รายงานความยั่งยืน 2563

ลูกค า ลูกค Œ าคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของ เรา โดยธนาคารมีปรัชญาที่ว ‹ า "Get More with TMB" ฝ˜ งอยู‹ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ และการบร� การทั้งหมด เพ�่ อสรŒ างประสบการณ ที่ดีใหŒ แก‹ ลูกคŒ า 18 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3