รายงานความยั่งยืน 2563

ทีีเอ็็มบีีตั� งเป้้าหมายในการ การใช้ทรััพยากรแ ะได้้ริเริ� ม โครงการเพ่�ัุ งผ การดำำ �เนินงานด้้านสิ่� งแว้ มแ ะ ความั ยอย่่างต่ เน่� ง โ ยในปีี 2563 ธนาคาร ามารถ ความเข้มข้นข งการใช้ ไฟฟ้าได้้ร้ ย ะ 30.5 แ ะ ความเข้มข้นข งการใช้นำ� �ได้้ร้ ย ะ 29.7 ณ าคารสำำ �นักงานใหญ่ ซึ่ง รรุ เ้ าหมายรายีี่ ตั้งไว้ี่ ร้ ย ะ 5.0 เมื เี ย กั ปีี 2562 โ ยคิ เป็็นผลป ระหยั 11 ล้้าน า เทีียบกัับปี ก่ นหน้า น กจากนี� ยัง ามารถิ มาณการใช้กระ าษในปีี2563 ได้้ถึง ร้ ย ะ 14.2 จากปีี 2563 ซึ่่� งการ การใช้ทรััพยากรได้้ใน ริมาณมากนี้เ็ นผ มาจากนโย ายี่ ให้พนักงานท� งานี้ าน เพื้ งกันการแพร่ระ า ข งโรคโควิ -19 แต่ ย่างไรก็ตาม การ รั รุงระ ความเย็นแ ะโครงการ ระหยั น�้ ำก็มี่ วน คัญี่ ช่วยให้ธนาคาร รรุ เ้ าหมายี 2563 ไ้ ผลกระ บ่ อสิ่งแวดล้อมของธนาคาร 2561 2562 2563 16,846 15,127 12,506 ความเขŒ มขŒ นการใชŒ ไฟฟ‡ าลดลง การใชŒ ไฟฟ‡ า (สํานักงานใหญ‹ ) (MWh) 2561 2562 2563 153,616 122,607 102,507 ความเขŒ มขŒ นการใชŒ น้ำลดลง การใชŒ นํ้า (สํานักงานใหญ‹ ) (ลูกบาศก เมตร) 2561 2562 2563 274 287 235 การใชŒ กระดาษลดลง การใชŒ กระดาษ (ตัน) 30.5% 29.7% 18.1% 33 บทน� ำ ลูกค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บุคลากร การก� ำกับดูแล ภาคผนวก ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ง ยืน ปี 2 5 6 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3