รายงานความยั่งยืน 2563

เกี่ยวกับ เอ็มบี ธนาคาร หารไ ย จ� ำกั (มหาชน) ก่ ตั้งขึ้นในี 2500 โ ยมี ระเภ ริการ ที่� จำ �กั แ ะมุ่งให้บริิการ างการเงินแก่หน่วยงาน หารแ ะข้าราชการ หาร เป็็นหลััก หลัังจากนั� นจึงได้้ขยายข เขตการให้บริิการ างการเงินสู่� ภาคธุรกิจ แ ะเ กชนเพ่� มขึ� น ดำำ �เนินธุรกิจในฐานะธนาคารพาณิชย์ในปีี 2516 แ ะได้้ จ ะเบีียนในต า หลัักทรััพย์แห่ง ระเ ศไ ยในปีี 2526 น กจากนี� ทีีเอ็็มบีี ยังได้้รวมกิจการกั ธนาคารดีีบีีเ ไ ยทนุุ จำ �กั (มหาชน) แ ะ รรษั เงินทุุนอุุต าหกรรมแห่ง ระเ ศไ ย ในปีี 2547 กั INGBANKN.V. ในปีี 2550 แ ะกั ธนาคารธนชาต ในปีี 2562 ตามลำำ �ดัั โ ยการรวมกิจการครั� งล่่าสุุดนี้� ส่่งผ ให้ก้าวขึ� นมาเป็็นธนาคารพาณิชย์ที่� มีขนา ใหญ่ลำำ �ดัับที่่� 6 ข ง ระเ ศ ตามขนาิ นทรััพย์ ามารถให้บริิการลููกค้าบุุคค แ ะลููกค้าธุรกิจได้้อย่่าง เต็มรููปแ ในแฟ ตฟอร์์มต่างๆ ผลิ ภัณ์ และบริการ ธนาคารน� ำเ น ผิ ตภัณ์ แ ะ ริการี่ ห ากห าย ไม่ว่าจะเ็ นผิ ตภัณ์ แ ะ ริการ้ านเงินฝาก ินเชื การ งุ น แ ะ ระกันชีวิตแ ะ รัพย์ิ น ย่างไรก็ี เนื งจากลูกค้า ในแต่ ะกุ่ มมีความต้ งการ างการเงินี่ แตกต่างกัน ธนาคารจึงไ้ แ่ งกุ่ มลูกค้า ก เ็ นกุ่ มลูกค้าธุรกิจแ ะกุ่ มลูกค้าุ คค เพืี่ จะไ้ น� ำเ น ผิ ตภัณ์ แ ะ ริการ ให้ตรงตามความต้ งการมากีุ ังนี้ กลุ่มลูกค้าธุรกิ กลุ่มลูกค้าบุคคล ผลิตภัณฑ์เงินฝาก • ญชีเงินฝากเพ ธุรกิจ เช่น ัญชีธุรกิจ TMB One Bank ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ • นเช หมุนเวียน • ินเช เคร ข่ายธุรกิจการค้า • หนัง ค ระกัน • นเช เพ SME (ี เ็ มี เ เ็ มี มาร์ ิ) บริการธุรกรรม างการเงิน • ริการ้ านช� ำระเงิน • ริการ้ านเรียกเก็ เงิน • ริการจั การ ภาพค่ ง างการเงิน บริการด้านการค้า ระหว่างประเ ศ • ริการ้ านธุรกรรมการค้าระหว่าง ระเ ศ • ริการ้ านความเี่ ยง้ านั ตราแ กเี่ ยน เงินตราต่าง ระเ ศ ผลิตภัณฑ์ประกัน • ผิ ตภัณ์ ระกันแ ะคุ้มคร งธุรกิจ บริการเพิ่มเติม • ริการั ตรธุรกิจ • ริการตัวแ นแ ะธุรกิจหั ก รัพย์ • ริการวาณิชธนกิจแ ะี รึกษาการ งุ น ผลิตภัณฑ์เงินฝาก • ญชีเงินฝากเพ ใช้ (All Free) • ญชีเงินฝากเพ ม (No Fixed) ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ • นเช่ วนุ คค • นเช้ าน • นเช รถยนต์ • นเชั ตรเคริ ต ผลิตภัณฑ์การลงุ น • การให้ ริการ้ านผิ ตภัณ์ การ งุ น TMB Open Architecture ผลิตภัณฑ์ประกัน • ระกันชีวิตเพ การ ม • ระกันชีวิตเพ ความคุ้มคร งชีวิตแ ะุ ขภาพ • ระกันชีวิตเพ คุ้มคร ง รัพย์ิ น บริการธนบดีธนกิ • ริการธนี ธนกิจ • ริการธนี 8 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3