รายงานความยั่งยืน 2563

้ วยการแพร่ระ า ข งโควิ -19 ไ้่ งผ กระ ย่างไม่คา คิ กัุ กภาค่ วน ีเ็ มี จึงให้ความส� คัญ ย่างยิ่งกั ความเ็ น ยู่ข งลูกค้า พนักงาน ต จนั งคมในวงกว้าง ้วยการให้ ความ นั นุน ย่างเต็มี่ ตามศักยภาพี่ จะ ามารถ เนินการไ้ การ อบสนองต่่อโควิด-19 ในระยะี่ 2 ธนาคารไ้ ขยายระยะเว าการเลื่ นการช� ำระหนี้ แ ะ กมาตรการเพิ่มเติมเพื ช่วยเหลื กค้าี่ ไ้ รั ผ กระ โ ยส� หรั กค้ารายย่ ย ธนาคารไ้ เ น มาตรการเพิ่มเติม เช่น ระยะผ่ นผันเงินต้น 6 เดื น (เ พาะ กเี้ ยค้างจ่าย) การ การผ่ นชำ �ระโ ยการขยายระยะเว า การ ย่ นชำ �ระ ร้ ย ะ 50 เป็็นระยะเว า 6 เ น แ ะการให้บริิการให้คำ �ปรึึกษา ปััญหาหนี� เป็็นต้น น กจากนี� ยังได้้มีการง เก็บค่่าบริิหารพอร์์ต สำำ �หรั TMB Smart Port แ ะค่าธรรมเนียมการขายสำำ �หรั ก งทุุนทุุกก งทุุนภายใต้การบริิหารข ง TMBAM แ ะ TFUND สำำ �หรับลููกค้าธุรกิจ ธนาคารได้้นำ �เ น โครงการปรัั โครงสร้้างหนี� ตามความจำ �เป็็นแ ะโ รไฟล์์ข งลููกค้า (โ ยคำ �นึงถึงระดัั ความเสี่� ยงแ ะความ ามารถในการชำ �ระหนี� ) การ กสิินเช่� ใหม่ เพื่ งเ ริม ภาพค่ ง แ ะการให้ค รึกษา างธุรกิจ เช่น วินัย างการเงิน การแ ร ภาพิ น รัพย์ี่ ไม่ใช่ิ น รัพย์หั ก แ ะการคว รวมกิจการ ั้งนี้ ณ ิ้นี 2563 ินเชื ระมาณ ร้ ย ะ 15 จากพอร์์ตสิินเช่� อทั้้� งหมดอยู่่� ในโครงการพักชำ �ระหนี� งจากร้ ย ะ 40 ในเดื นมิถุนายน 2563 โ ยกลุ่่มลููกค้า รายย่ ย งเหลืือร้้ ย ะ 9 จากร้ ย ะ 45 แ ะลููกค้าธุรกิจ งเหลืือร้้ ย ะ 25 จากร้ ย ะ 38 ในเดื นมิถุนายน อย่่างไรก็ดีี แม้ลููกค้าส่่วนใหญ่จะ ามารถกลัั มาชำ �ระหนี� ได้้ตาม กติ หลัังจากโครงการพักชำ �ระหนี� สิ้� นสุุ ง แต่ธนาคารก็ยังคง ให้การ นั นุนลูกค้าผ่านการ รั โครง ร้ างหนี้ซึ่งเ็ น การ รรเ าั ญหา างการเงินี่ เหมาะ มกั ภาวะข งลูกค้า แต่ ะราย 98% ของคําขอพักชําระหนี้ไดŒ รับการอนุมัติ ลูกคŒ ามากกว‹ า 750,000 ไดŒ รับการช‹ วยเหลือจากโครงการพักชําระหนี้ ลูกค้า ด้้วยบริิการธนาคารถืือเป็็นบริิการที่� มีความสำำ �คัญ พนักงาน ข งเราจึงยังคงให้การบริิการกับลููกค้าอย่่างไม่ย่้ ต ช่วงวิกฤตการแพร่ระ า ธนาคารได้้ กโครงการพักชำ �ระหนี� เพ่� อช่่วยเหลืือลููกค้าในทุุกกลุ่่มผ่านมาตรการที่� ห ากห ายเพ่� ต น งต่ นโย ายข งรัฐ า แ ะธนาคารแห่ง ระเ ศไ ย โ ยมาตรการข งธนาคารในช่วงโควิ -19 แบ่่ง กเป็็น 2 ระยะ ซึ่่� ง ระก ไ ด้้วยมาตรการที่� ได้้รั การ กแ มาเพ่� ช่วย รรเ าความเดื้ น างการเงินในรููปแ ข งการพัก ชำ �ระหนี� ทั้� งในส่่วนข งเงินต้นแ ะ กเบี้� ย การั ตรา กเบี้� ย การขยายระยะเว าผ่ นช� ำระหนี้ แ ะให้ิ นเชื กเี้ ยต�่ ำ (soft loan) ั้งนี้ ในระยะี่ 1 ธนาคารไ้ นุญาตให้มีการเลื่ น การช� ำระหนี้ส� หรั กค้ารายย่ ยแ ะลูกค้าธุรกิจ โ ยส� หรั ลูกค้ารายย่ ยธนาคารไ้ พักช� ำระเงินต้นแ ะ กเี้ ยเ็ นระยะเว า 3 เดื น ย ช� ำระขั้นต�่ ำ แ ะขยายระยะเว าการผ่ นช� ำระ กไ งุ 60 เดื นแ ะส� หรั กค้าธุรกิจธนาคารไ้ พักช� ำระ เงินต้นแ ะ กเี้ ยเ็ นระยะเว า งุ 6 เ น แ ะ่ ยิ นเช กเี้ ยต�่ ำ ่งเ ริม ภาพค่ งส� หรั ความต่ เนื ง างธุรกิจ เพ ช่วย ผ กระ จากั ญหาการว่างงาน 19 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3