รายงานความยั่งยืน 2563

พนักงาน ในช่วงระยะเว าวิกฤต ธนาคารให้ความส�ำ คัญกั การ ก้ ง พนักงานคว คู่ไ กั การเิ ให้ ริการเพื ช่วยเหลื กค้า ชุมชน แ ะเศรษฐกิจ โ ยไ้ กมาตรการต่างๆ เพื ก้ งุ ขภาพ นามัยข งพนักงาน ธนาคาร นุญาตให้ิั ติงานี้ านไ้ แ ะไ้ แ่ งพื้นีิั ติการเพื ความแั ใน ถานี่ ท� งาน แ ะเพื ความเี่ ยงในการแพร่เชื ไวรั ในขณะี่ ยัง ามารถด� เนิน ความต่ เนื ง างธุรกิจไว้ไ้ ธนาคารไ้ จั ให้มีเครื งม นไ น์ ต่างๆ กระเี ย วิธีแ ะคู่ม การท� งานแ ะมีการสื่ ารเกี่ยวกั โควิ -19 จากผู้ ริหารเ็ น ระจุ กั าห์ เพื่ งเ ริมให้เกิ การ รั เี่ ยน ย่างรา รื่นแ ะมี ระิ ธิภาพต ช่วง วิกฤต โ ยในช่วง็ ก าวน์ ธนาคารไ้ จั กิจกรรม FUN FUN MONDAY ซึ่งเ็ นกิจกรรม่ งเ ริมุ ขภาพจิต ระจั าห์เพื ร้างจิตส� นึกร่วมชุมชนให้แข็งแกร่ง ่งเ ริมพนักงานปฏิั ติงาน ี้ าน แ ะช่วยรักษาความผูกพันข งพนักงานในช่วงระยะเว าี่ ยากล�ำ บ ากนี้ ั้งนี้ ้วยความไม่แน่น นแ ะความรุนแรงข ง โควิ -19ธนาคารยังไ้ ขยายความคร คุ มข ง ระกันุ ขภาพ ข งพนักงานแ ะคร ครัวให้คร คุ มเชื ไวรั นี้ เพื การ ก้ ง ี่ เหน กว่าแ ะช่วย รรเ าความกังว ใจน กจากนี้ธนาคารยังไ้ จั ให้มีการท� ความ ะ า แ ะการฆ่าเชื ในุ กส� นักงาน จั ให้มี เครื ง แกนุ ณหภูมิใน าคารส� นักงานแ ะเครื งวัุ ณหภูมิ ใน าคาร าขา ติ ตั้ง าก้ งกัน ณ เคาน์เต ร์ให้ ริการ พร้ ม จั หาแ ก ฮ์้ างม แ ะหน้ากาก นามัยให้กั พนักงานุ กคน แ ะในช่วง็ ก าวน์ยังไ้ จั ริการขน่ งให้กั พนักงาน าขา เพื หี กเี่ ยงการใช้ ริการขน่ งมว ชนในการเิ น างมาท� งาน ใน ถานการณ์ี่ มีการเี่ ยนแ ง ย่างรว เร็วนี้ หน่วยงาน ธุรกิจ างหน่วยงานต้ ง ระ กัั ญหางาน้ นเกินกั ง เพื ต น งต่ั ญหาั งก่ าว ธนาคารไ้ รั เี่ ยนแผนการ ด� เนินงานแ ะโยกย้ายพนักงานเพื นั นุนแ ะช่วยอ� นวย ความ ะ วกให้กั กค้าไ้ ย่างั น่ วงี ่งผ ให้มีการโยกย้าย พนักงานี่ มีความย หยุ่นไ ยู่ในหน่วยงานี่ มีความต้ งการสูง โ ยเ พาะ contact center น กจากนี้ ้วยความต้ งการ ความช่วยเหลื ผ่านช่ ง าง นไ น์ข งลูกค้าี่ เพิ่มมากขึ้น ธนาคารยังไ้ เร่งฝึก รมพนักงานกว่า 110 คน เพื นั นุน การด� เนินงานข ง contact center เพื ต น งความต้ งการ ข งลูกค้า ชุมชน ธนาคารยังได้้ดำำ �เนินโครงการต่างๆ ในช่วงวิกฤตโควิ -19 เพ่� ช่วยเหลืือชุุมชนผ่านโครงการไฟ-ฟ้า แ ะแพ ตฟอร์์มปัันบุุญ โ ยในช่วงวิกฤตสููงสุุ ได้้จั แคมเ ญ“จิต า าที่� บ้้าน” เพ่� ผลิิต หน้ากากใ คลุุมหน้า (face shield) ส่่งม ให้กัุ ค ากร าง การแพทย์์ โ ยแคมเ ญดัังกล่่าว ามารถระ มกำ �ลัังพนักงาน แ ะ ระชาชนเพ่� ผลิิต face shield เป็็นจำ �นวนทั้� งสิ้� น 8,000 ชิ� น ส่่งม ให้กับบุ ค ากร างการแพทย์์ใน 8 โรงพยา า เป้้าหมาย ธนาคารยังได้้ระ มทุุน 2 ล้้าน า จากพนักงานแ ะ ระชาชน เพ่�ัุ นโรงพยา า พระนั� งเกล้้าในการติดตั้� งหน่วย คั กร งโรคเคลื่� นที่� น กจากนี� เพ่� อช่่วยเหลืือชุุมชนที่� ได้้รั ผ กระ ธนาคารยังไ้ เิ ตัว FAI-FAH Sharing Center โ ยมีเ้ าหมายในการช่วยเหลื เ็ ก้ ยโ กา มากกว่ า 1,500 คน ให้ ามารถเข้าถึงสื่ การเรียนรู้ี่ จะช่วยให้พวกเขา ามารถใช้ เว าี้ านไ้ ย่างมี ระโยชน์ ในขณะเี ยวกัน โครงการั นุ ญ ้โควิ -19 ง เนินผ่านแพ ตฟ ร์มั นุ ญ ก็ไ้ ช่วยระ มุ นเ็ นเงินั้ งหม 20 ้าน า ให้กั ม นิธิ แ ะโรงพยา า กว่า 10 แห่ง 8,000 ส‹ งมอบ face shield ผลิตเองจํานวน 8,000 ชิ� น ใหŒ กับโรงพยาบาลเป‡ าหมาย 20 ลŒ านบาท บร� จาคเง� น 20 ลŒ านบาท ผ‹ านโครงการป˜ นบุญ สูŒ โคว� ด-19 2 ลŒ านบาท ระดมทุน 2 ลŒ านบาท เพ�่ อติดตั้งหน‹ วย คัดกรองโรคเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาล พระนั่งเกลŒ า 20 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3