รายงานความยั่งยืน 2564

8 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 การให้บริการด้้านผลิิตภัณฑ์การ น ttb Open Architecture ทีีท ีีบีีถื อเป็็นธนาคารไ ยแห่่งแรก ที่่� เปิิ เสรีีภาพการ งทุุน กองทุุนรว ให้้กับลููกค้าทุุกคนทุุกกลุ่ ธนาคารได้้เปิิ ให้้ บริการ ttb Open Archi tecture ศูนย์รว กองทุุนดีี ย่� ห้้อดััง ที่่� เดีียวครบ โ ยคััดเลืือกกองทุุนรวมคุุณภาพ จาก าก าย บ จ.ชั้� นนำ � ที่่� เ าะกับควา เสี่่� ยง องลููกค้า ายระดัับ าให้้ลููกค้าเลืือก งทุุนได้้อย่างมั่่� นใจแ ะ ะ วก ในที่่� เดีียว ในปีี 2564 ธนาคารได้้เป็็นพาร์ เนอร์กับ บ จ.ชั้� นนำ � ทั้้� งในแ ะต่่าง ระเ ศ 12 แห่่ง รว ถึึง • บริษั กทรััพย์จััดการกอง น ารไ ย จำ �กััด • บริษั กทรััพย์จััดการกอง น ยูโอบี ( ระเ ศไ ย) จำ �กััด • บริษั กทรััพย์จััดการกอง น อเบอร์ดีีน แ น าร์ ( ระเ ศไ ย) จำ �กััด • บริษั กทรััพย์จััดการกอง น พรินิ เพิ จำ �กััด • บริษั กทรััพย์จััดการกอง น ไ ยพาณิชย์์ จำ �กััด • บริษั กทรััพย์จััดการกอง น คิง ไว (เอเชีีย) จำ �กััด • บริษั กทรััพย์จััดการกอง น ิ โก้ จำ �กััด • บริษั กทรััพย์จััดการกอง น วรรณ จำ �กััด • บริษั กทรััพย์จััดการกอง น กิ กรไ ย จำ �กััด • บริษั กทรััพย์จััดการกอง น กรุงศรี จำ �กััด • บริษั กทรััพย์จััดการกอง น กรุงไ ย จำ �กััด ( า น) • บริษั กทรััพย์จััดการกอง น ธน า จำ �กััด ธุุรกิจประกัน ธนาคารได้้เ้ าสู่่� การเป็็นพันธิ ร างธุรกิจ ระกันกับบริษั พรูเด็็นเชีีย ระกันชีีวิ ( ระเ ศไ ย) จำ �กััด ( า น) ซึ่่� งเป็็นบริษััทย่่อย องบริษั พรูเด็็นเชีีย จำ �กััด ( า น) เป็็นระยะเว า 15 ปีี ในเบื� องต้้น นับตั้� งแต่่วันที่่� 1 กราค 2564 เพื� อนำ �เ นอิ ตภััณฑ์์แ ะโ ลููชัันด้้านสุุข ภาพร่างกาย แ็ งแรงแ ะการเงิน องพรูเด็็นเชีีย ให้้กับเครือ่ ายที่่� ยายใหญ่่ขึ้้� นจากการรวิ จการภายใต้้ทีีท ีีบีี บริษั พรูเด็็นเชีีย ระกันชีีวิ ( ระเ ศไ ย) จำ �กััด ( า น) เป็็นบริษั ระกันชีีวิตชั้้� นนำ �ที่่� ดำำ�เนินธุรกิจใน ระเ ศไ ย ากว่า 24 ปีี โ ยพรูเด็็นเชีีย ระกันชีีวิ นำ �เ นอผลิิ ตภััณฑ์์ ที่่� าก ายครบถ้้วน โ ยเฉพาะ ระกันชีีวิ แ ะ ระกัน สุุข ภาพ เพื� อ อบ นองควา ต้้องการ องลููกค้า อ ทุุกช่่วงชีีวิ ทั้้� งนี� การเป็็นพันธิ ร างธุรกิจระหว่่างธนาคาร กับพรูเด็็นเชีียลยัังช่่วยให้้ า าร ใช้้ ระโยชน์์จากเ คโนโลยีี เพื� อให้้บริการลููกค้าได้้ดีียิ� งขึ้้� นอีกด้้วย ำ �หรัับธุรกิจ ระกันอื� นๆ ที่่� ไ่ ใช่่ ระกันชีีวิ ธนาคารได้้ นำ �เ นอ ระกัน ำ �หรัับิ นทรััพย์คำ ระกันร่วมกัับบริษั ระกัน ิ นทรััพย์ ายแห่่ง โ ยหลัังการรวมธุุรกิจ ธนาคารใช้้ ระโยชน์์จากฐานลููกค้าิ นเชื่� อร ยนต์์ที่่� มีีควา แ็ งแกร่ง องธน า ซึ่่� งช่่วย ยายธุรกิจ ระกันอื� นๆ องธนาคารได้้ เป็็นอย่าง าก ธนาคารยังนำ �เ นอิ ตภััณฑ์์ ระกันอื� นๆ เช่่น ระกันอุุบ ััิเหตุุ่ วนบุคค ระกันสุุข ภาพ แ ะ ระกัน ร ยนต์์ เป็็นต้้น

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3