รายงานความยั่งยืน 2564

11 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ทีีท ีีบีีมุ่่� งมั่่� นที่่� จะ นวกแนวคิ ความยั่่� งยืน เ้ ากับการดำำ �เนินธุรกิจโ ยไ่ มุ่่� งเน้นการบรรลุุ เป้้า ายในระยะสั้้� น ากแต่่คำ �นึงถึึงการเติิบโ ในระยะยาวอย่างย่� งยืน โ ยมีีโครง้ างการ บริ ารจััดการความยั่่� งยืนที่่� คณะกรร การ รร ากำ นดค่่า อบแ นแ ะบรรษััทภิิบา ำ �หน้้าที่่� กำ �กับดููแ ให้้การบริ ารความยั่่� งยืน ององค์กรมีี ระิิ ภาพอย่างทั่่� วถึึง แ ะมีี หน่่วยงานความยั่่� งยืน ระ านควา่ วื อ กับหน่่วยงานอื� นๆ องธนาคารในการยกระดัับ การดำำ �เนินงานด้้านความยั่่� งยืนให้้อยู่เหนืือ า รฐานแ ะเิ้ างควา ระหนัักรู้ ให้้กับพนักงานในองค์กร โ ยมุ่่� งเน้นดำำ �เนินงาน ใน 4 ด้้าน ได้้แก่ ความยั่่� งยืน างธุรกิจ ควา ย่� งยืนด้้านสิ่่� งแว้ อ ความยั่่� งยืนด้้านสัังค แ ะบรรษััทภิิบา แ ะจรรยาบรรณ างธุรกิจ ทีีทีีบีและค ามยั� งยื ามยั� งยืืนทา ธุุรกิจ เปลี่่� ยน่ านไปสู่่โ เดลธุุรกิจที่่� ย่� งยืน เพื� อนำ �ไปสู่่การเติิบโ างการเงิน ในระยะยาวแ ะ ลููกฝังการดำำ �เนินงาน อย่างรับิ อบ ามยั� งยืืนด้้านสัั ม พัฒนาการบริ ารทรััพยากร ษย์ แ ะร่ว เป็็น่ วนหนึ่� งในการพัฒนา เยาว นแ ะชุุ นอย่างย่� งยืน บรรษัทภิบา แ ะจรรยาบรรณ ทา ธุุรกิจ มุ่่� งให้้เกิ การกำ �กับดููแลกิิจการ การบริ ารควา เสี่่� ยงแ ะการ กำ �กับดููแ ภายในที่่� มีี ระิิ ภาพ พร้อ้ างวัฒนธรร ที่่� ยึึดมั่่� น ใน กจริยธรร ามยั� งยืืนด้้านสิ่� แ้ อม กระ บต่่อสิ่่� งแว้ อ ทั้้� ง าง รงแ ะ างอ้อ กรอบการ ดำำ �เนิน าน ด้้าน าม ยั� งยืืน

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3