รายงานความยั่งยืน 2563

ความเป็นอยู่ ดีของพนักงาน ธนาคารดูแุ ขภาพแ ะความเ็ น ยู่ีี ข งพนักงาน เพื ให้พนักงานมีุ ขภาพกายแ ะุ ขภาพใจีีั นจะช่วย ่ งเ ริมความก้าวหน้าข งธุรกิจ โ ยไ้ ด� เนินมาตรการ้ าน ความ ภัยเพื ให้ เกิ ภาพแว้ มในการท� งาน ี ภัยั้ งส� หรั พนักงาน ลูกค้า ต จนผู้เกี่ยวข้ ง น กจากนี้ เพื เ็ นการ ร้างความตระหนักรู้ ร้างเ ริมุ ขภาพ แ ะวัฒนธรรมความเ็ น ยู่ีี ธนาคารยังไ้่ งเ ริมการด� เนิน โครงการ าง้ านุ ขภาพ ความ ภัย แ ะความเ็ น ยู่ีี ผ่านช่ ง างการ ารภายใน งค์กร ย่างต่ เน ง อัตราการขาดงานของพนักงาน (รŒ อยละ) การสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (รŒ อยละ) 2560 0.54 12.70 2561 0.48 12.30 2562 0.52 11.00 เป‡ าหมาย 2563 1.00 10.00 2563 0.58 7.90 ประกันโคว� ด-19 ครอบคลุมค‹ าใชŒ จ‹ ายในการรักษาสำหรับพนักงาน และครอบครัว คลินิกตรวจสุขภาพ เพ�� ม 2 แห‹ ง ณ อาคารสำนักงานเพ�่ อดูแล พนักงานธนาคาร การตรวจสุขภาพประจำป‚ สำหรับพนักงานทุกคน การตรวจสอบสภาพแวดลŒ อมในการทำงานอย‹ างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ในป‚ 2563 ธนาคารยังไดŒ รับรางวัลโล‹ ประกาศเกียรติรางวัล ดŒ านอาคารปลอดภัย ระดับ Diamond ดีเยี่ยม โครงการ BSA Building Safety Award 2020 จัดโดยสมาคมผูŒ ตรวจสอบอาคาร อันเนื่องมาจากการกํากับดูแลและ กระบวนการบร� หารจัดการดŒ านความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมพรŒ อมมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับเหตุการณ ฉุกเฉิน รวมถึงโคว� ด-19 41 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3