รายงานความยั่งยืน 2563

นโยบายความรับผิดชอบต‹ อสิ� งแวดลŒ อมและสังคม การคัดกรอง (รายการสินเชื่อตŒ องหŒ าม) รายการสินเชื่อตŒ องหŒ าม ประเด็นพ� จารณาดŒ าน สิ� งแวดลŒ อมและสังคม แนวปฏิบัติสําหรับ อุตสาหกรรมเฉพาะ การตรวจสอบดŒ านสิ� งแวดลŒ อม และสังคม การพ� จารณาอนุมัติ การควบคุมและติดตาม การรายงาน สวัสดิภาพสัตว • การคŒ าสัตว ป† าและ/หร� อผลิตภัณฑ จากสัตว ป† า • การผลิตการคŒ าสัตว ป† าหร� อผลิตภัณฑ จากสัตว ป† าที่ขัดต‹ อกฎหมายหร� อระเบียบของประเทศ สัตว ป† าหร� อผลิตภัณฑ ตามที่ระบุในอนุสัญญาว‹ าดŒ วยการคุŒ มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) และบัญชีสายพันธุ ใกลŒ สูญพันธุ ของ IUCN (IUCN Red List) • การทดลองในสัตว เพ�่ อวัตถุประสงค ทางเคร�่ องสําอาง • ฟาร มขนสัตว โรงงานหร� อการคŒ าผลิตภัณฑ ขนสัตว • การผลิตขนกระต‹ ายแองโกล‹ า (Angora wool) • สนับสนุนการต‹ อสูŒ ของสัตว เพ�่ อความบันเทิง • การล‹ าหูฉลามและผลิตภัณฑ จากหูฉลาม • การล‹ าวาฬเพ�่ อการพาณิชย เหมืองถ‹ านหิน • กิจกรรมที่เกี่ยวขŒ องกับเหมืองถ‹ านหิน Controversial weapons • Controversial Weapons ครอบคลุมถึงทุ‹ นระเบิดต‹ อตŒ านบุคลากร (Anti-personnel Landmines) ระเบิดลูกปราย (Cluster Munitions) อาวุธชีวภาพและอาวุธเคมี ยูเรเนียม ดŒ อยสมรรถนะและอาวุธจากพลูโตเนียม (Depleted Uranium or Plutonium Weapons) และอาวุธนิวเคลียร (Nuclear Weapons) หร� อองค ประกอบที่สําคัญ (Key Components) • อาวุธที่ส‹ งไปยังประเทศที่มีชื่อใน UN/EU Embargo พลังงาน • พลังงานนิวเคลียร • ทรายนํ้ามัน • โรงไฟฟ‡ าถ‹ านหิน (สินเชื่อโครงการเท‹ านั้น) การประมง • การประมงแบบอวนลอย ที่มีความยาวอวนเกินกว‹ า 2.5 กิโลเมตร • การใชŒ ระเบิดหร� อสารพ� ษสําหรับการจับสัตว นํ้า ป† าไมŒ • การคŒ าไมŒ ป† าดิบชื้นปฐมภูมิ • การผลิตหร� อการคŒ าไมŒ หร� อผลผลิตจากป† าที่ไม‹ มีการบร� หารจัดการอย‹ างยั่งยืน • พ�้ นที่ที่อยู‹ ในเขตหร� อพ�้ นที่คาบเกี่ยวกับพ�้ นที่คุŒ มครองของประเทศ • การตัดไมŒ ทําลายป† าและการเผาป† าดิบชื้น การพนัน • การพนัน คาสิโนและกิจการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พันธุว� ศวกรรม • การดัดแปลงพันธุกรรมที่ทําในมนุษย • การดัดแปลงพันธุกรรมที่ทําในพ� ชและ/หร� อสัตว ที่อาจเปš นอันตรายต‹ อมนุษย หร� อเปš น การใชŒ ที่ผิดศีลธรรม Materials • การผลิต/การคŒ าผลิตภัณฑ หร� อบร� การที่ขัดต‹ อกฎหมายหร� อระเบียบของประเทศไทย หร� อขัดต‹ ออนุสัญญา/ขŒ อตกลงในระดับสากล หร� อขัดต‹ อรายการตŒ องหŒ ามในระดับสากล เช‹ นยาสารเคมีที่ใชŒ ในการกําจัดแมลงสารเคมีกําจัดวัชพ� ชสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Ozone Depleting Substances: ODS) สารพ� ซีบี (Polychlorinated Biphenyl: PCB) • การผลิตหร� อการคŒ าแร‹ ใยหินที่ไม‹ ไดŒ ฝ˜ งตัวอยู‹ ในวัสดุอื่น (Unbounded Asbestos Fibers) ไม‹ ครอบคลุมการจัดซื้อแร‹ ใยหินที่ผสมในกระเบื้อง/หลังคาซีเมนต ที่มีส‹ วนผสมแร‹ ใยหิน นŒ อยกว‹ ารŒ อยละ 20 สื่อลามกอนาจาร • สื่อลามกอนาจาร การคŒ าประเวณี และอุตสาหกรรมความบันเทิงสําหรับผูŒ ใหญ‹ พ�้ นที่คุŒ มครอง • กิจกรรมที่ก‹ อใหŒ เกิดการเปลี่ยนแปลงหร� อเสื่อมโทรมของพ�้ นที่คุŒ มครองหร� อถิ� นที่อยู‹ อาศัย ที่มีความเปราะบาง ไดŒ แก‹ แหล‹ งมรดกโลกขององค การยูเนสโกพ�้ นที่คุŒ มครอง (UNESCO World Heritage Sites Protected areas) อนุสัญญาแรมซาร ว‹ าดŒ วยพ�้ นที่ชุ‹ มนํ้า (Ramsar Convention on Wetlands) และพ�้ นที่ที่มีคุณค‹ าดŒ านการอนุรักษ สูง (High Conservation Value Forest) • สิ� งแวดลŒ อม • สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน • การครอบครองที่ดินและการอพยพ โดยไม‹ สมัครใจ • สุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงของชุมชน • ชนพ�้ นเมือง • มรดกทางวัฒนธรรม • การป‡ องกัน/อาวุธ • ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสารเคมี • การผลิต/การคŒ าเคร�่ องดื่มแอลกอฮอล • การผลิต/การคŒ ายาสูบ • การผลิต/การคŒ าวัสดุกัมมันตรังสี 30 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3