รายงานความยั่งยืน 2564

14 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ธนาคารบรรเทาผลกระทบทางสิ� งแวดล้อมที� เกิดจากการ ดําเนินธุรกิจและลดปริมาณการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายทางด้านสิ� งแวดล้อม เพื� อลด ผลกระทบต่อการเปลี� ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการ ดําเนินงานของธนาคาร ธนาคารสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป� นประจํา อย่างต่อเนื� อง โดยได้นําข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย มาพิจารณาและตอบสนองต่อข้อกังวลอย่างเหมาะสม ธนาคารเชื� อว่าการมีความสัมพันธ์ที� ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย จะช่วยให้ธนาคารสามารถดําเนินงานได้อย่างรับผิดชอบและ ส่งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการตามความต้องการ ของลูกค้าและสังคม ทีทีบีจัดการฝ� กอบรมและโครงการพัฒนาอาชีพให้กับพนักงาน เพื� อเสริมสร้างโอกาสในการเติบโตทางอาชีพในองค์กร โดยการสร้างคุณค่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี� ไม่เพียงแต่จะสร้างประโยชน์ให้กับพนักงาน หากแต่ยังส่งผลดี ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสังคม ด้วยการสร้างแรงงานที� มีทักษะ ลูกค้าได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร โดยธนาคารได้ลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างข้อมูล สารสนเทศ เพื� อนําเสนอประสบการณ์ทางการเงินที� ดียิ� งขึ� น ให้กับลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการที� ครอบคลุม ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ในฐานะสถาบันการเงิน ทีทีบีสร้างคุณค่าทางการเงินสําหรับ นักลงทุนและพนักงานผ่านการจ่ายเงินป� นผลและผลตอบแทน ในขณะเดียวกัน ธนาคารก็มีบทบาทสําคัญในการกระตุ้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริม คุณภาพชีวิตทางการเงินที� ดีให้กับประชาชนผ่านการนําเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการที� เข้าถึงง่ายและครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ป จจัยนําเข้า ผลลัพธ์ ทุนทางการเงิน ทรัพย์สินทั� งหมด ซึ� งรวมถึง สินทรัพย์ เงินรับฝาก และส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนการผลิต ทรัพยากรภายนอก เช่น คู่ค้าธุรกิจและผู้รับเหมา ที� มีความจําเป� นต่อการดําเนินธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ทุนมนุษย์และทุนทางป� ญญา เวลา ทักษะ และความรู้ของพนักงาน ระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ� งช่วยในการดําเนินธุรกิจ ทุนทางสังคม การสร้างการมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ� งรวมถึง ลูกค้า พนักงาน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานทางการ และสังคม ทุนทางธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื� อการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การใช้พลังงาน และการดึงน� ามาใช้ ทุนทางการเงิน • รายได้จากการดําเนินงาน 65,537 ล้านบาท • กําไรสุทธิ 10,474 ล้านบาท • อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 5.1 ทุนการผลิต • ผู้ใช้บริการ ttb touch เพิ� มขึ� นร้อยละ 60 จากป� 2563 • ไม่เกิดการรั� วไหลของข้อมูลที� ส่งผล ให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้า ทุนมนุษย์และทุนทางป� ญญา • พัฒนาโครงการ เช่น ttb Hackathon และ Objective and Key Results (OKR) เป� นต้น • การประกวด Financial well-being Awards และ Digital Enabled Awards • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น Business ONE, Cash Your Car, Cash Your Home ทุนทางสังคม • คะแนน NPS เท่ากับ 64 • อาสาสมัคร 1,131 คน รวมเวลาจิตอาสา 2,640 ชั� วโมง • การลงทุนกับชุมชน 53 ล้านบาท ทุนทางธรรมชาติ • การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที� 1): 297.9 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า • การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที� 2): 5,731.9 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า • การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที� 3): จากการเดินทางเพื� อธุรกิจ: 116.0 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า** • การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสารทําความเย็น R22: 10.6 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทีทีบีสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคน เปลี ยน เพื อให้ชีวิตดีขึน (Make REAL Change) ด้วยการใช้ความเชี ยวชาญทางการเงิน ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการมีคุณภาพชีวิตทางการเงินที ดี กลยุทธ์ของทีทีบี: การสร้างคุณค่าของทีทีบี ประโยชน์ที ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ • ให้ลูกค้าเป� นศูนย์กลาง • สร้างความเป� นเลิศด้านผลิตภัณฑ์เงินฝาก และธุรกรรมทางการเงิน • รักษาความเป� นผู้นําด้านสินเชื� อรถยนต์ และการนําเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื� อครบวงจร • สร้างรายได้ประจําที� ไม่ใช่จากดอกเบี� ยอย่างยั� งยืน • ใช้เงินทุนและบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ • สร้างขีดความสามารถและพัฒนาโซลูชันทางดิจิทัล • ผนึกพลังสร้างการเติบโต บัญชีเพื�อออม ประกัน การลงทุน สินเชื�อ การฝาก ถอน โอน จ่าย ** การ่ อยก๊า เรือนกระจก างอ้อมอื่่� นๆ (GHG Scope 3) คำ �นวณจากแ่ งการ่ อยก๊า เรือนกระจกจากการเดิิน าง องพนักงาน เพื� อเ างธุรกิจโ ยร ยนต์์ที่่� ควบ โ ยหน่่วยงานภายนอก แ ะการจััดซื้้� อิ ตภััณฑ์์แ ะบริการต่่างๆ เช่่น กระ าษ แ ะนำ ระ า

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3