รายงานความยั่งยืน 2563

บุคลากรของเรา การรวมพนักงาน การรวมพนักงานเ็ นหนึ่งในหัวข้ หั กข งแผนการรวมกิจการี่ มีความส� คัญ ย่างยิ่งต่ การเี่ ยนผ่าน างธุรกิจแ ะ การเติ โตใน นาคต ย่างรา รื่น ธนาคารไ้ ด� เนินการ วางแผนกั งคนโ ยไ้ มีการระุ แ ะ ระเมินแต่ ะต� ำแหน่งงาน ตามศักยภาพ มรรถนะ แ ะการคา การณ์ต� ำแหน่งว่าง ในปีี 2563 ธนาคารได้้กำ �หนดวััฒนธรรม งค์กรใหม่ ได้้แก่ I CARE เพ่� อช่่วยวางรููปแิ ถีการทำำ �งานใหม่ซึ่่� งมีความสำำ �คัญยิ� ง ต่ ความสำำ �เร็จข งการรวมกิจการ โ ยวัฒนธรรม งค์กรใหม่ ที่� กำ �หน โ ยผู้้�บิหารนี� ะท้้ นให้เห็นถึงความเช่� ค่านิยมหลััก กลยุุทธ์์ แ ะจุ แข็งข งทั้� ง งธนาคาร แ ะส่่งผลต่่ การตัิ นใจ การบริิหารแ ะความคล่่ งแคล่่วว่ งไว รวมไปถึึง ความ ามารถในการรวมกิจการ การพัฒนานวัตกรรม แ ะการ งานเ็ นี มร่วมกัน I CARE CULTURE I C A R E Integrity Challenge Status Quo Agility Respect Executionิั ติตน ้ วยความั ตย์ แ ะ ร้างความเชื ใจ ในการ งาน ร่วมกัน เราก้ า ในิ่ งี่ แตกต่าง แ ะ้ า าย ิ่ งี่ เ็ น ยู่เ ม ม งไ ข้างหน้า เิ รั การเี่ ยนแ ง แ ะพร้ มริเริ่ม ิ่ งใหม่ๆ ร่วมม กัน ให้ความ คัญกั ความเห็นี่ แตกต่าง แ ะิั ติต่ กัน ย่างให้เกียรติ มุ่งหวังผั พธ์ ีีีุ มีวินัย ในุ กิ่ งี่ เรา แ ะติ ตามงานจน รรุ ผ เร็จ การรวมกิจการ าจน� ำมาซึ่งความวิตกกังว เกี่ยวกั นาคต เนื ง้ วยการคว รวมน� ำมาซึ่งความเี่ ยนแ งี่ ส� คัญต่ งค์กรแ ะพนักงาน ซึ่งหากไม่ไ้ รั ความใ่ ใจ ความเี่ ยนแ งี่ เกิ ขึ้นก็ าจ่ งผ ต่ ความส� เร็จข งการรวมธุรกิจ การ ฏิิร งค์กรจึงเป็็นสิ่� งที่� สำำ �คัญสำำ �หรั ธนาคารที่� เกิ จาก การรวมกิจการ เพ่� อช่่วยในการเตรียมตัวพนักงานจากทั้� ง งธนาคารให้พร้ มกัิ ศ างธุรกิจแ ะวัฒนธรรมใหม่ ทั้� งนี� ความเปลี่่� ยนแ งที่� เกิดขึ้� นยังนำ �มาซึ่่� งโ กา ในการสร้้าง ภาพแว้ มในการทำำ �งานที่� ย มรั ความห ากห าย ควบคู่� ไปกัั โ กา ในการก้าวข้ามปััญหาที่� เกิ จากการ นำ �เ น ผลิิตภัณฑ์์ างการเงินที่� มีความแตกต่างกันให้กับลููกค้า โ ยฝ่ายบริิหารได้้เข้ามาดููแ การ ฏิิร งค์กรอย่่างใกล้้ชิ พร้ มทั้� งสื่� ารกั ทีีมงานเกี� ยวกั การรวมกิจการ ผ กระ ต่ หน้าที่� แ ะความรับผิิ ช แ ะต ำ �ถามแ ะข้อกัังวลต่่างๆ อย่่างสม่ำ� �เ ม 37 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3