รายงานความยั่งยืน 2563

กลยุ์ และธุรกิจ เป้าหมาย างกลยุ ธ์ี เ็ มี ไ้ ก� ำหน เ้ าหมาย างก ยุ ธ์ 7 ระการี่ จะช่วยผั กั นให้ธนาคาร ามารถ รรุ เ้ าหมายไ้ ภายใน 5 ีข้างหน้า ังนี้ 1 ให้ลูกค้าเป็นศูนย์์กลาง ทีีเอ็็มบีีให้ความสำำ �คัญในการนำ �ลููกค้าเป็็นศูนย์ก างในการทำำ �ธุรกิจ ธนาคารจึงรว รวม ความเข้าใจในพฤติกรรมข งลููกค้าเพ่� ใช้ในการพัฒนาผลิิตภัณฑ์์แ ะบริิการ แ ะ นำ �ความเข้าใจดัังกล่่าวมาใช้ในการบริิหาร ระ การณ์ข งลููกค้าให้ดีียิ� งขึ� น น กจากนี� ยังดำำ �เนินการวั ความพึงพ ใจใน ระสบ การณ์ที่� ลููกค้าได้้รั่ างต่ เน่� ง เพ่� อนำำ � ผลที่่� ได้้มาปรััุ งผลิิตภัณฑ์์แ ะบริิการให้ดีียิ� งขึ� นต่ ไ น กจากนั� นทีีเอ็็มบีีจะให้ ความช่วยเห แก่ลููกค้าที่� ได้้รั ผ กระ จากโควิ -19 อย่่างต่ เน่� ง 2 สร้างความเป็นเลิศ ด้านผลิตภัณฑ์เงินฝาก และธุรกรรม างการเงิน ทีีเอ็็มบีีได้้ใช้กลยุุทธ์์การใช้เงินฝากเป็็นตัวนำ � (Deposit-led strategy) เพ่�้ างความ แตกต่าง างการแข่งขันเพ่�่ งม ผลิิตภัณฑ์์เงินฝากแ ะธุรกรรม างการเงิน ที่� ต น งความ ต้ งการข งลููกค้าที่� ดีีที่� สุุ ซึ่่� งกลยุุทธ์์ดัังกล่่าว ามารถช่วยให้ ธนาคารมีความใกล้้ชิ แ ะความเข้าใจลููกค้ามากยิ� งขึ� นซึ่่� งทำำ �ให้ทีีเอ็็มบีี ามารถ เป็็นธนาคารหลัักข งลููกค้าได้้ 3 สร้างรา ได้ มิใช่ดอกเบี้ อ่ างั่ งื น ทีีเอ็็มบีีให้ความสำำ �คัญกั การสร้้างรายได้้ที่� มิใช่ดอ กเบี้� ยอย่่างยั� งยืนมาโ ยตลอ เพราะรายได้้ที่� มิใช่ดอ กเบี้� ยจะส่่งผ ให้ธนาคาร ามารถบริิหารเงินทุุนได้้อย่่าง มี ระสิิทธิิภาพ ตัวอย่่างเช่น ผลิิตภัณฑ์์ ระกันชีวิตแ ะผลิิตภัณฑ์์การ งทุุน เป็็นต้น ทั้� งนี� ทีีเอ็็มบีีได้้ใช้โมเุ รกิจแบบผู้้� แ นจำ �หน่ายแ ะ Open architecture โ ยมุ่งเน้น การคั เลื กพันธมิตร างธุรกิจแ ะผลิิตภัณฑ์์ที่� ดีีที่� สุุ เพ่� อนำำ �เ น แก่ลููกค้าผ่านช่ ง าง การขายต่างๆ ด้้วยกลยุุทธ์์ดัังกล่่าว ธนาคาร ามารถสร้้างรายได้้อย่่างยั� งยืนใน ภาวะ ผันผวนข งวัฏจัักรธุรกิจได้้ 4 คงความเป็นผู้้ำ �ด้านสินเชื� อรถ นต์ และการนำ �เสนอผลิตภัณฑ์สินเชื� อ ครบวง ร ภายหลัังการรวมกิจการกั ธนาคารธนชาต ธนาคารยังคงต่ ย จากจุ แข็ง ข งธุรกิจสิินเช่� รถยนต์ข งธนาคารธนชาตซึ่่� งมีทั้� ง างด้้านบุุค ากร เครือข่่าย ตัวแ นจำ �หน่ายรถยนต์ แ ะความแข็งแกร่งข งแ รนด์์ แ ะนำ �จุ แข็งมาเพ่� ม ขี ความ ามารถข งผลิิตภัณฑ์์สิินเช่� ออื่่� นๆ เพ่� ต น งความต้ งการข งลููกค้า ได้้มากขึ� น เช่น การนำ �เ น ผลิิตภัณฑ์์สิินเช่� รถยนต์ข งธนาคารธนชาตให้กับลููกค้า ข งธนาคาร หารไ ย น กจากนี� ผลิิตภัณฑ์์ที่� คร คลุุมมากขึ� น ยังช่วยให้ธนาคาร คงความ ามารถในการแข่งขันแ ะปรัับตััวได้้ทัันต่ ภาพต าดที่่� เปลี่่� ยนแ งไ ได้้ดีียิ� งขึ� น รวมถึงรักษาความเป็็นผู้้ำ �ในต าิ นเช่� รถยนต์ 5 ใช้เงินุ นและบริหารสภาพคล่อง อย่่างมีประสิิ ภาพ ทีีเอ็็มบีีมุ่งมั� นอย่่างเต็มที่� ในการ รรลุุเป้้าหมายกำ �ไรสุุทธิิตามความคา หวังข งนัก งทุุน โ ยวางเป้้าหมายที่� จะ รรลุุอััตราผ ต แ นผู้้� ถืือห นที่� อยู่� ในระดัั เดีียวกับค่่าเฉลี่่� ย ข งธนาคารชั� นนำ �ภายใน 3-5 ปีี เพ่� รรลุุเป้้าหมายดัังกล่่าว ธนาคารได้้มุ่งเน้น การเติ โตธุรกิจโ ยพิจารณาจากโ กา การสร้้างผ ต แ นที่� เพ่� มขึ� น 6 สร้างขีีดความสามารถ และพัฒนาโซลูชันดิจิิั ล ปััจจุบััน การทำำ �ธุรกรรม างการเงินผ่านช่ ง างดิิจิทััลมีีการเติ โตอย่่างต่ เน่� ง อัันเป็็นผ มาจากพฤติกรรมข งผู้้�บิโภคที่� เปลี่่� ยนแปล งไ แ ะเ คโนโลยีีที่� ก้าวหน้าขึ� น ดัังนั� นเพ่� ให้ทัันต่ การเปลี่่� ยนแ งดัังกล่่าว ทีีเอ็็มบีีได้้ งทุุนพัฒนาระ เ คโนโลยีี าร นเ ศ ระ ความปลอดั ย างไ เ์ แ ะความปลอดั ยข งข้อมููลลููกค้า อย่่างต่ เน่� ง พร้ มทั้� งดำำ �เนินการพัฒนาความรู้ความ ามารถข งพนักงาน เสริิมสร้้างวัฒนธรรม งค์กรให้ คล้้ งกับยุุคดิิจิทัั ปรััุ งกระ วนการทำำ �งาน ต่างๆ ให้เป็็นดิิจิทัั มากยิ� งขึ� น เพ่� ความรว เร็วในการพัฒนาผลิิตภัณฑ์์แ ะบริิการ เพ่�้ าง ระ การณ์ที่� ดีีให้กั กค้า 7 ผนึกพลังสร้างการเติบโต หลัังจากการคว รวมธนาคาร ามารถสร้้าง ระโยชน์ที่� เกื� หนุนซึ่่� งกันแ ะกัน(Synergies) จากการรวมกิจการ 3 ส่่วน คืือ ระโยชน์ด้้านงุ ระโยชน์ด้้านต้นทุุน แ ะ ระโยชน์ ด้้านรายได้้ ทั้� งนี� ธนาคารได้้ดำำ �เนินการตามแผนการรวมกิจการเพ่� ให้การรวมกิจการ ในเ นกรกฎาคม ปีี 2564 เป็็นไ่ างราบรื่� น 10 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3