รายงานความยั่งยืน 2563

การพัฒนาผู้สืบ อด ำ �แหน่ง ธนาคารไ้ วางแผนการสื ต� ำแหน่งโ ยพิจารณาเติมเต็ม ต� ำแหน่งงาน ริหารระั งี่ จะว่าง งเนื งจากการเกษียณ ายุในี กไม่กีี ข้างหน้า ั้งนี้ เพื ให้เกิ การเี่ ยนผ่านี่ รา รื่น ส� หรั ผู้สื ต� ำแหน่งแ ะเกิ ความต่ เนื ง างธุรกิจ ธนาคารไ้ ระุ ต� ำแหน่งี่ มีความส� คัญแ ะก� ำหน โ รไฟ์ ข ง ผู้สื ต � ำแหน่ง โ ยผู้ี่ มีศักยภาพี่ ไ้ รั การคั กร งจะ ไ้ รั การ ระเมินความพร้ ม้ วยหั กเกณ์ี่ ส� คัญต่างๆ ก่ นจะไ้ เข้าร่วมในโ รแกรมการพัฒนาผู้สืบ ทอ ต� ำแหน่ง เพ พัฒนาั กษะี่ จ� ำเ็ น การค้นหาสายอาชีพใหม่ จากการ ระเมิน มรรถนะในระดัั หน่วยงานพบว่่ามี2หน่วยงาน ที่� ยัง ามารถพัฒนาเพ่� เพ่� ม มรรถนะ ได้้แก่ หน่วยงาน ความปลอด ภัยข้ มูลส าร นเ ศแ ะหน่วยงาน Data Analytics ซึ่งจากแนวโน้มุ ต าหกรรมในั จจุั น จะเห็นว่าเ็ นหน่วยงาน ี่ มีความส� คัญยิ่งต่ นาคตข งธนาคาร ธนาคารจึงไ้ เตรียม ความพร้ มพนักงานเพื ให้มีความรู้แ ะั กษะี่ จ� ำเ็ น โ ยไ้ จั การ ระชุมเพื ให้พนักงานุ กคนไ้ เรียนรู้เกี่ยวกั ข เขต งานี่ เกี่ยวข้ ง ุปส รรค แ ะั กษะี่ จ� ำเ็ น ั้งยังไ้ น� ำเ น เกี่ยวกั โ กา ในการเติ โต าง าชีพแ ะ ระ การณ์ี่ จะไ้ รั หรั ผู้ี งาน ยู่ใน ายงานี่ เกี่ยวข้ ง น กจากนี้ ธนาคาร ยังไ้ พัฒนาหั กสูตร เครื งม แ ะระเี ย วิธีในการฝึก รม ส� หรั ผู้ี่ ต้ งการเี่ ยน าย าชีพ ซึ่งเครื งม ต่างๆ จะเริ่ม น� ำมาใช้ในี 2564 ที่ท เอ็มบี data analytics ถือเป็นตัวเร่งในการ เปลี นแปลง องุ กหน่ว ธุรกิ เมื่อการให้ลูกค้า เป็นศูน์ กลางกลา เป็นปัั หลักในการด� ำเนิน ธุรกิ การน้ อมูลมาใช้เพื่อให้เ้ าใ ลูกค้ามากึ้ น ึ งช่ว ให้ธนาคารสามารถน� ำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ถูกต้องแก่กลุ่มลูกค้าที่ถูกต้องในระ ะเวลาที่ เหมาะสมซึ่งช่ว ให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้ั้ ง ในระ ะสั้น และส่งเสริมความเป็นอู่ ที่ด างการเงิน ให้กับลูกค้าในระ ะ าว ใน ณะเด วกัน การ ะ กระดับ data analytics ให้ั่ วถึงั้ งองค์กรได้อ่ างเป็นผลส� ำเร็ ปัั ั บเคลื่อนหลักก็คือพนักงาน เราให้ความส� ำคัญ และลงุ นกับพนักงาน องเราในการพัฒนาและ ส่งเสริมความสามารถในด้าน data analytics ในปี ที่ผ่านมาหน่ว งาน TMB Analytics ได้ร่วมมือ กับฝ่า บุคคลเพื่อั ดงาน Data Analytics Career Day ส� ำหรับพนักงานที่มีความสามารถ ภา ในองค์กร โด เราได้คัดเลือกและบ่มเพาะผู้มี ความสามารถด้าน้ อมูล ากหน่ว งานต่างๆ เช่น ไอ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิ /สินเชื่อส่วนบุคคล เราเชื่อว่าผู้มีความสามารถเหล่านี้ ะน� ำธุรกิ ไปสู่ความส� ำเร็ โด การช่ว ให้ธนาคารตัดสินใ และเดินไปในเส้น างที่ถูกต้อง นายนริศ สถาผลเดชา เจ้าหน้าี ริหาร ศูนย์ TMB Analytics ผมสนใ ใน data analytics เพราะคิดว่าในอนาคต เกือบุ กอุตสาหกรรม ะต้องเปลี นไปสู่การเป็น ดิิั ล ซึ่ง้ อมูลเป็นสิ่งที่ส� ำคัญิ่ งึ้ นไปอีก น่า ะ เป็นโอกาสที่ดีที่จ ะได้เ้ ามาท�ำ งานในสา งานนี้ตั้งแต่ แรกๆ โครงการหมุนเว นสา งานนี้มีประโ ชน์มาก เพราะผมได้มีโอกาสในการส� ำรว สา อาชีพใหม่ นายชูเดช นัดดาหิรัญ นักวิเคราะห์ข้ ม าวุโ หน่วยงาน Data Analytics COE 40 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3