รายงานความยั่งยืน 2563

บรรษั ภิบาล คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่� กำ �กับดููแลกิิจการข ง งค์กรโ ย ยึึดมั� นในหลัักการ รรษัทภิิ าลที่่� เข้มแข็ง แ ะมี า สำำ �คัญใน การกำ �กับดููแ แ ะกำ �หนิ ศ างกลยุุทธ์์ ด้้วย งค์ ระกอบที่่� ห ากห ายข งคณะกรรมการธนาคารทั้� งในด้้าน ระ การณ์ ทัักษะ ความรู้ แ ะเพศ คณะกรรมการธนาคารจึงมี า ในการ กคร งเชิงกลยุุทธ์์ที่� ทำำ �หน้าที่� ท้้า ายคณะผู้้�บิหารให้มุ่ง พัฒนาอย่่างต่ เน่� ง รวมทั้� งให้คำ �แนะนำ �ในการเติ โตอย่่างยั� งยืน ควบคู่� ไปกัั การดำำ �เนินงานให้ รรลุุเป้้าหมายข งธนาคาร แ ะ การต น งต่อผู้้�ถ ืือหุ น ทั้� งนี� คณะกรรมการธนาคารกำ �กับดููแ การดำำ �เนินงานที่� จำ �เป็็นต่ การเติ โตอย่่างยั� งยืนร่วมกั คณะกรรมการชุดย่่ ย 6 ชุ ได้้แก่คณะกรรมการ รรหา กำ �หน ค่าต แ น แ ะ รรษัทภิิ า คณะกรรมการสิินเ ช่� คณะกรรมการกำ �กั ความเสี่� ยง คณะกรรมการกำ �กั เ คโนโลยีี าร นเ ศ คณะกรรมการตรวจสอ แ ะคณะกรรมการบริิหาร น กจากนี� คณะกรรมการธนาคารยังได้้เข้าร่วมการฝึก รมที่� คล้้ งกัิ ศ างธุรกิจแ ะเป้้าหมายข ง งค์กร โ ยแผน การฝึก รมในปีี2563ได้้แก่การรับมืือกัับภััยคุกคามด้้านเ คโนโลยีี าร นเ ศแ ะการ กป้้ งข้อมู่ วนบุุคค ซึ่่� งเพ่� มเติมจากการ ฝึก รมที่� จั โ ย มาคมส่่งเสริิม ถาบัันกรรมการบริิษั ไ ย แ ะหน่วยงานภายน กี่ มีคุณ มั ติเหมาะ ม ส� หรั ข้ ม เพิ่มเติมี่ เกี่ยวกั คณะกรรมการธนาคารแ ะ รรษั ภิ า ามารถศึกษาไ้ จากรายงาน ระจี 2563 จริยธรรม างธุรกิจ ธนาคารย มั่นในหั กการ างจริยธรรมแ ะความเ็ นม าชีพ สูงุ โ ยให้ความส� คัญต่ ผ ระโยชน์ข งลูกค้าเ็ นล�ั แรก รวมั้ งการ ร้างพื้นฐาน้ านคุณธรรมแ ะความเชื มั่น โ ยมีจรรยา รรณพนักงานเ็ นแนว างในการด� เนินกิจกรรม างธุรกิจ เพื ให้ธนาคาร ามารถ รรุ ข้ ผูกพันุ ก ระการ างกฎหมาย จริยธรรม แ ะเศรษฐกิจ ธนาคารตั้งมั่นในการต่ ต้านการ้ โกงแ ะการุ จริตุ กร แ จึงไ้ วางมาตรการคว คุมร้ าน ไม่ว่าจะเ็ นนโย าย ขั้นต น การิั ติงาน แ ะก ไกต่างๆ เพื้ งกันแ ะ พฤติกรรม ี่ ผิ จรรยา รรณโ ยในแต่ ะี ธนาคารมีการ่ งเ ริมจริยธรรม างธุรกิจผ่านการฝึก รมพนักงานแ ะการสื่ ารภายใน งค์กร เพื วนเน้นย�้ ำความเข้าใจข งพนักงานเกี่ยวกั จรรยา รรณพนักงาน นโย ายต่ ต้านการุ จริต แ ะนโย าย การ้ งกันแ ะ รา รามการฟ กเงิน น กจากนี้ ธนาคาร ยังมีช่ ง างรั ข้ ร้ งเรียนแ ะรายงานเ าะแ เพื รั แจ้งกรณี การ ะเมิ จรรยา รรณพนักงานี่ ผู้มี่ วนไ้ เี ยุ กกุ่ ม ามารถ รายงานไ้ โ ยไม่จ� ำกั แค่เพียงกุ่ ม กค้าแ ะพนักงาน ามารถศึกษาข้อมู เพ่� มเติมเกี� ยวกั นโย ายด้้านจริยธรรม างธุรกิจได้้ที่� เว็ ไ์ ข งธนาคาร บรรษั ภิบาลและจริยธรรม างธุรกิจ อั ราการเข้าร่วมฝึกอบรมจริยธรรม างธุรกิจ (ของพนักงานเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมแล้วเสร็จ) การทุจร� ตภายใน การประพฤติมิชอบ การประพฤติผิดขั้นตอน ไม‹ มีความผิด อยู‹ ระหว‹ างการสืบสวน ประเภท กรณี 7 3 4 9 40 จรรยาบรรณพนักงาน การต‹ อตŒ านคอร รัปช่ัน การป‡ องกันและ ปราบปรามการฟอกเง� น 100% 100% 100% ทั้� งนี� ในปีี 2563 มีข้ กล่่าวหาหรือข้้อร้้ งเรียนเกี� ยวกั การ ะเมิ จรรยา รรณพนักงานทั้� งหม 63 กรณี โ ยมี 40 กรณี ี่ ร การ วนในี 2564 43 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3