รายงานความยั่งยืน 2563

การวางิ ศ างก ยุ ธ์ข งั้ งสอ งธนาคารให้ ค้ งกัน มีความสำำ �คัญยิ� งต่ การบููรณาการให้ดำำ �เนินไ ได้้อย่่างราบรื่� น มบููรณ์ โ ยตั� งแต่เดื นมกราคมเป็็นต้นมา ได้้มีการแต่งตั� ง คณะผู้้�บิหารระดัับสููงแ ะคณะกรรมการชุ ใหม่หลัังจากนั� นผู้้�บิหาร ระดัับสููงได้้เดิิน ายทั่� ว ระเ ศเพ่� อสื่่� ารทิิศ างกลยุุทธ์์ พันธกิจ ค่านิยมแ ะวัฒนธรรม งค์กรกั พนักงานทีีเอ็็มบีีแ ะธนาคารธนชาต โ ยมี “One Dream” ในการพัฒนาความเ็ น ยู่ีี างการเงิน ให้กั คนไ ยทุุกคน แ ะจะดำำ �เนินงานร่วมกันอย่่างแข็งแกร่ง “One Team” สู่� “One Goal” ในการเป็็นธนาคารที่� ลููกค้า เลื กใช้แ ะช่� นช จนต้ ง กต่ ทั้� งนี� การดำำ �เนินการสื่� าร ได้้เสร็็จสิ้� นเป็็นที่� เรียบร้้ ยก่ นการระ า ข งโควิ -19 เป็็นที่� แน่น นว่าความเป็็นอยู่� ที่� ดีีข งพนักงานเป็็น งค์ ระก สำำ �คัญข งการวางแผนบููรณาการเพราะพนักงานเป็็นทรััพยากร ที่� มีค่ามากที่� สุุ ในการขั เคลื่� นธุรกิจข งทั้� งสอ งธนาคาร โ ย ธนาคารมุ่งมั� นที่� จะ ฏิิบััติต่ พนักงานทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียมกัน จึงได้้ปรััุ งนโย ายด้้านการบุุคคลต่่างๆ ให้ คล้้ ง พร้ มร งรั การโ นย้ายพนักงาน เช่น นโย ายค่าต แ น นโย ายสวััสดิ การแ ะการ รรหา เพ่� อสร้้ างความมั� นใจว่า กระ วนการ รรหาพนักงานไ ยังธนาคารใหม่นั้นมีความเ็ นธรรม แ ะพนักงานุ กคนไ้ รั การปฏิั ติ ย่างเ่ าเี ยมกัน โ ยหั งจากี่ ไ้ แต่งตั้งคณะผู้ ริหารระั งแ้ ว ธนาคารไ้ วางโครง ร้าง งค์กรใหม่ รวมั้ งระุ ต� ำแหน่งงานั้ งหม ระมาณการ ต� ำแหน่งงานี่ ว่าง แ้ วจึงเริ่มต้นกระ วนการ รรหา โ ย ธนาคารไ้ ระเมินพนักงานุ กคนส� หรั ต� ำแหน่งงานใหม่เพื คั เลื กพนักงานี่ มีั กษะแ ะ มรรถนะตรงกั แต่ ะต� ำแหน่ง งานแ ะเ น ค่าต แ นี่ เ็ นธรรม ซึ่งกระ วนการนี้จะเพิ่ม ขี ความ ามารถในการแข่งขันข งธนาคารใหม่แ ะท� ให้ การจั การพนักงานตามโครง ร้างใหม่ เร็จุ่ วง้ วยี ั้งนี้ ในีี่ ผ่านมา ธนาคารไ้ ด� เนินการ ย ยโ นย้ายพนักงาน เ็ นระยะ โ ยเริ่มจากต� ำแหน่งผู้ ริหารระั งแ ะต� ำแหน่งงาน คัญ งในี 2563 มีการโ นย้ายพนักงานจ� ำนวน 1,840 คน ไ ยังธนาคารใหม่ ONE DREAM ONE TEAM ONE GOAL 16 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3