รายงานความยั่งยืน 2563

> Value to Stakeholders ในฐานะสถาบันการเง� น ทีเอ็มบีสรŒ างคุณค‹ าทางการเง� น สําหรับนักลงทุนและพนักงานผ‹ านการจ‹ ายเง� นป˜ นผลและ ผลตอบแทน ในขณะเดียวกัน ธนาคารก็มีบทบาทสําคัญ ในการกระตุŒ นการเจร� ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และส‹ งเสร� มคุณภาพชีว� ตทางการเง� นที่ดีใหŒ กับประชาชน ผ‹ านการนําเสนอผลิตภัณฑ และบร� การที่เขŒ าถึงง‹ าย และครอบคลุมประชาชนทุกกลุ‹ ม ลูกคŒ าไดŒ รับประโยชน จากผลิตภัณฑ และบร� การของธนาคาร โดยธนาคารไดŒ ลงทุนในเทคโนโลยีดิจ� ทัลและโครงสรŒ างขŒอมูล สารสนเทศ เพ�่ อนําเสนอประสบการณ ทางการเง� นที่ดียิ� งข�้ น ใหŒ กับลูกคŒ า ช‹ วยใหŒ ลูกคŒ าสามารถเขŒ าถึงบร� การที่ครอบคลุม ไดŒ อย‹ างรวดเร็วและสะดวกสบาย ทีเอ็มบีจัดการฝƒ กอบรมและโครงการพัฒนาอาชีพใหŒ กับ พนักงานเพ�่ อเสร� มสรŒ างโอกาสในการเติบโตทางอาชีพ ในองค กร โดยการสรŒ างคุณค‹ าดŒ วยการพัฒนาทรัพยากร มนุษย นี้ ไม‹ เพ� ยงแต‹ จะสรŒ างประโยชน ใหŒ กับพนักงาน หากแต‹ ยังส‹ งผลดีต‹ อผูŒ ถือหุŒ น นักลงทุน และสังคม ดŒ วยการสรŒ างแรงงานที่มีทักษะ ธนาคารสรŒ างการมีส‹ วนร‹ วมกับผูŒ มีส‹ วนไดŒ เสียเปš นประจํา อย‹ างต‹ อเนื่อง โดยไดŒ นําขŒ อคิดเห็นจากผูŒ มีส‹ วนไดŒ เสีย มาพ� จารณาและตอบสนองต‹ อขŒ อกังวลอย‹ างเหมาะสม ธนาคารเชื่อว‹ าการมีความสัมพันธ ที่ดีกับผูŒ มีส‹ วนไดŒ เสีย จะช‹ วยใหŒ ธนาคารสามารถดําเนินงานไดŒอย‹ างรับผิดชอบและ ส‹ งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ และบร� การตามความตŒ องการ ของลูกคŒ าและสังคม ธนาคารบรรเทาผลกระทบทางสิ� งแวดลŒ อม ที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจและลดปร� มาณการบร� โภค ทรัพยากรธรรมชาติ พรŒ อมปฏิบัติตามกฎหมายทางดŒ าน สิ� งแวดลŒ อม เพ�่ อลดผลกระทบต‹ อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศจากการดําเนินงานของธนาคาร ป˜ จจัยนําเขŒ า > ทุนทางการเง� น ทรัพย สินทั้งหมด ซึ่งรวมถึง สินทรัพย เง� นรับฝาก และส‹ วนของผูŒ ถือหุŒ น ทุนการผลิต ทรัพยากรภายนอก เช‹ น คู‹ คŒ าธุรกิจ และผูŒ รับเหมาที่มีความจําเปš นต‹ อ การดําเนินธุรกิจ การพัฒนา ผลิตภัณฑ และบร� การ ทุนมนุษย และทุนทางป˜ ญญา เวลา ทักษะ และความรูŒ ของพนักงาน ระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งช‹ วยในการดําเนินธุรกิจ ทุนทางสังคม การสรŒ างการมีส‹ วนร‹ วมและความสัมพันธ กับผูŒ มีส‹ วนไดŒ เสีย ซึ่งรวมถึง ลูกคŒ า พนักงาน นักลงทุน ผูŒ ถือหุŒ น หน‹ วยงานทางการ และสังคม ทุนทางธรรมชาติ การใชŒ ทรัพยากรธรรมชาติเพ�่ อการดําเนิน กิจกรรมทางธุรกิจ เช‹ น การใชŒ พลังงาน และการดึงนํ้ามาใชŒ > ผลลัพธ ทุนทางการเง� น • รายไดŒ จากการดําเนินงาน 68,791 ลŒ านบาท • กําไรสุทธิ 10,112 ลŒ านบาท • อัตราผลตอบแทนต‹ อส‹ วนของผูŒ ถือหุŒ น รŒ อยละ 5.1 ทุนการผลิต • ลูกคŒ ารŒ อยละ 98.0 ใชŒ บร� การโอนเง� นจาก TOUCH • ผูŒ ใชŒ บร� การ TOUCH เพ�� มข�้ นรŒ อยละ 25.0 จากป‚ 2562 • ความเสถียรภาพของระบบที่รองรับลูกคŒ าผ‹ านช‹ องทาง บร� การหลักคิดเปš นรŒ อยละ 99.9 • ไม‹ เกิดการรั่วไหลของขŒ อมูลที่ส‹ งผลใหŒ เกิดผลกระทบ ต‹ อลูกคŒ า ทุนมนุษย และทุนทางป˜ ญญา • ค‹ าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 8,576 ลŒ านบาท • พัฒนาโครงการ เช‹ น TMB Hackathon และ Objective and Key Results (OKR) • ออกผลิตภัณฑ และบร� การใหม‹ เช‹ น Business ONE, Payroll Plus, Cash Your Car เปš นตŒ น ทุนทางสังคม • คะแนน NPS เท‹ ากับ 61 • อาสาสมัคร 2,573 คน รวมเวลาจ� ตอาสา 23,224 ชั่วโมง • การลงทุนกับชุมชน 31 ลŒ านบาท ทุนทางธรรมชาติ • การปล‹ อยก าซเร� อนกระจก (ขอบเขตที่ 1): 1,177 ตัน คาร บอนไดออกไซด เทียบเท‹ า • การปล‹ อยก าซเร� อนกระจก (ขอบเขตที่ 2): 15,409 ตัน คาร บอนไดออกไซด เทียบเท‹ า • การปล‹ อยก าซเร� อนกระจก (ขอบเขตที่ 3): จากการเดินทาง เพ�่ อธุรกิจ: 266 ตันคาร บอนไดออกไซด เทียบเท‹ า ทีเอ็มบีสรŒ างแรงบันดาลใจใหŒ ทุกคน เปลี่ยน…เพ�่ อใหŒ ชีว� ตดีข�้ น (Make REAL Change) ดŒ วยการใชŒ ความ เชี่ยวชาญทางการเง� นในการตอบสนองความตŒ องการ ของลูกคŒ าในการมีคุณภาพชีว� ตทางการเง� นที่ดี กลยุทธ ของทีเอ็มบี: • ใหŒ ลูกคŒ าเปš นศูนย กลาง • สรŒ างความเปš นเลิศดŒ านผลิตภัณฑ เง� นฝาก และธุรกรรมทางการเง� น • สรŒ างรายไดŒ ประจําที่ไม‹ ใช‹ จากดอกเบี้ยอย‹ างยั่งยืน • รักษาความเปš นผูŒ นําดŒ านสินเชื่อรถยนต และการนําเสนอ ผลิตภัณฑ สินเชื่อครบวงจร • ใชŒ เง� นทุนและบร� หารสภาพคล‹ องอย‹ างมี ประสิทธิภาพ • สรŒ างข�ดความสามารถและพัฒนาโซลูชันทางดิจ� ทัล • ผนึกพลังสรŒ างการเติบโต การสรŒ างคุณค‹ าของทีเอ็มบี บัญชีเพ�่อออม การลงทุน ประกัน การฝาก ถอน โอน จ‹าย สินเชื่อ 14 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3