รายงานความยั่งยืน 2564

10 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 5. ใ้ เงิินทุนแ ะบริหาร ภา อ อย่างมีีประสิิทธิิภา ทีีท ีีบีีมุ่่� งมั่่� นอย่างเต็็ ที่่� ที่่� จะบรรลุุเป้้า าย กำ �ไรสุุทิ า ควา คาดหวััง องนัก งทุุน โ ย วางเป้้า ายที่่� จะบรรลุุอััตรา อบแ น ผู้้� ถืือหุ้้นที่่� อยู่ในระดัับเดีียวกับค่าเฉลี่� ย องธนาคาร ชั้� นนำ � ภายใน 3-5 ปีี เพื� อบรรลุุเป้้า ายดัังกล่่าว ธนาคารได้้มุ่่� งเน้นการเติิบโตธุุรกิจโ ยพิจารณา จากโอกา การ้ าง อบแ นที่่� เพิ� ขึ้้� น 6. สร้้า ขีี าม ามารถแ ะั ฒนา โซลููั นดิิจิทั ปััจจุุบ นการ ำ �ธุรกรร างการเงิน่ านช่่อง าง ดิิจิทัั การเติิบโ อย่างต่่อเนื� อง อันเป็็น า จากพฤติิกรร องผู้้� บริโภคที่่� เปลี่่� ยนแ งไ แ ะ เ คโนโลยีีที่่� ก้าวหน้้าขึ้้� น ใน ณะเดีียวกัน โควิ -19ก็ เป็็นตััวเร่งให้้เกิ การเปลี่่� ยนแ ง องพฤติิกรร องผู้้� บริโภคแ ะก่อให้้เกิ การตื่� นตััวู งสุุด ใน การใช้้บริการ างการเงิน่ านช่่อง างดิิจิทัั ดัังนั� นเพื� อให้้ทัันต่่อการเปลี่่� ยนแ งดัังกล่่าวแ ะ กำ น ให้้ควา เป็็นอยู่ที่่� ดี างการเงิน องลููกค้า เป็็นหััวใจ องกลยุ์ องธนาคาร ธนาคารจึง ได้้ งทุุนพัฒนาระบบเ คโนโลยี าร นเ ศ ระบบ ควา อดภััย างไ เบอร์แ ะควา อดภััย อง้ อู ลููกค้าอย่างต่่อเนื� อง พร้อ � งดำำ �เนิน การพัฒนาความรู้้� ควา า าร องพนักงาน เิ้ างวัฒนธรร องค์กรให้้ อ คล้้องกับ ยุคดิิจิทัั ปรัับปรุุงกระบวนการ ำ �งานต่่างๆ ให้้ เป็็นดิิจิทัั ากยิ� งขึ้้� นให้้ทัันกับยุค ย เพื� อควา รว เร็วในการพัฒนาิ ตภััณฑ์์แ ะบริการแ ะ้ าง ระ บการณ์ที่่� ดีียิ� งขึ้้� นให้้กับลููกค้า โ ย ธนาคารได้้ให้้ควา ำ �คัญกับการ้ างขีี ควา า าร างด้้านดิิจิทัั โ ยมีีเป้้า ายในการเป็็น ผู้้� ให้้บริการธนาคารดิิจิทัั ที่่� ดีีที่่� สุุด 1 ใน 3 อง ระเ ศ แ ะยังให้้ควา ำ �คัญเป็็นอันดัับต้้นๆ กับ การ งทุุนในแพ ฟอร์ิ จิทัั แ ะเ คโนโลยีีที่่� เก่� ยว้ องอย่างต่่อเนื� อง ทีีท ีีบีีได้้นำ �โ เ การ ดำำ �เนินธุรกิจแบบ “Digital First” าใช้้เพื� อขัับ เคลื่� อนการบูรณาการด้้านดิิจิ ควบคู่ไปกัับการ ปรัับปรุุง ระ บการณ์ องลููกค้าในทุุกช่่อง าง อย่างต่่อเนื� องเพื� อรับื อกับการเปลี่่� ยนแ ง พฤติิกรร องลููกค้า โ ยธนาคารยังได้้มุ่่� งไปสู่่� การกระจายอำ �นาจการพัฒนานวััตกรร เพื� อ ่ งเิ ให้้มีีการออกโ ลููชัันใ่ ๆ ได้้เร็วยิ� งขึ้้� นจาก ทั่่� วทั้้� งองค์กร ซึ่่� งไ่ เพียงช่่วยให้้ธนาคารมีีควา คล่่องตััวในการขัับเคลื่� อนนวััตกรร ากแต่่ยัง ช่่วย ต้้นทุุนในการให้้บริการให้้กับธนาคาร อีกด้้วย ทั้้� งนี� ธนาคารตั้� งเป้้า ายที่่� จะเปลี่่� ยนไปสู่่� การเป็็นดิิจิทััล แ ะย้ายการให้้บริการณ า า ไปสู่่� การบริการบนช่่อง างดิิจิทัั่ านแนวคิ “Digital First” ควบคู่่� บการมีีอยู่่�ของ า าเพื� อหััวใจ องควา เป็็นมนุุษย์ หรืือที่่� เรียกว่า “แพ ฟอร์ ดิิจิ ที่่� ควา เป็็น ษย์” เพื� อสร้้ างการมีี่ วนร่ว องลููกค้าที่่� ดีีที่่� สุุด เพื� อ อบ นองต่่อการเปลี่่� ยนพฤติิกรร ที่่� มีีควา คาดหวัังู งขึ้้� น กลยุ์ ด้้านดิิจิทัั องทีีท ีีบีี จึง ได้้เปลี่่� ยนไปสู่่� การให้้บริการที่่� นอกเหนืือจากการ ธนาคารแ ะพัฒนาระบบนิเวศ างธุรกิจร่วมกัับ พันธิ ร างธุรกิจ โ ยจะพัฒนาระบบนิเวศ าง ธุรกิจโ ยเน้นที่่� ตำำ �แหน่่ง างการ า ที่่� เ้ แ็ ง แ ะควา ได้้เปรีียบในการแ่ งขััน องธนาคาร เช่่น อุ า กรร ร ยนต์์ที่่� ธนาคารเป็็นผู้้� นำ �ในการ ให้้ิ นเชื่� อธุรกิจให้้เช่่าร ยนต์์โ ยมีีเครือ่ าย ครอบคลุ ดี เ อร์แ ะซััพพ ายเ นร ยนต์์ นอกจากนี� การพัฒนาระบบนิเวศ างธุรกิจ ยังเป็็นเครื� องื อในการ้ างการมีี่ วนร่ว อง ลููกค้า เช่่น ภาระในการเป็็นเจ้า องร ยนต์์ 7. ผนึกั้ า การเติบโต หลัังจากการควบรว ธนาคาร า าร้ าง ระโยชน์์ที่่� เกื� อหนุุนซึ่่� งกันแ ะกัน (Synergies) จาก การรวิ จการ 3 ่วน คือ ระโยชน์์ด้้านงบดุ ระโยชน์์ด้้านต้้นทุุน แ ะ ระโยชน์์ด้้านรายได้้ดัังนี� 1) ระโยชน์์ด้้านงบดุุ ่านการเพิ� ระิ ทธิิ ภาพ งบดุ ำ �ให้้ธนาคารหลัังการรวิ จการ า าร ใช้้ ระโยชน์์จากิ นทรััพย์แ ะระ น ได้้อย่าง ระิิ ภาพ ากยิ� งขึ้้� น 2) ระโยชน์์ด้้านต้้นทุุนจากการ ระหยั จาก นา โ ยเฉพาะจากการบูรณาการ างด้้าน การ่ งเิ มธุุรกิจหลััก เช่่น การ งทุุน างด้้าน โครง้ างพื� นฐานด้้านไอทีี การ ฏิิบััติการ การรว า า แ ะ พนักงานหลัังบ้าน เป็็นต้้น 3) ระโยชน์์ด้้านรายได้้ช่่วยเพิ� ควา า าร ในการนำ �เ นอิ ตภััณฑ์์แ ะบริการ างการ เงินที่่� าก ายขึ้้� น อบ นองควา ต้้องการ องลููกค้าแ ะ อบโจ์ ฐานลููกค้าที่่� ยายใหญ่่ ขึ้้� นถึึงกว่า 10 ล้้านราย ซึ่่� งช่่วยให้้ธนาคาร า าร เพิ� รายได้้ งการรวิ จการ การโอนกิจการทั้้� งหม (Ent i re Business Transfer: EBT) เ็ จสิ้้� นอย่างราบรื� นในเดืือน กรกฎาค 2564 โ ยหลัังจากการโอนกิจการ ทั้้� ง เ็ จสิ้้� นธนาคารจะมุ่่� งเน้นการเพิ� รายรับ จากฐานลููกค้าที่่� เพิ� ขึ้้� นจากการรวิ จการ โ ยยึึดมั่่� นต่่อหลัักควา เป็็นอยู่ที่่� ดี างการเงิน ด้้วยการพัฒนาคุณค่าที่่�่ ง อบให้้ลููกค้าให้้ดีี ยิ� งขึ้้� น่ านแพ ฟอร์ิ จิ ระดัับชั้� นนำ �

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3