รายงานความยั่งยืน 2564

9 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 กลยุุทธ์์แ ะธุุรกิจ ทีีท ีีบีีได้้กำ น เป้้า าย างกลยุ์ 7 ระการ แ ะมุ่่� งมั่่� น านสััม นธ์กับลููกค้าให้้แน่นแฟ้นยิ� งขึ้้� นอย่างต่่อเนื� อง่ านิ ตภััณฑ์์ที่่� าก ายแ ะโ ลููชัันระยะยาว ำ �หรัับลููกค้า เพื� อ้ าง การ่ วนร่ว แ ะเปลี่่� ยนให้้ธนาคารเป็็นธนาคาร ก องลููกค้า 1. ให้ลููกค้้าเป็นศูนย์ก า ทีีท ีีบีีให้้ควา ำ �คัญในการนำ �ลููกค้าเป็็นศูนย์ก าง ในการ ำ �ธุรกิจ ธนาคารจึงรวบรว ควา เ้ าใจในพฤติิกรร องลููกค้าเพื� อนำ าพัฒนาิ ตภััณฑ์์แ ะการบริการ แ ะนำ �ควา เ้ าใจ ดัังกล่่าว าใช้้ในการบริ าร ระ บการณ์ อง ลููกค้าให้้ดีียิ� งขึ้้� น นอกจากนี� ยังดำำ �เนินการวััด ความพึึงพอใจใน ระ บการณ์ที่่� ลููกค้าได้้รับอย่าง ต่่อเนื� อง เพื� อนำ ที่่� ได้้ าปรัับปรุุงิ ตภััณฑ์์แ ะ บริการให้้ดีียิ� งขึ้้� นต่่อไ นอกจากนั� น ธนาคารยังให้้ ควา บสนุุนกับกลุ่ ลููกค้าที่่� ได้้รับ กระ บ จากโควิ -19 อย่างต่่อเนื� อง 2. สร้้า ามเป็นเลิิศด้้านผลิิตภัณฑ์ เงิินฝากแ ะธุุรกรรมทา การเงิิน ทีีท ีีบีีได้้ใช้้กลยุ์ การใช้้เงินฝากเป็็นตััวนำ � (Deposit-led strategy) เพื� อ้ างควา แ กต่่าง างการแ่ งขัันเพื� อ่ ง อบิ ตภััณฑ์์เงินฝากแ ะ ธุรกรร างการเงินที่่� อบ นองควา ต้้องการ อง ลููกค้าที่่� ดีีที่่� สุุด ซึ่่� งกลยุ์ ดัังกล่่าวจะ ำ �ให้้ธนาคารมีี ควา ใกล้้ชิิ แ ะเ้ าใจลููกค้า ากยิ� งขึ้้� นซึ่่� ง ำ �ให้้ทีีท ีีบีี า าร เป็็นธนาคารหลััก องลููกค้าได้้ 3. รักษา ามเป็นผู้้ำ�ด้้านสิินเชื่่� อรถยนต์ แ ะการนำ �เ นอผลิิตภัณฑ์สิินเชื่่� อ รบ จร ภายหลัังการรวิ จการกับธนาคารธน า ธนาคารยังคงต่่อยอ ควา ำ �เร็จ องธุรกิจิ นเชื่� อร ยนต์์ แ ะนำ �จุุดแ็ ง องธุรกิจทั้้� งด้้าน พนักงาน เครือ่ ายตััวแ นจำ �หน่่ายร ยนต์์ แ ะ ควา แ็ งแกร่ง องแบรนด์์ าเพิ� มขี ควา า าร องิ ตภััณฑ์์ิ นเชื่� ออื� นๆเพื� อ อบ นอง ควา ต้้องการ องลููกค้าได้้ ากขึ้้� น นอกจากนี� ผลิิ ตภััณฑ์์ที่่� ครอบคลุุ ากขึ้้� น ยังช่่วยให้้ธนาคาร า ารถม ควา า าร ในการแ่ งขัันแ ะปรัับตััว ได้้ทัันต่่อ ภาพ า ที่่� เปลี่่� ยนแ งไ ได้้ดีียิ� งขึ้้� น แ ะคงควา เป็็นผู้้� นำ �ในด้้านิ นเชื่� อร ยนต์์ 4. สร้้า รายได้้ที� มิใช่่ด อกเบี� ยอย่างยั่�งยืืน ทีีท ีีบีีให้้ควา ำ �คัญกับการ้ างรายได้้ที่่�ิ ใช่่ อกเบี� ยอย่างย่� งยืน าโ ย อ เพราะรายได้้ ที่่�ิ ใช่่ อกเบี� ยจะ่ ง ให้้ธนาคาร า าร บริ ารเงินทุุนได้้อย่างมีี ระิิ ภาพ ตััวอย่าง เช่่น ิ ตภััณฑ์์ ระกันชีีวิ แ ะิ ตภััณฑ์์การ งทุุน เป็็นต้้น ทั้้� งนี� ทีีท ีีบีีได้้ใช้้โ เดลธุุรกิจแบบ ผู้้� แ นจำ �หน่่ายแ ะ Open architecture โ ยมุ่่� งเน้น การคััดเลืือกพันธิ ร างธุรกิจแ ะผลิิ ตภััณฑ์์ที่่� ดีี ที่่� สุุด เพื� อนำ �เ นอแก่ลููกค้า่ านช่่อง างการ าย ต่่างๆ ด้้วยกลยุุทธ์์ ดัังกล่่าว ธนาคาร า าร้ างรายได้้อย่างย่� งยืนใน ภาวะผััน วน อง วััฏจักรธุรกิจได้้

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3