รายงานความยั่งยืน 2563

บัญชี TMB ALL FREE นั ตั้งแต่การเิ ตัวในี 2557 ัญชี TMB ALL FREE งเ็ นั ญชีธุรกรรม างการเงินไ้ รั การพัฒนามา ย่างต่ เนื ง เพื เพิ่มคุณค่าแ ะต น งความต้ งการข งลูกค้า ซึ่งช่วย ให้มีิ ระในการ ริหารการเงิน ค่าใช้จ่าย แ ะให้ความคุ้มคร ง ี่ จ� ำเ็ น โ ยตั้งแต่ี 2560 กค้า ามารถถ น โ น จ่ายิ แ ะ เติมเงินผ่านตู้เี เ็ มข งุ กธนาคารั่ ว ระเ ศ โ ย ริการเห่ านี้ ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่จำ �กัดจำำ �นวนการทำำ �ธุรกรรม แ ะไม่นาน มานี� ธนาคารยังได้้ง เว้นค่าธรรมเนียมการแ กเปลี่่� ยนเงินตรา ร้ ย ะ 2.5 เม่� อมีีการใช้จ่ายผ่านบััตรในต่าง ระเ ศ แ ะได้้นำ � เ น ระกันคุ้มคร งการซื้้� ข ง นไลน์์โ ยไม่เสีียค่าใช้จ่าย เพ่� มเติม น กจากนี� ลููกค้าที่� มีเงิน มขั� นตำ� � 5,000 า ขึ� นไ ยัง ามารถได้้รั ความคุ้มคร งจาก ระกันอุุบััติเหตุแ ะ ระกัน ชีวิตโ ยไม่เสีียค่าใช้จ่ายเพ่� มเติม ไม่มีค่าธรรมเนียมแ ะไม่ต้ ง ง ะเบีียนใ ๆ โ ย ระกันอุุบััติเหตุให้ความคุ้มคร งสููงสุุ 3,000 า ต่ ครั� ง ในขณะที่� ระกันชีวิตให้ความคุ้มคร งเป็็น 20 เท่่า ข งเงินฝาก สููงสุุดถึึง 3 ล้้าน า ทั้� งนี� ในปีี 2563 ธนาคารยังได้้ ยกระั ระกันุั ติเหตุโ ย นุญาตให้ ามารถเค ม ระกัน ไ้ ไม่จ� ำกั จ� ำนวนครั้งโ ยไม่ต้ งสําร งจ่ายค่ารักษาพยา า พร้ มั้ งยังไ้ เิ ตัวั ญชี TMB ALL FREE ิจิั ซึ่งให้ ระโยชน์เหม นั ญชี TMB ALL FREE ธรรม าแต่ไม่มี ค่าธรรมเนียมใ ๆ ั้งิ้ น โ ยั ญชีิ จิั นี้ไ้ ถูก กแ มาเพื ร งรั ไ ฟ์ ไต์ ข งคนรุ่นใหม่โ ยยังช่วยให้พวกเขา ามารถ ก้าวไ่ คุณภาพชีวิต างการเงินีี ไ้ี ก้ วย Cash Your Car ความสูญเี ยี่ เกิ จากหนี้ครัวเร นี่ เพิ่มสูงขึ้นแ ะผ กระ าง เศรษฐกิจจากการระ า จะยัง่ งผ ในระยะยาว ้วยความมุ่งมั่น ในการเข้าช่วยเหลื ก่ นี่ ผ กระ ในระยะยาวจะ่ งผ ร้ายต่ ถานการณ์ างการเงินข งคนไ ย ธนาคารไ้ เิ ตัวโครงการ Cash Your Car งเ็ นผิ ตภัณ์ การรวมหนี้จากั ตรเคริ ต การผ่ นรถยนต์ แ ะิ นเชื่ วนุ คค เข้าไว้ในิ นเชื กเี้ ยต�่ ำ เพียงิ นเชื เี ยวโ ยการใช้รถยนต์ข งลูกค้าในการค� ระกัน โครงการนี้เ็ นการต น งต่ ความยากล� ากข งลูกค้า ี่ ต้ งเผชิญกั การ ริหารจั การหนี กเี้ ยสูงห ายก้ น โ ยเ พาะลูกค้าี่ สูญเี ยรายไ้ แต่ยังคงมีหนีิ น ริมาณเ่ าเิ ม เ้ าหมายข งโครงการนี้ค การลด ความยุ่งยากในการจ่ายหนี้ ข งลูกค้าโ ยการรวมหนีุ กก้ นี่ มีกัี เ็ มี หร กั ธนาคารอื่น ไว้ในั ญชีเี ยวกัน ท� ให้ ามารถติ ตามไ้ ย่างง่าย าย ริการั งก่ าวมีเพียงค่าธรรมเนียมรายี แ ะมีก� ำหน วันช� ำระหนี้ เพียงวันเี ยว ั้งนี้ ้วยการก� ำหน วันิ้ นุ หนีี่ ลูกค้า ามารถ วางแผนไ้ ท� ให้ลูกค้า ามารถจัดท�ำั ญชีการเงินแ ะมุ่งไ่ การวางแผนจ่ายหนีี่ มีเหตุผ แ ะคร คุ มระยะเว าีั้ น ง Payroll Plus นับตั้� งแต่การเปิิดตััวในปีี 2562 แพ ตฟอร์์มดิิจิทัั TMBPayroll Plus ได้้ช่วยสนััุ นเจ้าข งธุรกิจขนา ก างแ ะขนาดย่่ ม รวมถึงธุรกิจ งค์กรขนา ใหญ่ในการบริิหาร การจ่ายเงินเ น พนักงานอย่่างมี ระสิิทธิิภาพแ ะให้การดููแ พนักงานแบบ คร วงจร (ผ่านก งทุุนสำำ �ร งเลี้� ยงชีพ ระกันกลุ่่ม แ ะโ รแกรม การบริิหารทรััพยากรบุุคค ) ในเดื นตุ าคม 2563 ธนาคาร ไ้ เิ ตัวโครงการน� ำร่ งซึ่งเ็ นการ รั เี่ ยนPayroll Plus เิ ม ให้มุ่งเน้นการ นั นุนพนักงานในธุรกิจขนา ก างแ ะขนา ย่ ม ให้มีคุณภาพชีวิต างการเงินีี ยิ่งขึ้น โ ยโครงการน� ำร่ ง ั งก่ าวไ้ รั การ กแบบ มาเพื กระตุ้นให้เกิ พฤติกรรม าง การเงินี่ี ขึ้นใน 4 ้าน ไ้ แก่ การลด หย่ นภาษี การทดลอ ง การ งุ นแ ะระเี ย วินัยในการ งุ น การกู้ยืม ย่างเหมาะ ม แ ะความคุ้มคร งี่ เพียงพอส�ำ หรับบุ คค แ ะคร ครัว โครงการั งก่ าวคร คุ มพนักงานกว่ า 20,000 คน จาก 22 ริษั โ ยความส� เร็จจากโครงการั งก่ าวยัง่ งเ ริม ให้ธนาคารมุ่งขยายความคร คุ มไ ยังลูกค้า Payroll Plus ุ กรายภายในี 2564 22 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3