รายงานความยั่งยืน 2563

การให้บริการด้านผลิ ภัณ์ การลงุ น TMB Open Architectureี เ็ มี ถ เ็ นธนาคารไ ยแห่งแรก ี่เิ เ รีภาพการ งุ น ก งุ นรวมให้กั กค้าุ กคนุ กกุ่ ม ธนาคารไ้ เิ ให้ ริการ TMBOpenArchitectureศูนย์รวมก งุ นี ยี่ห้ั ง ี่เี ยวคร โ ยคั เ กก งทุุนรวมคุณภาพ จากห ากห าย จ.ชั� นนำ � ที่� เหมาะกั ความเสี่� ยงข งลููกค้าห ายระดัั มาให้ลููกค้าเลืื ก งทุุนได้้อย่่างมั� นใจแ ะ ะ วกในที่� เดีียว ในปีี 2563 ธนาคาร ได้้เป็็นพาร์ตเนอร์์กั บล จ.ชั� นนำ �ทั้� งในแ ะต่าง ระเ ศ 11 แห่ง รวมถึง บริิษั หลัักทรััพย์จั การก งทุุน หารไ ย จำ �กั บริิษั หลัักทรััพย์จั การก งทุุน ยูโ บีี ( ระเ ศไ ย) จำ �กั บริิษั หลัักทรััพย์จั การก งทุุน เ์ ดีีน แตน าร์ ( ระเ ศไ ย) จำ �กั บริิษั หลัักทรััพย์จั การก งทุุน พรินิ เพิิล จำ �กั ริษั หั ก รัพย์จั การก งุ น แมนูไ ฟ์ ( ระเ ศไ ย) จ� ำกั ริษั หั ก รัพย์จั การก งุ น ิโก้ จ� ำกั ริษั หั ก รัพย์ จั การก งุ น วรรณ จ� ำกั ริษั หั ก รัพย์จั การก งุ น กิ กรไ ย จ� ำกั ริษั หั ก รัพย์จั การก งุ น กรุงศรี จ� ำกั ริษั หั ก รัพย์จั การก งุ น กรุงไ ย จ� ำกั (มหาชน) แ ะ ริษั หั ก รัพย์จั การก งุ น ธนชาต จ� ำกั เพื่ ให้ลูกค้า มีโ กา งุ นในิ น รัพย์ห ากห าย ระเภี่ เหมาะกั ความเี่ ยงข ง กค้าี่ แตกต่างกัน น กจากนี� ทีีเอ็็มบีีเข้าร่วมเป็็นพันธมิตรเชิงกลยุุทธ์์ด้้านธุรกิจ ระกันกั บริิษั พรูเด็็นเชีย ระกันชีวิต ( ระเ ศไ ย) จำ �กั (มหาชน) (“พรูเด็็นเชีย ระเ ศไ ย”) ซึ่่� งเป็็นบริิษัทย่่ ยข ง พรูเด็็นเชีย จำ �กั (มหาชน) เป็็นระยะเว า 15 ปีี โ ยจะมีผ ตั้งแต่วันี่ 1 มกราคม 2564 เพ น� ำเ น ผิ ตภัณ์ ชั้นน� ำข ง พรูเ็ นเชีย ั้งผิ ตภัณ์ เพืุ ขภาพแ ะเพื ความมั่งคั่งให้กั เคร ข่ายลูกค้าี่ ใหญ่ขึ้นข งธนาคารี่ คว รวมกิจการภายใต้ TMB ระยะเว าี่ เห ข งั ญญา bancassurance กั FWD Life Insurance งเ็ นความร่วมม างธุรกิจ ระกันชีวิตข ง ธนาคารก่ นหน้านี้จะถูกโ นไี่ พรูเ็ นเชีย ระเ ศไ ยในวันี่ 31 ธันวาคม 2563 โ ย FWD จะยังคงิั ติตามข้ ตก งแ ะ ภาระการให้ ริการแก่ ลูกค้ าี่ ซื้อ ผิ ตภัณ์ FWD ใ ๆ ผ่าน TMB ต ระยะเว าี่ เห ข งกรมธรรม์ ส� หรั ธุรกิจ ระกันวินาศภัย ธนาคารร่วมกั ริษั ระกัน วินาศภัยห ายแห่ง โ ยให้ ริการรั ระกันภัยหั ก ระกัน สิินเช่� น กจากนั� นภายหลัังการคว รวมกิจการ ธนาคารได้้รั ระโยชน์จากฐานลููกค้าสิินเช่� รถยนต์ที่� แข็งแกร่งข งธนาคารธนชาต ซึ่่� งช่วยเพ่� มเบี้� ย ระกันวินาศภัยข งทีีเอ็็มบีีได้้อย่่างมาก ทั้� งนี� ทีีเอ็็มบีียังมีผลิิตภัณฑ์์ ระกันวินาศภัยอื่� นๆ เช่น ระกันอุุบััติเหตุ ส่่วนบุุคค สุุขภาพ แ ะรถยนต์อีีกด้้วย 9 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3