รายงานความยั่งยืน 2563

การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ธนาคาร่ งเ ริมการให้ิ นเชื ย่างรั ผิ ช แ ะยั่งยืนผ่าน การ ระเมินผ กระ ระยะยาว้ านิ่ งแว้ ม ังคม แ ะ ธรรมาภิ า ข งลูกค้า ซึ่งกระ วนการนี้ท� ให้ลูกค้าเข้าใจ มาตรฐานแ ะจุ ยืนข งธนาคารเพิ่มมากขึ้น ั้งยังเ็ นการเตรียม ความพร้ มให้ลูกค้าุ กกุ่ ม รา ถึง ระเ็ น้ านความยั่งยืน ี่ เ พาะเจาะจงกั กุ่ มุ ต าหกรรมข ง กค้า ธนาคารไ้ รั รุงนโย ายความรั ผิ ช ต่ิ่ งแว้ ม แ ะั งคม (Environmental and Social Responsibility (ESR) Policy) ย่างมีนัยส� คัญตามแนว างการด� เนินกิจการธนาคาร ย่างยั่งยืนใน้ านการให้ิ นเชื ย่างรั ผิ ช ข ง มาคม ธนาคารไ ย ี2562 เพ ให้ ค้ งกั แนวิั ติใน ระเ ศ แ ะยังไ้ น� ำแนวิั ติ กร การด� เนินงาน แ ะมาตรฐาน าก มา ระยุกต์ใช้เพื ยกระั เกณ์ การพิจารณาิ นเชื ข ง ธนาคารแ ะการ เนินธุรกิจ ย่างยั่งยืน โ ยแนวิั ติ กร การด� เนินงาน แ ะมาตรฐานเห่ านี้มีความส� คัญต่ ธนาคาร ย่างมาก เน ง้ วยธนาคารมีความมุ่งมั่นี่ จะก� ำหน แ ะ ร้าง นาคตี่ ยั่งยืนี่ ตอบ น งต่ ความต้ งการี่ เปลี่ ยนแปล งไ ข งั งคมไ ย รวมั้ งต น งต่ ความมุ่งมั่นระั โ ก าิ เ้ าหมายการพัฒนาี่ ยั่งยืนข ง ห ระชาชาติ แ ะความตก ง ารี โ ยนโย ายความรั ผิ ช ต่ิ่ งแว้ มแ ะั งคมั รั รุงไ้ ะ้ น า ข งธนาคารในการี่ จะ่ งเ ริม การให้ิ นเชื ย่างยั่งยืนเพื ระโยชน์ต่ั งคมแ ะิ่ งแว้ ม ้ วยการตั้งวัตถุ ระ งค์แ ะวางแนวิั ติี่ ชั เจนส� หรั การ ระเมินความเี่ ยง้ านิ่ งแว้ มแ ะั งคม แ ะผ กระ จากกิจกรรมการให้ิ นเชื ข งธนาคาร โ ยมีหน่วยงานต่างๆ ี่ เกี่ยวข้ งในกระ วนการพิจารณาเพ นุมัติิ นเช ขึ้น ยู่กั ระั ความเี่ ยง ไ้ แก่ Relationship Manager (RM), ESR Officer, ริหารความเี่ ยงิ นเชื ธุรกิจ แ ะคณะกรรมการิ นเชื • เคร�่ องดื่มแอลกอฮอล • อาวุธ • วัสดุกัมมันตรังสี • ยาสูบ • ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสารเคมี รายการสินเชื่อตŒ องหŒ าม ครอบคลุม 27กิจกรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบัติสําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ จํานวน 5 อุตสาหกรรม แบบสอบถามทั่วไป แบบสอบถามเฉพาะกลุ‹ มอุตสาหกรรม จำนวนคำขอสินเชื่อใหม‹ 1,300 86 จำนวนคำขอสินเชื่อ ที่เขŒ าสู‹ การพ� จารณาประจำป‚ 3,169 411 Finance Government Foods Electricity and water supply Healthcare Transportation and logistics Chemical Construction material Auto wholesalers and parts Real estate rental commercial 1% อื่นๆ 37% ลูกคŒ าธุรกิจ 7% ลูกคŒ า SME 55% ลูกคŒ าบุคคล สัดส‹ วนสินเชื่อ ธุรกิจตามกลุ‹ มลูกคŒ า 100% ของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ‹ และ SME ปฏิบัติตามนโยบาย ESR ธนาคารจะงดการใหŒ สินเชื่อโครงการ โรงไฟฟ‡ าถ‹ านหินโครงการใหม‹ ธนาคารจะงดการใหŒ สินเชื่อ อุตสาหกรรมยาสูบภายในป‚ 2566* * ไม่รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยเฉพาะลูกค้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบอย่างมีนัยส� ำคัญ (เช่น ธุรกิจค้าปลีกที่จ� ำหน่ายยาสูบ หรือบริษัทขนส่งและผลิตบรรจุภัณฑ์) 29 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3