รายงานความยั่งยืน 2563

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ ในแต่ ะี ีเ็ มี ไ้ จั รายงานความยั่งยืนเพ น� ำเ น ข้ คิ เห็น ผ การ เนินงาน โ กา แ ะความ้ า ายี่ เกี่ยวข้ งกั ธุรกิจแ ะมีความส� คัญสูงุ ต่ ผู้มี่ วนไ้ เี ย ั้ งในั จจุั นแ ะ นาคต ั้งในมิติ าง้ านเศรษฐกิจ ิ่งแว้ ม แ ะั งคม รายงานั นี้ ไ้ จัดท�ำ ขึ้นสอ ค้ งกั มาตรฐานการจัดท�ำ รายงานความยั่งยืนข งGlobalReporting Initiative (GRI) ในระั างเลื กหั ก (Core option) โ ยคร คุ มผ การด� เนินงาน ตั้งแต่วันี่ 1 มกราคม 2563 จนถึง 31 ธันวาคม 2563 รายงานความยั่งยืนั นี้ไ้ นําเ น ผ การดําเนินงานข งธนาคาร หารไ ย จ� ำกั (มหาชน) ั้งใน ระเ ศไ ยแ ะในต่าง ระเ ศ คร คุ มรายไ้ั้ งหม (100%) ข ง ธนาคาร น กจากนี้ ชุ ข้ ม เ พาะ้ านความยั่งยืนในรายงานั นี้ยังไ้ รั การรั ร งในระั ความเชื มั่น ย่างจ� ำกั จากหน่วยงานิ ระภายน ก โ ย ามารถ ศึกษาข้ มู เพิ่มเติมไ้ ในรายงานการให้ความเชื มั่น ย่างเ็ นิ ระในรายงานฉบั นี้ ั้ งนี้ การรายงานในมิติ าง้ านเศรษฐกิจแ ะข้ ม างการเงิน ค้ งกั ข้ ม ในรายงาน ระจี 2563 โ ยไ้ รั การ วน จากหน่วยงานิ ระภายน กตาม มาตรฐานการรายงาน างการเงินข งไ ยแ ะจรรยา รรณส� หรั ผู้ ระก วิชาชีพ ข ง ภาวิชาชีพั ญชี าระ คัญข งรายงานความยั่งยืนี 2563 นี้ จะมุ่งเน้นถึงการ เนินการรวมกิจการ ระหว่างี เ็ มี แ ะธนาคารธนชาตี่ ไ้ รวมกิจการเ็ นผ เร็จในี 2562 โ ยรายงานั นี้ไ้ น� ำเ น เรื งราวเกี่ยวกั ความพยายามข งธนาคารในการรวมจุ เ่ นข งั้ ง งธนาคารเข้า้ วยกัน ย่างไร้ร ยต่ แ ะมี ระิ ธิภาพเพื ร้างความเติ โต น กจากนี้ รายงานั นี้ยังไ้ น� ำเ น รุ เกี่ยวกั โครงการต่างๆ เพื ช่วยเหลื ผู้มี่ วนไ้ เี ยตั้ งีี่ มีวิกฤตการณ์โควิ -19 โ ยรวมถึงกิจกรรมแ ะโครงการ ้ านุ ขภาพแ ะความ ภัยข งลูกค้า โครงการพักช� ำระหนี้เพื ช่วยเหลื ผู้ี่ ไ้ รั ผ กระ จากโควิ -19 แ ะโครงการเกี่ยวกั ความเ็ น ยู่ีี ข งพนักงาน ประเด็นสำ �คัญด้านความยั่งยืน ธนาคารไ้ ท� การ ระเมิน ระเ็ นส� คัญ้ านความยั่งยืนุ กๆ 2 ีหร เมื มีเหตุการณ์ส� คัญเกิ ขึ้นเพื ระุ แ ะจัดล�ำั ความส� คัญข ง ระเ็ นี่ มีความส� คัญต่ ธนาคาร แ ะผู้มี่ วนไ้ เี ย ระบุและพ� จารณาประเด็น ดŒ านความยั่งยืนที่มีผลกระทบต‹ อ ทีเอ็มบีอย‹ างมีนัยสําคัญ ประเมินความสําคัญของประเด็นดŒ าน ความยั่งยืนที่สําคัญและเกี่ยวขŒ องกับ ธนาคารโดยอŒ างอิงหลักเกณฑ ในการ ประเมินความเสี่ยง และขŒ อคิดเห็น จากหน‹ วยงาน ผูŒ บร� หารระดับสูง และผูŒ มีส‹ วนไดŒ เสีย ผูŒ บร� หารและคณะกรรมการ ธนาคารตรวจสอบความถูกตŒ อง และพ� จารณาอนุมัติประเด็น ที่มีนัยสําคัญ พ� จารณาทบทวนความเกี่ยวขŒ องและ นัยสําคัญของประเด็นอย‹ างสมํ่าเสมอ ผ‹ านการมีส‹ วนร‹ วมกับผูŒ มีส‹ วนไดŒ เสีย ทั้งภายในและภายนอก การระบุประเด็น การจัดลําดับ ความสําคัญ การตรวจสอบ ความถูกตŒ อง การพ� จารณา ทบทวน ประเด็นสําคัญดŒ านความยั่งยืนประจําป‚ 2562-2563 ความสําคัญดŒ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ� งแวดลŒ อมต‹ อทีเอ็มบี ความสําคัญต‹ อผูŒ มีส‹ วนไดŒ เสีย มาก นŒ อย มาก 12 11 8 10 9 6 4 2 3 5 7 1 ดŒ านธุรกิจ 1. การสรŒ างประสบการณ ที่ดีต‹ อลูกคŒ า 2. การเปลี่ยนแปลงองค กรสู‹ ยุคดิจ� ทัล ดŒ านบรรษัทภิบาล 3. การคุŒ มครองขŒ อมูลส‹ วนบุคคล 4. ระบบไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร 5. บรรษัทภิบาล 6. การใหŒ บร� การลูกคŒ าอย‹ างเปš นธรรม 7. การบร� หารจัดการความเสี่ยง ดŒ านสังคม 8. การสรรหาและรักษาบุคลากร 9. การใหŒ ความรูŒ และการเขŒ าถึงทางการเง� น ดŒ านสิ� งแวดลŒ อม 10. การใหŒ สินเชื่ออย‹ างรับผิดชอบ 11. ความเสี่ยงและโอกาสจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 12. ผลกระทบดŒ านสิ� งแวดลŒ อมของธนาคาร 50 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3