รายงานความยั่งยืน 2563

ุ ต าหกรรมธนาคารกั งเผชิญหน้ ากั ความ้ า าย างการแข่งขันั นเนื งมาจากั จจัยก่ กวนี่ จะพิ กผัน ภาคุ ต าหกรรม ย่างี่ ไม่เคยเ็ นมาก่ น การด� เนินงาน ในร แ เิ มจะท� ให้ธนาคารแ ะภาคุ ต าหกรรมไม่ ามารถ ด� รง ยู่ไ้ ย่างยั่งยืนใน นาคต ธนาคารจึงไ้ วางรากฐาน ส� คัญเพื เตรียมพร้ มส� หรั การเี่ ยนแ งโ ยตระหนักว่า การ ร้างคุณภาพชีวิต างการเงินีี ข งลูกค้าเ็ นหัวใจ ส�ำ คัญข งก ยุ ธ์ ใหม่ โ ยมีความก้าวหน้า างเ คโนโ ยี เ็ นแรงขั ใหุ้ ต าหกรรมธนาคารต้ ง รั ตัวแ ะเร่ง ร้าง การเข้าถึง ริการ างการเงินในร แิ จิั ในขณะเี ยวกัน การุั ติข งโควิ -19 ไ้ ต กย�้ ำความส� คัญข งการท� ให้ ระชาชนไ ยุ กคน ามารถเข้าถึงแ ะใช้ ระโยชน์จาก ริการ างิ จิั ข งธนาคารไ้ น กเหน จากการใช้ขี ความ ามารถ างิ จิั เพื เร่ ง การผนึกพั งจากการรวมกิจการ (กรุณา่ าน การบูรณาการ เ็ นหนึ่งเี ยว) ธนาคารไ้ จัดท�ำ โมเ การท� งานี่ เรียกว่า “Digital First” เพื ผั กั นการใช้ ริการผ่านช่ ง างิ จิั รวมถึงมุ่งพัฒนา ระ การณ์ลูกค้าผ่านช่ ง างOmni-channel ย่างต่ เน ง การใช้เ คโนโลยีดิจิั ล สัดส‹ วนการใหŒ บร� การลูกคŒ าบุคคล ผ‹ าน TMB TOUCH: 98% 89% ผ‹ านการโอนเง� น ผ‹ านการชําระเง� น 39% 66% ลูกคŒ าที่เป ดใชŒ บร� การ TMB Smart Portfolio ผ‹ าน TMB TOUCH ลูกคŒ าที่เป ดกองทุนรวม ผ‹ าน TMB TOUCH 4.1บน App Store TMB TOUCH ไดŒ เรตติ� ง 25% ลูกคŒ าที่ใชŒ งาน TMB TOUCH เพ�� มข�้ น 23 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3