รายงานความยั่งยืน 2563

โควิ -19 ไ้้ า ายความ ามารถในการ รั ตัวข งธุรกิจต่างๆ ั่ วโ ก ั้งใน้ านการเงิน การด�ำ เนินธุรกิจ แ ะการพาณิชย์ แ ะ้ วยผ กระ จากการแพร่ระ า ครั้งนี้จะยังมี ยู่ให้เห็น ต่ ไ พร้ มกั ความไม่แน่น นในระยะยาว ธนาคารจึงต้ ง ด�ำ เนินธุรกิจในุ กๆ ้านตามแนว างการ้ งกันไว้ก่ น (precautionary approach) โ ยตั้งแต่มีการแพร่ระ า เกิ ขึ้น ธนาคารไ้ พัฒนาแผนความต่ เนื ง างธุรกิจซึ่งไ้ รั เี่ ยน ระ การท� งานให้ ค้ งกั ถานการณ์ เพื ก้ งุ ขภาพแ ะความ ภัยข งพนักงานแ ะลูกค้า ย่างไรก็ตาม แม้จะมีการ รั เี่ ยนร แบบ การด� เนินงาน แต่ธนาคารก็ยังคง ย มั่นในการรักษาคุณภาพข งผิ ตภัณ์ แ ะ ริการส� หรั ลูกค้าต่ ไ โ ย างธนาคารไ้ กระเี ย การแ ะกร การ ด�ำ เนินงานต่างๆ เพื่ ให้มั่นใจว่าความเี่ ยงจากโควิ -19 จะไ้ รั การจั การแ ะ ยู่ในระัี่ คว คุมไ้ เช่น ระเี ย เกี่ยวกั การ ท� งานี่้ าน มาตรการความปลอด ภัย ณ ถาน ระก การ การบริหารจัดการความเสี่ยง 100% พนักงานทั้งหมดผ‹ านการฝƒ กอบรม ทางออนไลน เกี่ยวกับความตระหนักทางดŒ าน ความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงหัวขŒ อต‹ างๆ เช‹ น ความเปš นส‹ วนตัวของขŒ อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร คณะกรรมการบร� ษัทเขŒ าร‹ วม ในการฝƒ กอบรมทางดŒ านความเสี่ยง เช‹ น ความปลอดภัยทางไซเบอร และความเปš นส‹ วนตัว รวมไปถึงหัวขŒ อการตระหนักถึงความปลอดภัย แ ะ าขา ระ ไี แ ะ้ งกันการรั่วไห ข งข้ ม เ็ นต้น ั้งนี้ ธนาคารจะติ ตามความเี่ ยงแ ะผ กระทบ จาก ถานการณ์ การแพร่ระ า ในระยะยาว ย่างต่ เน ง ธนาคารมีโครง ร้างการก� ำกับด แ ความเี่ ยงแ ะนโย ายการ ริหารจั การความเี่ ยงี่ เข้มงว แ ะคร คุ มเ็ นมาตรฐาน เี ยวกันั่ วั้ ง งค์กร โ ยมีโครง ร้างการก� ำกั แ ความเี่ ยง มีการทํางาน ย่างเ็ นิ ระขา จากหน่วยงานกํากั การิั ติ งานธุรกิจธนาคาร ั้งนี้ ธนาคารไ้ เนินการตามแนว้ งกัน 3 ระั เพื่ ระิ ธิภาพในการคว คุมความเี่ ยงแ ะให้เกิ การตรวจสอ แ ะถ่วงดุุลอ่ างเหมาะ ม สำำ �หรับข้้อมู เพ่� มเติม เกี� ยวกั การบริิหารจั การความเสี่� ยง ซึ่่� งรวมถึงโครงสร้้าง การกำ �กับดููแ ความเสี่� ยงแ ะนโย ายการบริิหารจั การความเสี่� ยง โ ย ามารถอ่่านข้ เพ่� มเติมได้้ นเว็ ไ์ ข งธนาคาร คณะกรรมการธนาคาร ประธานเ้ าหน้า บริหาร คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการ ก� ำกับความเส ง ประธานเ้ าหน้า บริหารด้านความเส ง * รายงานตรงต่ คณะกรรมการตรวจ ด้้วย คณะกรรมการ ริหาร พ ร์ติ นเช คณะกรรมการคว คุม ธุรกิจการเงิน คณะกรรมการ ริหาร ความเี่ ยง้ านเ คโนโ ยี คณะกรรมการ IFRS 9 ECL คณะกรรมการความเี่ ยง้ านกฎหมาย คณะกรรมการ รั รุงคุณภาพิ นเช 2 คณะ นุกรรมการ พิจารณาิ นเช นโย ายความเี่ ยงแ ะ ความเี่ ยงิ นเชื เชิงก ยุ ธ์ ริหารความเี่ ยงิ นเช ธุรกิจ ริหารความเี่ ยงิ นเช รายย่ ย ริหารความเี่ ยง้ านิั ติการ งค์กร กฎหมาย ริหารความเี่ ยงิ นเช ธุรกิจรถยนต์ คณะกรรมการ พิจารณาิ นเช คณะกรรมการ รั รุงคุณภาพิ นเช 1 พิจารณาิ นเช พิเศษ ริหารความเี่ ยง้ าน Market Conduct ริหารความเี่ ยง้ านต า ก� ำกั การิั ติงาน* คณะกรรมการนโย าย ริหารความเี่ ยง คณะกรรมการ ริหาร ความเี่ ยงี่ ไม่เกี่ยวข้ ง กั การเงินระั ธนาคาร คณะกรรมการ ริหาริ น รัพย์ แ ะหนีิ น โครงสร้างการกำ �กับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร 44 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3