รายงานความยั่งยืน 2563

ธนาคารเชื ว่าการดูแ กค้าระหว่างการบูรณาการมีความ ส� คัญยิ่ง เนื ง้ วยธนาคารต้ งการช่วยให้ลูกค้าเี่ ยนผ่าน ไ่ ธนาคารใหม่ ย่างรา รื่นีุ โ ยธนาคารมีเ้ าหมายี่ จะ รักษาฐานลูกค้าั้ งหม ไว้ ซึ่งแผนบูรณาการเน้นการเร่งผนึก พั ง ระ านจุ แข็งผ่านการพัฒนา มรรถนะ างิ จิั ในการช่วยเหลื การเี่ ยนผ่านฐานลูกค้าี่ ขยายเพิ่มขึ้นเ็ น 10 ้านรายไ ยังธนาคารใหม่ น กจากนี้ ธนาคารไ้ ด�ำ เนินการเชื่ มแพ ตฟ ร์มิ จิั ข งั้ ง งธนาคาร ย่างไร้ร ยต่ เพื ร้างความ ะ วก าย เข้าถึงไ้ ง่ายกว่าส� หรั กค้า โ ยลูกค้า ามารถใช้ แ พลิิเคชัน TMB TOUCH ในการถ นเงินโ ยไม่ต้ งใช้บััตร จากตู้เ ทีีเอ็็มข งทั้� ง งธนาคาร รวมทั้� ง ามารถชำ �ระเงิน สำำ �หรั ผลิิตภัณฑ์์ข งธนาคารธนชาต ได้้แก่ สิินเช่� รถยนต์ ระกันรถยนต์ สิินเช่� อที่่� อยู่ าศัย สิินเช่�่ วนบุุคค บััตรเครดิิต แ ะบััตรเิ ตได้้ อีีกทั้� งลููกค้า ามารถเข้าถึงตู้เ ทีีเอ็็มแ ะตู้เี เอ็็ม จำ �นวน 4,372 ตู้้�ท � ว ระเ ศเพ่� ฝากเงิน ถ น หรื โ นเงิน โ ยไม่เสีียค่าธรรมเนียม น กจากนี� ยังมีการเปลี่่� ยนแ งอื่� นๆ เช่น ลููกค้า ามารถซื้้� ก งทุุนรวมข งธนาคารธนชาตผ่าน าง TMB TOUCH รวมทั้� งลููกค้าธุรกิจขนา เล็็ก ามารถขิ นเช่� ผ่าน TMB TOUCH ได้้อีีกด้้วย นับตั้� งแต่ต้นปีีเป็็นต้นมา ธนาคารเริ� มเปิิ ให้บริิการ าขาร่วม ระหว่างทีีเอ็็มบีีแ ะธนาคารธนชาตเพ่� ให้บริิการลููกค้า ข งั้ ง งธนาคาร ลูกค้าี ยู่ระหว่างการเี่ ยนผ่าน แ ะยัง เอื้ ต่ การรวมกิจการ้ วย ภายในี 2563 ธนาคารมี าขาร่วม ั่ ว ระเ ศ 114 าขา โ ยภายในิ้ นี กค้า ามารถ งใช้ ผิ ตภัณ์ แ ะ ริการี่ คร คุ มมากขึ้นข งั้ ง งธนาคาร ี่ ต โจ ย์ความต้ งการในุ กช่วงชีวิตไ้ีุ ก าขาร่วม 17 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3