รายงานความยั่งยืน 2563

การกำกับดูแล การกํากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารตั้งอยู‹ บนนโยบายและว� ธีปฏิบัติที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต‹ อหนŒ าที่ ความเปš นธรรม และความโปร‹ งใส โดยธนาคารตระหนักดีว‹ าการกํากับดูแลกิจการ การบร� หารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพจะช‹ วยเสร� มสรŒ างความเขŒ มแข็งของธนาคารใหŒ พรŒ อมรับความทŒ าทายใหม‹ ๆ ที่อาจส‹ งผลกระทบต‹ อชื่อเสียง ของธนาคารและความเชื่อมั่นของผูŒ มีส‹ วนไดŒ เสีย หร� อความทŒ าทายที่อาจชะลอความคืบหนŒ าในการดําเนินงานมิใหŒ บรรลุ ความมุ‹ งหวังและเป‡ าหมายระยะยาว ซึ่งการกํากับดูแลกิจการที่ดีทําใหŒ ธนาคารสามารถดําเนินงานไดŒ อย‹ างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน อันจะนําไปสู‹ การสรŒ างคุณค‹ าใหŒ ผูŒ ถือหุŒ นในระยะยาว 42 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3