รายงานความยั่งยืน 2563

้ วยตระหนักถึงั ญหา หนี้ครัวเร นซึ่งเพิ่มขึ้นสูงุ ในร 17 ี แ ะมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื ยๆซึ่งไ้ ก ายมาเ็ นวิกฤตครั้งใหญ่ ข งชาติ ีเ็ มี ไ้ ก� ำหน พันธกิจใหม่ในี 2563 ในการให้ ค� ำนิยามใหม่แก่ภูมิั ศน์ างการเงินข ง ระเ ศแ ะ ร้างเ ริม คุณภาพชีวิต างการเงินีี ให้กั คนไ ย โ ยธนาคารเชื ว่าุ ขภาพ างการเงินีี ในุ กวันค พื้นฐานส� คัญในการ รรุ เ้ าหมายข งชีวิต ั้งนี้ วิกฤตโควิ -19 ยังไ้ ต กย�้ ำความเชี่ ว่าเ้ น าง างการเงินข งลูกค้าจะต้ งไ้ รั การเี่ ยนแ ง เพื่ ให้ ามารถต โจ ย์ชีวิตในั จจุั นแ ะคงไว้ซึ่งความมั่นคง างการเงินใน นาคต แ ะ้ วยตระหนักถึงความส� คัญข ง า หน้าี่ แ ะความรั ผิ ช ข งธนาคารต่ กค้า ธนาคารจึงเ็ งเห็นความจ� ำเ็ นในการเี่ ยนแ งร แบบ การให้ ริการ โ ยเี่ ยนจากการท� หน้าี่ เ็ นผู้ให้ ริการ างการเงินในร แ เิ ม มาเ็ นี รึกษาี่ ไ้ รั ความไว้วางใจ ้ วยการ ร้างความั มพันธ์ในระยะยาวแ ะมุ่งเน้นการ ร้างคุณค่า ให้กั กค้าผ่านโ ชัน างการเงินต่างๆ ี่จะช่วยยกระั คุณภาพ ชีวิต างการเงินีี การเี่ ยนแนวคิ การด� เนินธุรกิจโ ย มุ่งเน้นไปที่่� ผลิิตภัณฑ์์ไปสู่่� การมุ่งเน้นไปที่่� การส่่งม โซลููชั นให้กั ลููกค้านี� ช่วยให้ธนาคาร ามารถส่่งม โซลููชั น างการเงินเ พาะ บุุคคลที่่� ต โจทย์์ความต้ งการที่� แตกต่างกันในแต่ ะช่วงชีวิต แ ะเพ่� เป็็นการยืนยันความมุ่งมั� นดัังกล่่าว ธนาคารได้้กำ �หน กรุ ณภาพชีวิต างการเงินที่� ดีีเป็็น 4 เ าหลััก เพื ช่วยลูกค้าให้มีคุณภาพชีวิต างการเงินีี ธนาคารไ้ ย มั่น ในเ าหั กั้ ง 4 นี้ในการพัฒนาแ ะ ริหารผิ ตภัณ์ แ ะ ริการ โ ยี เ็ มี มีความแตกต่างจากธนาคารอื่นตรงี่ การมุ่งเน้นไี่ การน� ำเ น ผิ ตภัณ์ี่ มีคุณภาพแ ะโ ชันแบบ งค์รวมให้กั ลูกค้า แ นี่ การมุ่งเน้นไี ริมาณซึ่งท� ให้ลูกค้าไ้ รั ระโยชน์ ย่างแ้ จริง ่งเ ริมให้เกิ คุณภาพชีวิต างการเงินีี ธนาคาร จึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมผิ ตภัณ์ แ ะ ริการใหม่ๆ ย่างต่ เนื ง แ ะ รั รุงผิ ตภัณ์ แ ะ ริการี่ มี ยู่เิ ม ย่างไม่หยุ ยั้ง เพื่ งเ ริมพฤติกรรม างการเงินีี เช่น การ ริหารค่าใช้จ่าย การ่ งเ ริมุ นิั ยการ มระยะยาว การ ร้างวินัยในการ ช� ำระหนี้การ งุ นระยะยาว นพื้นฐานข งความเี่ ยง แ ะการให้ ความคุ้มคร งต่างๆ น กจากนี้ ผิ ตภัณ์ ข งธนาคารยังไ้ ถูก กแ มาเพื ให้่ งเ ริมซึ่งกันแ ะกัน เหมาะกั การ กแ โ ชัน างการเงินเ พาะุ คคี่ ต น งความต้ งการข ง กค้าในแต่ ะกุ่ มตุ กช่วงชีวิต คุณภาพชีวิ างการเงิน ดี การมีความคุŒ มครองที่อุ‹ นใจ เพ� ยงพอ และเหมาะสมในแต‹ ละช‹ วงชีว� ต ฉลาดออม ฉลาดใชŒ การใชŒ จ‹ ายอย‹ างระมัดระวังประกอบไปดŒ วยการบร� หาร เง� นตามรูปแบบการใชŒ ชีว� ต และการตระหนักรูŒ ว‹ า การใชŒ จ‹ ายจะช‹ วยส‹ งเสร� มเป‡ าหมายและความตŒ องการ ของชีว� ตอย‹ างไร ทั้งนี้ การมีว� นัยในการออมจะช‹ วย สรŒ างพ�้ นฐานทางการเง� นและความมั่นคง ซึ่งจะช‹ วย สรŒ างความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคต รอบรูŒ เร�่ องกูŒ ยืม การกูŒ ยืมเมื่อจําเปš นดŒ วยเคร �่ องมือที่เหมาะสม จะช‹ วยสรŒ างสมดุลระหว‹ างความตŒ องการในป˜ จจ� บัน และภาระหนี้สินในอนาคต โดยความสามารถในการ ใชŒ หนี้เต็มจํานวนตามกําหนดเวลาเพ�่ อหลีกเลี่ยง ดอกเบี้ยเพ�� มเติมเปš นสิ� งที่สําคัญยิ� ง การมีความคุŒ มครองที่เหมาะสมจะช‹ วยรักษาเสถียรภาพ ทางการเง� นและช‹ วยบรรเทาความสูญเสียใหŒ กับคุณ และครอบครัว วางแผนลงทุนเพ�่ ออนาคต การลงทุนอย‹ างชาญฉลาดผ‹ านการแบ‹ งประเภท สินทรัพย  อย ‹ างเหมาะสมด Œ วยการใช Œ โปรไฟล  ความเสี่ยง เปš นกŒ าวสําคัญในการบร� หารเง� นออม เพ�่ อเตร� ยมพรŒ อมสําหรับอนาคตและเสถียรภาพ ตลอดชีว� ต 21 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3