความยั่งยืน างธุรกิจ ความยั่งยืน้ านิ่ งแว้ ม ความยั่งยืน้ านั งคม แ ะ รรษั ภิ า แ ะจรรยา รรณ างธุรกิจ ความยั่งยืนทางธุรกิจ เปลี่ยนผ‹ านไปสู‹ โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนเพ�่ อนําไปสู‹ การเติบโตทางการเง� นในระยะยาวและปลูกฝ˜ ง การดําเนินงานอย‹ างรับผิดชอบ ความยั่งยืนดŒ านสังคม พัฒนาการบร� หารทรัพยากรมนุษย และร‹ วมเปš นส‹ วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชน และชุมชนอย‹ างยั่งยืน บรรษัทภิบาลและ จรรยาบรรณทางธุรกิจ มุ‹ งใหŒ เกิดการกํากับดูแลกิจการ การบร� หารความเสี่ยงและการกํากับดูแล ภายในที่มีประสิทธิภาพ พรŒ อมสรŒ าง วัฒนธรรมที่ยึดมั่น ในหลักจร� ยธรรม ความยั่งยืน ดŒ านสิ� งแวดลŒ อม ลดผลกระทบต‹ อสิ� งแวดลŒ อม ทั้งทางตรงและทางอŒ อม กรอบการดําเนินงาน ดŒ านความยั่งยืน 11 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3