รายงานความยั่งยืน 2563

7 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 ภาวะโรคระ าดนี้� ต กยำ� �ความเช่� ข งเราที่� ว่าเส้้น างการเงินข งลููกค้าทุุกราย ควรมีการปรัั เปลี่่� ยนไปสู่่� สิ่� งที่� ดีีกว่า ภารกิจข งธนาคารหลัังการรวมกิจการ จึงเป็็นการพัฒนาความเป็็นอยู่� ที่� ดีี างการเงินข งลููกค้า เพ่� ให้พวกเขา ามารถ ดำำ �เนินการตามพันธสััญญาในปััจจุบัันได้้อย่่าง ะ วก ายแ ะมีความยืืดหยุ่น างการเงินสำำ �หรั นาคต แ ะเพ่� รรลุุความมุ่งมั� นดัังกล่่าว เราได้้กำ �หน เ าหลัักแห่งความเป็็นอยู่ างการเงินที่� ดีี 4 ด้้าน ได้้แก่ การใช้จ่ายอย่่างระมั ระวัง แ ะเพ่� มการ มสููงสุุ การกู้้� มที่� ถูกต้ ง การ งทุุนเพ่� นาคต แ ะความคุ้มคร ง ที่� พ เพียง ซึ่่� งเ าหลัักนี� เป็็นกร ในการดำำ �เนินงานแ ะเป็็นพื� นฐานข งผลิิตภัณฑ์์ แ ะบริิการข งเรา โ ยเรามีวัตถุ ระ งค์ในการให้ความรู้แก่ลููกค้าเกี� ยวกัั กษะ างการเงินแ ะการใช้เครื� งม างการเงินอย่่างเหมาะ ม รวมไปถึึงการเปลี่่� ยน ความเช่� แ ะพฤติกรรมการบริิหารการเงินใหม่ เราเช่� อว่่าการสร้้างความเป็็นอยู่� ที่� ดีี างการเงินต้ งเริ� มต้นจากการ มแ ะการใช้จ่ายอย่่างระมั ระวัง เพราะสิ่� งนี� เป็็นการสร้้างพื� นฐานแ ะความมั� นคง างการเงินที่� จะช่วยให้เกิ โครงข่ายร งรั เม่� เกิ เหตุฉุุกเฉิิน หลัังจากนั� น การสร้้าง มดุุ ระหว่างการกู้้� มอย่่างรับผิิ ช ด้้วยการใช้ เครื� งมืือที่� เหมาะ มแ ะการ งทุุนเพ่� ออ นาคตด้้วยกลยุุทธ์์การ จั รรสิินทรััพย์ซึ่่� งช่วยเตรียมความพร้ มลููกค้าสู่� เสถีียรภาพตี วิต ก็มีความสำำ �คัญยิ� ง น กจากนี� การมีความคุ้มคร งที่� เหมาะ มสำำ �หรัุ กช่วงชีวิต ก็มีความสำำ �คัญไม่ยิ� งหย่ นไ กว่ากัน เพราะเป็็นการ ระกันเสถีียรภาพ างการเงิน แ ะ รรเ าการสููญเสีียแ ะผ กระ างการเงิน สำำ �หรับสิ นเ ช่� ขนา ใหญ่ซึ่่� ง เป็็นส่่วนสำำ �คัญส่่วนหน่� งข งธุรกิจ เ ราถืือเป็็น ความรับผิิ ช ในการ ระเมินข เขตข งกิจกรรมที่� เช่� มโยงกั ความเสี่� ยง าง ด้้านสิ่� งแว้ มแ ะสัังคมแ ะจะส่่งผลต่่ ระบบ เศรษฐกิจสัังคมแ ะการเ งิน ในท้้ายที่� สุุ เราได้้ปรััุ งนโย ายความรับผิิ ช่ อสิ่่� งแว้ มแ ะสัังคม เพ่� อตั้� งวัตถุ ระ งค์แ ะวางแนว ฏิิบััติที่� ชั เจนสำำ �หรั การ ระเมินความเสี่� ยง ด้้านสิ่� งแว้ มแ ะสัังคม แ ะผ กระ จากกิจกรรมการให้สิินเช่� ข งธนาคาร โ ยส่่วน ระก หลัักข งนโย ายที่� ได้้รั การปรััุ งนี� ได้้แก่ รายการสิินเช่� ต้ งห้ามคร คลุุม 27 ธุรกิจที่� มีความเสี่� ยงสููงต่อสิ่่� งแว้ มแ ะสัังคม แ ะ แนว ฏิิบััติสำำ �หรัุ ต าหกรรมเ พาะจำ �นวน 5 อุุต าหกรรม อัันได้้แก่ าวุธ เครื� งดื่� มแ ก ฮ์ ยาสู วัุ กัมมันตรังสีี แ ะทรััพยากรธรรมชาติ พลัังงาน แ ะ ารเคมี น กจากนี� ธนาคารยังมุ่งมั� นที่� จะง การให้สิินเช่� โครงการโรงไฟฟ้า ถ่านหินโครงการใหม่เพ่� อร่่วมแก้ไขปััญหาการเปลี่่� ยนแปล ง ภาพภููิ ากาศอีีกด้้วย น กจากนี� เรายังนำ �เ น โซลููชั น างการเงินที่� ยั� งยืนที่� ต น งความต้ งการ ข งลููกค้าให้กับลููกค้าทุุกกลุ่่ม โ ยเราได้้รวมปััจจัย างด้้านสิ่� งแว้ ม สัังคม แ ะการกำ �กับดููแลกิิจการเข้าไว้ในผลิิตภัณฑ์์แ ะบริิการข งเรา ทั้� งนี� เรายังสร้้าง การมีส่่วนร่วมกับลููกค้าอย่่างแข็งขันเพ่� อสนัั บสนุุ นให้ลููกค้าลด ผ กระทบ างลบ แ ะปรััุ งธุรกิจข งตนให้มีความยั� งยืนยิ� งขึ� น ซึ่่� งนี� เป็็นการสร้้างความร่วมมืือ ระยะยาวแ ะสร้้างผ ระโยชน์ให้กัุ กด้้าน ทั้� งลููกค้า สิ่� งแว้ ม แ ะสัังคม โ ยไม่ส่่ง ผ กระ่ ผ ลััพธ์ างธุรกิจข งธนาคาร ตัวอย่่างเช่น บััญชี TMB ALL FREE ที่� เ น ความคุ้มคร งผ่าน ระกันอุุบััติเหตุแ ะ ระกันชีวิตให้ฟรีโ ยการฝากเงิน ขั� นตำ� �เพียง 5,000 า ซึ่่� งผลิิตภัณฑ์์นี� เป็็นการต น งต่อช่่ งว่างในสัังคมที่� 9 ใน 10 ข งคนไ ยไม่มีความคุ้มคร งที่� ถืือเป็็นสิ่� งจำ �เป็็นอย่่างยิ� งสำำ �หรั เสถีียรภาพ ข งชีวิต หรื ผลิิตภัณฑ์์ TMB Smart Port ซึ่่� งเป็็นการให้บริิการบริิหารพอร์์ต การ งทุุนคร วงจร ที่� แรกเริ� มเดิิมทีีนำ �เ น ให้แก่ลููกค้าบุุคคลพิิเศษ แต่เราได้้ ปรัั เปลี่่� ยนโ ยการนำ �เ น ให้กับลููกค้ารายย่ ยด้้วย โ ยวัตถุ ระ งค์หลัักข ง ผลิิตภัณฑ์์นี� คืือการส่่งเสริิมการ งทุุนอย่่างชาญ า แ ะ ความเหลื่� มล้ำ� � ในการเข้าถึงบริิการ างการเงิน อีีกทั้� งธนาคารยังได้้อนุุมัติสิินเช่� เ เอ็็มอีีที่� สร้้าง ผ กระ าง วกให้ กัั งคมเป็็นวงเงินกว่า 319 ล้้าน า เทีียบกัั เป้้าหมายที่� 220 ล้้าน า ส่่งผ ให้แพทย์์ ามารถเปิิดท ำ �การหรือปรัั บปรุุ งคลิินิกทั้� งหม 126 แห่ง ใน 47 จังหวั ทั่� ว ระเ ศ ซึ่่� งช่วยให้ ระชาชนในถิ� นทุุรกัน าร ามารถ เข้าถึงบริิการ างการแพทย์์ได้้ น กจากนี� ธนาคารยังได้้ขยายสิินเช่�ี เขียวโ ยการ่ ยสิินเช่� ระยะยาววงเงินกว่า 1.5 พันล้้าน า ให้กัิ ษั ผลิิตไฟฟ้าพลัังงาน หมุนเวียน โ ยข้ ตก งนี� เป็็นหน่� งในธุรกรรมที่� สำำ �คัญด้้านพลัังงานหมุนเวียน แ ะเป็็นหน่� งในข้ ตก งสิินเช่� Commercial & Industrial ที่� ใหญ่ที่� สุุ ใน าเี ยน ในปีี 2563 ด้้วยความอุุต าหะอย่่างต่ เน่� ง ทำำ �ให้ผ การดำำ �เนินงานด้้านความยั� งยืนโ ยรวม ข งเราพัฒนาไ่ างต่ เน่� งเม่� เทีียบกัั เกณฑ์์มาตรฐานทั้� งในระดัั ระเ ศ แ ะระดัั โ ก โ ยธนาคารยังคงคร งอัันดัับที่่� 1 ในผ การ ระ เมินธนาคาร ตามแนว ฏิิบััติข งแนวร่วมการเงินที่� เป็็นธรรม (Fai r Finance Thai land) เป็็นปีีที่� 2 ติดต่่อกััน ซึ่่� งเป็็นเครื� งพิิสูจน์ตำ �แหน่งผู้้ำ ถาบัันการเงินไ ยที่� มุ่งสู่� การธนาคารที่� ยั� งยืน ในขณะเดีียวกัน เราก็ได้้รับคัั เลื กให้อยู่� ในรายช่� อหุ้้นยั� งยืน ข งต า หลัักทรััพย์แห่ง ระเ ศไ ยเป็็นปีีที่� 3 ติดต่่อกััน ในท้้ายที่� สุุดนี้� เรายังภาคภููิใจในพนักงานข งเรา ซึ่่� งได้้แ งความทุ่่มเ ในการ สนััุ นลููกค้าแ ะสัังคมในวงกว้างติ กฤตโรคระ า ในครั� งนี� แม้ปีีที่� ผ่านมา จะเป็็นปีีที่� ท้้า ายแ ะยากลำำ � าก แต่เราก็ ได้้แสด งให้เห็นถึงความมานะอุุต าหะ แ ะความ ามัคคีอย่่างต่ เน่� ง แ ะเม่� เราเดิินหน้า นเส้้น างการธนาคารที่� ยั� งยืน แ ะการไปสู่่� การเป็็นธนาคารที่� ได้้รั การแนะนำ � เราก็จำ �เป็็นจะต้ งสร้้างพันธมิตร ในระยะยาวแ ะส่่งม ผลิิตภัณฑ์์ที่� ดีีที่� สุุดที่่� ต โจทย์์ความต้ งการส่่วนบุุคค สำำ �หรัุ กช่ วงชีวิ ตหรืุ ก โ กาสผ่่ านแพ ตฟอร์์ มดิิจิ ทััลที่่� กแ มา โ ยคำ �นึงถึงการใช้งานที่� แท้้จริง เพ่� การเป็็นที่� ปรึึกษาที่� ได้้รั ความไว้วางใจในที่� สุุ เรามุ่งมั� นที่� จะ Make REAL Change แ ะ ฏิิบััติต่อผู้้�ีส่่วนได้้เสีียข งเราให้ดีียิ� งขึ� นไ เพ่�้ างคุณค่าในระยะยาวสำำ �หรั นาคตที่� ยั� งยืนได้้อย่่างแท้้จริง

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3