รายงานความยั่งยืน 2564

13 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ทีทีบีสร้างคุณค่าที� ยั� งยืน ตลอดห่วงโซ่คุณค่า …นําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการชั� นยอด เพื� อเพิ� มพูนประสบการณ์ของลูกค้า... สาขาในประเทศ 636 สาขา สาขาต่างประเทศ 1 สาขา ตู้ ATM 3,043 ตู้ ตู้ ADM 598 ตู้ ตู้ All in Ones 253 ตู้ เงินสนับสนุนเพื อสังคมกว่า 53 ล้านบาท ประชาชนกว่า > 4,000 คนได้รับประโยชน์จากโครงการไฟ-ฟ‹ า รายได้รวม 65,537 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 5.1% กําไรต่อหุ้น 0.1086 บาท พนักงานทั” งหมด 15,102 คน ลูกค้า 10 ล้านราย กําไรสุทธิ 10,474 ล้านบาท ผู้ถือหุ้น 118,614 ราย ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2564 …และตอบแทนผู้ถือหุ้น และสังคมในวงกว้าง ผลการประเมินความชื นชอบของลูกค้า (Net Promoter Score: NPS) 64 คะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการข้อร้องเรียน 27% และ 46% สําหรับลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ตามลําดับ

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3