รายงานความยั่งยืน 2563

การบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวี เ็ มี แ ะธนาคารธนชาตมีความมุ่งมั่นี่ จะ ระ านจุ แข็ง เพ่� อช่่วยให้ลููกค้า ามารถเข้าถึงผลิิตภัณฑ์์แ ะบริิการที่� เหมาะ ม กั ความต้ งการที่� แตกต่างข งลููกค้าแต่ ะรายในทุุกช่วงชีวิต พร้ มทั้� งได้้รั ระ การณ์ที่� ดีีขึ� นผ่านช่ ง างดิิจิทัั แ ะจำ �นวน าขาที่� มากขึ� น ธนาคารหลัังการรวมกิจการจึงนับว่่าเป็็นการ สร้้างนิยามใหม่ แ ะจะก ายเป็็นผู้้ำ �อุุต าหกรรมธนาคารไ ย ที่� ช่วยสร้้างชีวิต างการเงินที่� ดีีให้กับลููกค้า โ ยในปีี 2563 การบูรณาการเ็ นไปอ ย่างรา รื่น แ ะคา ว่าจะ ามารถโ น ธุรกิจั้ งหม ไ้ ภายในเ นกรกฎาคม 2564 หลัังการรวมกิจการธนาคารจะเปลี่่� ยนรููปแ ด้้วยการใช้ ระโยชน์ จากขนา แ ะฐานลููกค้าที่� ขยายขึ� น โ ยการรวมกิจการนี� จะช่วยให้ธนาคารมีตำ �แหน่งที่� แข็งแกร่งในอุุต าหกรรม จาก ธนาคารขนา ก าง 2 แห่ง สู่� การเป็็นธนาคารที่� ใหญ่เป็็นอัันดัั ที่� 6 ข ง ระเ ศตามขนาิ นทรััพย์แ ะมีผลิิตภัณฑ์์ที่� คร ครัน ทั้� งนี� ด้้วยผ านจุ แข็งข งทีีเอ็็มบีีแ ะธนาคารธนชาตทำำ �ให้ธุรกิจ ในส่่วนลููกค้าบุุคค ขยายไปอยู่่� ในอัันดัับที่่� 4 โ ยมีส่่วนแบ่่ง าง ต าดที่่� ร้ ย ะ 15 แ ะมีผลิิตภัณฑ์์หลัักที่� อยู่� ในตำ �แหน่งที่� แข็งแกร่ง โ ยมีส่่วนแบ่่งสิินเช่� รถยนต์ที่� ร้ ย ะ 28 ส่่วนแบ่่งเงินฝากร้ ย ะ 18 แ ะส่่วนแบ่่งการจำ �น งร้ ย ะ 12 ทั้� งนี� ธนาคารได้้ใช้จุ แข็ง ต่างๆ เพื ร้างความั มพันธ์กั กค้า พัฒนาิ จิั โ ชัน แ ะจั กุ่ ม กค้าี่ ยังไม่มีผู้ให้ ริการ ธนาคาร ขนาดกลาง 2 แห‹ ง มุ‹ งเนŒ นสรŒ าง ความสัมพันธ กับลูกคŒ า ในระยะสั้นโดยเนŒ น ที่ผลิตภัณฑ มุ‹ งเนŒ นผลิตภัณฑ เปš นเลิศ โมเดลการดําเนินงาน แบบมุ‹ งเนŒ นการใหŒ บร� การ จากสาขา ธนาคารที่ใหญ‹ เปš น อันดับที่ 6 ของประเทศ มุ‹ งเนŒ นสรŒ าง ความสัมพันธ กับ ลูกคŒ าในระยะยาว มุ‹ งเนŒ นการเปš น ผูŒ ใหŒ บร� การครบวงจร การดําเนินงาน แบบมุ‹ งเนŒ นการใหŒ บร� การ บนระบบดิจ� ทัล 15 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3