รายงานความยั่งยืน 2563

ข้อมูลพนักงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง การลาออกของพนักงานแบ่ง ามอายุ ต�่ ำกว่า 30 ี คน 243 950 250 1,128 215 804 92 356 30-50 ี คน 371 879 422 912 314 697 172 353 มากกว่า 50 ี คน 95 96 127 120 67 74 136 150 การลาออกของพนักงานแบ่ง ามพื้น ระเ ศไ ย คน 709 1,925 799 2,160 596 1,575 399 859 ต่าง ระเ ศ คน 0 0 0 0 0 0 1 0 การอบรมพนักงาน การ รมเี่ ย ชั่วโมงต่ คน 27 38 35 15 ชั่วโมงต่ คน 24 29 26 41 27 38 12 16 ผู้ ริหารระั ง ชั่วโมงต่ คน 24 28 14 11 15 12 4 5 ผู้ ริหารระั ก าง ชั่วโมงต่ คน 27 33 32 39 31 36 12 7 ผู้ ริหารระั ต้น ชั่วโมงต่ คน NR NR NR NR NR NR 17 23 พนักงานระัิั ติการ ชั่วโมงต่ คน 23 29 26 42 27 38 11 15 ค่าใช้จ่ายเี่ ยในการ รม แ ะพัฒนาพนักงาน า ต่ คน NR NR NR 6,306 ต� ำแหน่งี่ พนักงานเข้า รรจุ จากภายใน ร้ ย ะข ง ต� ำแหน่งี่ เิ รั มัคร NR NR 42.3 90.7 ต� ำแหน่ง NR NR 1,419 1,367 ต� ำแหน่งี่ เิ รั มัครรวม ต� ำแหน่ง NR NR 3,352 1,507 ความหลากหลาย พนักงานหญิงรวม ร้ ย ะ 70.7 71.2 71.1 69.3 พนักงานหญิง ในคณะกรรมการ ริษั ร้ ย ะ 0.0 8.0 0.0 7.1 พนักงานหญิงในระั ผู้ ริหาร ร้ ย ะ 56.5 57.8 60.4 58.5 พนักงานหญิงในระั ผู้ ริหารระั ง ร้ ย ะ 14.3 28.6 33.3 36.4 ข้อมูลพนักงาน หน่วย 2560 2561 2562 2563 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง พนักงานหญิงในระั ผู้ ริหารระั ก าง ร้ ย ะ 37.0 31.5 35.3 32.4 พนักงานหญิงในระั ผู้ ริหารระั ต้น ร้ ย ะ 57.9 59.7 62.1 60.6 พนักงานหญิงในหน่วยงาน ี ร้างรายไ้ ให้กั ริษั ร้ ย ะ 56.9 59.4 63.8 62.1 พนักงานหญิงในหน่วยงาน ี่ เกี่ยวข้ งกั STEM ร้ ย ะ NR NR NR 44.0 พนักงานหญิงในระัิั ติการ ร้ ย ะ 70.0 71.0 71.0 70.8 ความเสมอภาคในการจ่ายเงินเดือนและค่า อบแ น สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยพนักงานหญิง่ อพนักงานชาย (เฉพาะเงินเดือน) ผู้้�บิหารระดัั ง สัั่ วน หญิง : ชาย NR NR NR 0.86 : 1.00 ผู้้�บิหาร NR NR NR 0.77 : 1.00 พนักงานระดัั ฏิิบััติการ NR NR NR 0.75 : 1.00 สัดส่วนค่าจ้างเฉลี่ยพนักงานหญิง่ อพนักงานชาย (เฉพาะเงินเดือนและโบนัส) ผู้้�บิหารระดัั ง สัั่ วน หญิง : ชาย NR NR NR 0.86 : 1.00 ผู้้�บิหาร NR NR NR 0.71 : 1.00 พนักงานระดัั ฏิิบััติการ NR NR NR 0.70 : 1.00 ส่วน่ างเงินเดือนและค่า อบแ นระหว่างพนักงานชายและหญิง ค่าเฉลี่่� ยส่่วนต่างข งเงินเดื น ระหว่างพนักงานชายแ ะหญิง ร้ ย ะ NR NR NR 29.0 ค่ามัธยฐานส่่วนต่างข งเงินเ น ระหว่างพนักงานชายแ ะหญิง NR NR NR 35.0 ค่าเฉลี่่� ยส่่วนต่างข งค่าต แ น ระหว่างพนักงานชายแ ะหญิง NR NR NR 3.0 ค่ามัธยฐานส่่วนต่างข งค่าต แ น ระหว่างพนักงานชายแ ะหญิง NR NR NR 1.0 56 ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3