รายงานความยั่งยืน 2563

โมเดลการ ำ �งานแบบ Digital First ธนาคารพัฒนาโมเ การ งานแ Digital First มีเ้ าหมาย เพื่ งม ระ การณ์ีีีุ ให้กั กค้าโ ยมุ่งใช้ิ จิั เ็ นเครื งม หั กในการเ น ริการผ่านช่ ง างการสื่ าร แ ะ ริการลูกค้าี่ ห ากห ายแ ะเชื มโยงกันให้เ็ นหนึ่งเี ยวั้ งแ ฟ ไ น์แ ะ นไ น์ ั้งนี้ ธนาคารไ้ รั เี่ ยน แนว างการ เนินงานภายใน งค์กรแ ะี นักงาน าขา โ ย ใช้นวัตกรรม างแพ ตฟ ร์มี่ กระจายการรวมศูนย์ซึ่งเอื้ ต่ การ่ ยโ ชันใหม่ๆ ย่างรว เร็วั่ วั้ ง งค์กร ในี 2563 ธนาคารไ้ น� ำเ คโนโ ยีิ จิั มาใช้พัฒนา ระสบ การณ์ลูกค้า แบบออ ฟไ น์ให้ี ยิ่งขึ้น โ ยมุ่งหวังี่ จะดูแลล กค้าออ ฟไ น์ให้ ามารถใช้ ริการ นไ น์ไ้ ย่างรา รื่น เช่น นักงาน าขา ไ้ ใช้ แ็ เ็ ตความปลอด ภัยสูง ในการให้ ริการลูกค้ า แ นการกร กเ ก ารแ เิ ม หร การแนะนําการใช้งาน แ พิ เคชันTMBTOUCH เพื ให้ลูกค้าคุ้นเคยกั แพ ตฟ ร์มิ จิั ข งธนาคาร รวมั้ งเ็ นการ ร้าง ระ การณ์ี ะ วก าย รว เร็ว แ ะง่าย ายกว่าเิ ม สําหรั านักงาน าขา นําร่ ง างแห่ง ผู้จั การ าขา ามารถอํานวยความ ะ วก ให้กั กค้าี่ กําั งร รั ริการไ้ โ ยใช้ช่ ง างตู้เี เ็ ม หร แ พิ เคชัน TMB TOUCH สาขาคือศูนย กลาง ของการธนาคาร โมบายแบงก กิ� งคือ ศูนย กลางของ การธนาคาร เวลท แบงก กิ� ง เวลท แบงก กิ� ง การเสนอผลิตภัณฑ และบร� การผ‹ านทาง โทรศัพท การเสนอผลิตภัณฑ และบร� การผ‹ านทาง โทรศัพท ศูนย ติดต‹ อ และบร� การ ศูนย ติดต‹ อ และบร� การ เจŒ าของธุรกิจ ขนาดเล็ก เจŒ าของธุรกิจ ขนาดเล็ก สาขา ของธนาคาร ธนาคาร ดิจ� ทัล สินเชื่อบŒ าน สินเชื่อบŒ าน 24 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3