รายงานความยั่งยืน 2563

บุคลากรของเรา ธนาคารมุ‹ งมั่นที่จะสรŒ างพนักงานที่เต็มไปดŒ วยทักษะและพรŒ อมรับมือกับอนาคต ควบคู‹ ไปกับการสร Œ างองค กรใหŒ เปš นสถานที่ทํางานที่ยอมรับความแตกต‹ าง และความหลากหลาย เพ�่ อใหŒ สอดคลŒ องกับวัฒนธรรมขององค กร I CARE ที่แสดง ใหŒ เห็นถึงการทํางานของธนาคาร ซึ่งเนŒ นลูกคŒ าเปš นศูนย กลางตามว� ถีการดําเนินงาน เพ�่ อความเปš นเลิศ 36 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3