รายงานความยั่งยืน 2563

ไฟ-ฟ้าเพื่อชุมชน ภายใต้ธีม ONE Volunteer Spirit ธนาคารไ้่ งเ ริมให้พนักงานั่ ว ระเ ศเข้าร่วมต แ นั งคมผ่านโครงการไฟ-ฟ้าเพื ชุมชน โ ยไ้ จั โครงการกว่า 30 โครงการ มี า า มัครพนักงานี เ็ มี แ ะธนชาตรวมกว่า 2,000 คน นั กษะแ ะ งค์ความรู้ไ ช่วยกันเี่ ยน เพ ชุมชนี ขึ้น ตัว ย่างโครงการ ไ้ แก่ ไ่ เค็มชายทุ่ ง บ้านส� ำพันตา ั งหวัดปรา นบุรี โครงการมุ่งช่วยเหลื ให้ชาว้ านี่ หมู่้ านส� พันตา จังหวั ราจีนุ รี ซึ่ง่ วนใหญ่ เ็ นชาวนา ไ้ มีรายไ้ เ ริมน กฤดูป ลู กข้าว โ ยมีวัตถุ ระ งค์ในการยกระั โครงการแ ะเพิ่ม ระิ ธิภาพแ ะรายไ้ า า มัครจากี เ็ มี แ ะธนชาต จึงไ้ ช่วยให้ความรู้แก่ชาว้ านเกี่ยวกั การ รั รุงกระ วนการผิ ต การขาย แ ะการต า รวมไ ถึงการ กแ แ ะการ รรจุภัณ์ ย่างเ็ นระ ซึ่งการ รั รุงกระ วนการั งก่ าวจะช่วย ร้างม ค่าเพิ่มให้กัิ นค้า ท� ให้ชาว้ าน มีรายไ้ เพิ่มมากขึ้น มีชาว้ านกว่า 50 คน เข้าร่วมโครงการ ามารถเพิ่มรายไ้ ต่ เดื นเี่ ย 3,000 า ต่ คน ั้งนี้ ชาว้ านยัง ยู่ระหว่างการ รั รุงฟาร์มเ็ เพืี่ จะไ้ ไม่ต้ งพึ่งพาวัตถุิ ไข่เ็ จากภายน ก น กจากนี้ ยังไ้ มีการพัฒนา ผิ ตภัณ์ ไข่เค็มใหม่ๆ เช่น น�้ ำพริกไข่เค็ม เพ เพิ่มรายไ้ี ก้ วย าสระผมออร์แกนิกโด ชุมชนเคหสถานภาคภูมิใ กรุงเ พฯ ชุมชนเคห ถานภาคภูมิใจเ็ นหนึ่งในห ายชุมชนในกรุงเ พฯ ี่ไ้ รั ผ กระ ย่างหนักจาก ถานการณ์โควิ -19 โ ยความ้ า ายหั กข งชุมชนซึ่งมีกว่า 120 ครัวเรื นก� ำั งยากล�ำ บ ากคื ความ ามารถี่ จ� ำกั ในการพัฒนาผิ ตภัณ์ี่ ยั่งยืนเพื ช่วยเพิ่มรายไ้ ในช่วงวิกฤต า า มัครจากี เ็ มี แ ะธนชาตจึงไ้ ช่วยเหลื ชาวชุมชนในการระุ ผิ ตภัณ์ี่ มีศักยภาพพัฒนาผิ ตภัณ์ ต จน ช่วยพัฒนาั กษะ าง้ านั ญชีแ ะการต า ผิ ตภัณ์ ยา ระผมภายใต้ แ รน์ “พราว” ซึ่งแ ว่าภาคภูมิใจ จึงไ้ ถ ก� ำเนิ ขึ้นแ ะไ้ รั การต รัีี โ ยในี 2563 ชุมชนไ้ ร้างรายไ้ กว่า 100,000 า ในระยะเว า 2 เดื น หั งการ กผิ ตภัณ์ งเ็ นรายไ้ เ ริมให้กั ชุมชน The Basket ผักเกษตรอินทรีี ย์์วิถีีุมชน สด ากสวนถึงมือคุณ กรุงเ พฯ The Basket เ็ นโครงการผู้ ระก การเพืั งคมี่ จั ขึ้นเพื ช่วยเหลื เกษตรกรในพื้นี่ จังหวั เพชรุ รี แ ะจังหวั ะเชิงเ รา โ ยความ้ า ายหั กีี ม The Basket เผชิญค การพัฒนาระั ญชีแ ะการจ� ำหน่ายิ นค้าในช่ ง าง นไ น์ า า มัครจากี เ็ มี แ ะธนชาตจึงไ้ ใช้ั กษะ าง้ านการเงินแ ะ การต า ในการช่วย นั นุนแ ะเ็ นพี่เี้ ยง ่งผ ให้ The Basket ามารถเพิ่ม ฐานลูกค้าไ้ โ ย ามารถเพิ่มจ� ำนวน มาชิกี่ จะรับซื้อผักเ็ นรายั าห์แ ะ รายเดื น ั้งนี้ ในี 2563 จ� ำนวน มาชิกแฟนเพจ The Basket เพิ่มขึ้นร้ ย ะ 20 จากี 2562 ใน นาคต The Basket ยังมุ่งเพิ่มฐานลูกค้าผ่านแพ ตฟ ร์ม นไ น์ แ ะจะเพิ่มจ� ำนวนเกษตรกรี่ ให้ความช่วยเหลื ในการหาช่ ง างการจ� ำหน่าย ิ นค้าเกษตริ น รีย์ในราคาี่ เ็ นธรรมี ก้ วย น กจากนี้ ธนาคารยังไ้ านต่ กิจกรรมเพั งคม นๆ ย่างต่ เน งในี 2563 าิ เอ็มบีและธนชาต ัดพิธีถวา ผ้าพระกฐินพระราช าน ังหวัดนครสวรรค์ ในี 2563 ีเ็ มี แ ะธนชาต ไ้ รั พระมหากรุณาธิคุณ จากพระ า มเ็ จพระ รเมน รรามาธิี ศรีิ น รมหาวชิรา งกรณ พระวชิรเก้ าเจ้า ยู่หัว รงพระกรุณา โ ร เก้ าฯ พระราช านผ้าพระกฐินให้ เพื น้ มถวายแ่ พระ งฆ์จ� ำพรรษากา ถ้วนไตรมา ณ วั วรนาถ รรพต พระ ารามห วงในพระุ ถัมภ์ จังหวั นคร วรรค์ โ ยธนชาตได้้รั พระราช านผ้าพระกฐินให้เป็็นปีีที่� 14 ติดต่่อกััน สำำ �หรับปี นี� เป็็นปีีที่� พิเศษอีีกปีีหน่� งที่� มีลููกค้า ค่� ค้าธุรกิจ แ ะ ระชาชนผู้้ีจิตศรั ธาร่วมกันบริิจาคเงิน กว่า 17.8 ล้้าน า ให้กับวัั วรนาถ รรพต โ ย างวั ได้้ม เงินจำ �นวนหน่� งให้กับมููลนิิธิ ถาบัันแ งสว่่าง ในพระอุุปถััมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธ พระ งค์เจ้าโ ม วลีี กรมหม่� นสุุ ธนารีนาถจำ �นวน5,000,000 า เพ่�ัุ นการสร้้าง าคารเรียนสำำ �หรั เด็็กพิเศษพร้ มม เครื� งช่วยหายใจ โรงพยา า วรรค์ ระชารักษ์จังหวั นคร วรรค์ แ ะโรงพยา าลพุุ ธชินราช จังหวัดพิิษณุโ ก งานกาชาดประจำำ �ปี 2563 ด้้วย ถานการณ์โควิ -19 ทำำ �ให้ในปีี 2563 ได้้มีการพัฒนารููปแ การจั งานกาชา วิถีใหม่ในรููปแ นไลน์์ ธนาคารได้้ช่วยระ มทุุนเพ่�ัุ นงานกาชา ด้้วย การจ� ำหน่าย าก รุงกาชา ไ ย 200,000 ั ผ่าน าขาข งั้ ง งธนาคารแ ะ ริจาคเงิน 6.5 ้าน า ท�ำ ให้ี เ็ มี ก ายเ็ น งค์กรี่ ริจาคเงินให้กับส ภากาชา ไ ย สูงุั นัี่ 5 เ็ นเว าห ายี ติ ต่ กัน โ ยี เ็ มี แ ะธนชาตไ้ น� ำเ น รางวั มากมายให้กั ผู้ี นใจ าก รุงกาชา ไ ยในี 2563 นี้ 35 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3