รายงานความยั่งยืน 2563

พันธกิจ ว� สัยทัศน เป นธนาคารที่ลูกค าเลือกใช และชื่นชอบจนต องบอกต อ ช วยให ลูกค ามีชีว� ต ทางการเง� นที่ดีข�้ น 4 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3