รายงานความยั่งยืน 2564

7 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 เกี่� ยั บทีีทีีบี ธนาคาร ารไ ย จำ �กััด ( า น) ก่อตั้� งขึ้้� นในปีี 2500 โ ย มีี ระเภ บริการที่่� จำ �กััดแ ะมุ่่� งให้้บริการ างการเงินแก่ หน่่วยงาน ารแ ะ้ ารา การ ารเป็็นหลััก หลัังจากนั� น จึงได้้ ยาย อบเ การให้้บริการ างการเงินสู่่� ภาคธุรกิจ แ ะเอก นเพิ� ขึ้้� น ดำำ �เนินธุรกิจในฐานะธนาคารพาณิชย์์ในปีี 2516 แ ะได้้จ ะเบียนใน า กทรััพย์แห่่ง ระเ ศไ ย ในปีี2526นอกจากนี� ทีีท ีีบีีย ัังได้้รวิ จการกับธนาคารดีีบีเอ ไ ยทนุุ จำ �กััด ( า น) แ ะบรรษั เงินทุุนอุ า กรร แห่่ง ระเ ศไ ย ในปีี 2547 กับ ING BANK N.V. ในปีี 2550 แ ะ กับธนาคารธน า ในปีี 2562 า ำ�ดัับ โ ยการรวิ จการ ครั� งล่่าสุุด นี้้�่ ง ให้้ก้าวขึ้้� น าเป็็นธนาคารพาณิชย์์ที่่� มีี นา ใหญ่่ลำำ �ดัับที่่� 6 อง ระเ ศ า นาดสิ นทรััพย์ า าร ให้้บริการลููกค้าบุคค แ ะลููกค้าธุรกิจได้้อย่างเต็็ู แบบ ในแฟ ฟอร์่ างๆ ผลิิตภัณฑ์แ ะบริการ ธนาคารนำ �เ นอิ ตภััณฑ์์แ ะบริการที่่� าก าย ไ่ ว่าจะ เป็็นิ ตภััณฑ์์แ ะบริการด้้านเงินฝาก ินเชื่� อ การ งทุุน แ ะ ระกันชีีวิ แ ะทรััพย์ิ น อย่างไรก็ดีี เนื� องจากลููกค้าในแต่่ ะ กลุ่ ควา ต้้องการ างการเงินที่่� แ กต่่างกัน ธนาคารจึงได้้ แบ่งกลุ่ ลููกค้าออกเป็็นกลุ่ ลููกค้าธุรกิจแ ะกลุ่ ลููกค้าบุคค เพื� อที่่� จะได้้นำ �เ นอิ ตภััณฑ์์แ ะบริการให้้ รง า ควา ต้้องการ ากที่่� สุุด ดัังนี� กลุ่� มลููกค้้าธุุรกิจ ผลิิตภัณฑ์เงิินฝาก • บัญชีีเงินฝากเพื� อธุรกิจ เช่่น บัญชีี ธุรกิจ ttb one bank ผลิิตภัณฑ์สิินเชื่่� อ •ิ นเชื่� อ นเวียน •ิ นเชื่� อเครือ่ ายธุรกิจการค้า • หนัังื อคำ ระกัน • ินเชื่� อเพื� อ SME (ttb SME Smart Biz) บริการธุุรกรรมทา การเงิิน • บริการด้้านชำำ �ระเงิน • บริการด้้านเรียกเก็บเงิน • บริการจััดการ ภาพคล่่อง างการเงิน บริการด้้านการค้้า ระหว่่า ประเทศ • บริการด้้านธุรกรร การค้าระหว่่าง ระเ ศ • บริการด้้านควา เสี่่� ยงด้้านอััตรา แ กเปลี่่� ยนเงิน ราต่่าง ระเ ศ ผลิิตภัณฑ์ประกัน •ิ ตภััณฑ์์ ระกันแ ะคุ้้�มครอง ธุรกิจ บริการเพิ่่� มเติม • บริการบััตรธุรกิจ • บริการตััวแ นแ ะธุรกิจ กทรััพย์ • บริการวาณิ ธนกิจแ ะที่่� ปรึึกษา การ ง น กลุ่� มลููกค้้าบุ ผลิิตภัณฑ์เงิินฝาก • บัญชีีเงินฝากเพื� อใช้้ (all free) • บัญชีีเงินฝากเพื� อออ (no fixed) ผลิิตภัณฑ์สิินเชื่่� อ •ิ นเชื่� อ่ วนบุคค •ิ นเชื่� อบ้าน •ิ นเชื่� อร ยนต์์ •ิ นเชื่� อบััตรเครดิิ ผลิิตภัณฑ์การ น • การให้้บริการด้้านิ ตภััณฑ์์ การ ง น ttb Open Architecture ผลิิตภัณฑ์ประกัน • ระกันชีีวิ เพื� อการออ • ระกันชีีวิ เพื� อควา ครองชีีวิ แ ะสุุข ภาพ • ระกันชีีวิ เพื� อคุ้้�มครองทรััพย์ิ น บริการ นบดีี นกิจ • บริการธนบดีีธนกิจ • บริการธนบดีี ายเ : รายได้้จากธุรกิจ ระเภ บริ าริ นทรััพย์ การบริ ารควา่ � งค่� ง/ บริการไพรเว แบงก์ รา ารหนี้� ESG ำ �หรัับลููกค้าธุรกิจ แ ะการให้้คำ �ปรึึกษาด้้านการเงินแก่ลููกค้าธุรกิจแ ะลููกค้าบุคค ในแต่่ ะ ระเภ้ อยกว่าร้อย ะ 5 องรายได้้ทั้้� ง

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3