รายงานความยั่งยืน 2564

12 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ตัวชี้้� วัั ผ การดำำ �เนิน านด้้าน ามยั� งยืืน ธนาคารได้้กำ นดตััวชี้� ว การดำำ �เนินงานด้้านความยั่่� งยืนในแต่่ ะิ ติิ องกรอบการดำำ �เนินงาน ด้้านความยั่่� งยืนให้้เป็็น่ วนหนึ่� ง องตััวชี้� ว การดำำ �เนินงาน ององค์กรเพื� อขัับเคลื่� อน ธนาคารไปสู่่การพัฒนาอย่างย่� งยืนใน กๆ ด้้านอย่าง การจั ำ �ดัับด้้าน ามยั� งยืืน ติดต่่อ กรอบการ ำ �เนิน าน ้ าน ามยั่ ยืน ตัี้ั ปี 2564 เป้าหมายปี 2564 ผ การ ำ �เนิน าน ปี 2564 บรรษัทภิบา แ ะ จรรยาบรรณทา ธุุรกิจ การกำ �กับดููแลกิิจการ ที่่� ดีีแ ะ ระิิ ภาพ องคณะกรร การ ธนาคาร คะแนนรายงาน การกำ �กับดููแลกิิจการ ากกว่าหรืือเ่ ากับ 93% คะแนนรายงาน การกำ �กับดููแลกิิจการ เ่ ากับ 94% การร่� วไ อง้ อู ที่่�่ ง ให้้เกิ กระ บต่่อลููกค้า 0 กรณี 0 กรณี ามยั� งยืืนทา ธุุรกิจ คะแนนความพึึงพอใจ องลููกค้า (NPS) 65% 64% ามยั� งยืืน ด้้านสิ่� แ้ อมิ นเชื่� อสีีเ ยวที่่� อนุุมััติิ 1,200 ล้้านบา 2,309 ล้้านบา ควา เ้้ นการใช้้ ไฟฟ้าแ ะนำ � 10% จากปีี 2562 ควา เ้้ นการใช้้ ไฟฟ้า 35.8% แ ะนำ � 39.7% จากปีี 2562 ามยั� งยืืนด้้านสัั มิ นเชื่� อธุรกิจ SME ที่่�้ าง กระ บ เชิิงบวกด้้านสัังค 300 ล้้านบา 228 ล้้านบาิ นเชื่� อโครงการ จ่ายดีีมีีค ืืน 100 ล้้านบา 1,076 ล้้านบา การู ญเสีียบุค ากร ที่่� มีีศ ัักยภาพู ง 6% 7.6% แ นกการพัฒนาที่่� ย่� งยืน ธนาคาร ารไ ยธน า จำ �กััด ( า น) ำ �นักงานใหญ่่ 3000 นนพ โยธิน แ วงจอ พ เ จตุุจักร กรุงเ พฯ 10900 โ รศัพ์ 0 2299 1111 อีเ : ttb.sustainability@ttbbank.com S&P Global’s Corporate Sustainability Assessment (CSA) Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) Thailand Sustainability Investment (THSI) Fair Finance Thailand FTSE4Good Index IOD’s Corporate Report of Thai Listed Companies (CGR)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3