รายงานความยั่งยืน 2564

6 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 การ น่ งด้้วยพลัังงาน ะอา อาคารสีีเขีียว แ ะการจััดการ แ่ งทรััพยากรธรร าติิอย่างย่� งยืน เพื� อเป็็นการ้ างควา ร่วื อกับลููกค้าในการ บ นอุ า กรร เ ยวให้้เพิ� ากขึ้้� น นอกจากนั� น ธนาคารยังได้้จั ำ �กรอบหุ้้นกู้้�สีเ ยว (Green Bond) เพื� อช่่วยให้้ธุรกิจ า าร เ้ าถึึงแ่ งเงินทุุนที่่� ช่่วยแก้ไั ญ าการ เปลี่่� ยนแ ง ภาพภูิ อากาศ รว ถึึงสนัับสนุุนการเปลี่่� ยน่ านไปสู่่� เศรษฐกิจแ ะสัังค คาร์บอนต่ำ �อีกด้้วยนอกจากนั� น เพื� อเป็็นการ กระ บ างสิ่่� งแว้ อ ธนาคารได้้นำ �เ นอโ ลููชััน างการเงิน ที่่� ย่� งยืน เช่่นการให้้ิ นเชื่� ออย่างรับิ อบแ ะการให้้ิ นเชื่� อที่่�ู กกับ การดำำ �เนินงานด้้านความยั่่� งยืน (Sustainability-linked Loan) ซึ่่� งเป็็นการช่่วยให้้ลููกค้า องธนาคารมีี Financial Well-being ที่่� ดีี ควบคู่ไปกัับการรับิ อบต่่อสิ่่� งแว้ อ แ ะสัังค องธนาคาร ด้้วยเช่่นกัน ำ �หรัับการรับิ อบต่่อสัังคมนั้้� น ในปีี 2564 ที่่�่ าน า ธนาคาร ยังคงมุ่่� งเน้นการ่ งเิ ความรู้้� างด้้านการเงินให้้กับลููกค้าแ ะ ระ า น่ าน 4 แพ ฟอร์ิ จิทัั ที่่� เ้ าถึึงได้้อย่าง ะ วกคล่่องตััว ได้้แก่ “fintips by ttb” แ่ งรว เคล็็ดลัับ างการเงิน ำ �หรัับ คนร่� นใ่ บนเว็บไ์ แ ะโ เชีีย เดีียต่่างๆ องธนาคาร “finfit with ttb” ชุุ นออนไลน์์บนเฟซบุ๊๊� กเพื� อแ กเปลี่่� ยนแบ่งปัันความรู้้� เรื� องการเงิน “fin live and learn by ttb” โครงการให้้ความรู้้� เรื� อง การเงิน่ วนบุคค างออนไลน์์ ำ �หรัับกลุ่ พนักงานบริษั่ างๆ ที่่� ใช้้บริการจ่ายเงินเดืือน องธนาคาร แ ะ “finbiz by ttb” โครงการ เิ ความรู้้� ธุรกิจเพื� อลููกค้าเอ เอ็มอีีบนแพ ฟอร์ิ จิทัั ทั้้� ง เว็บไ์ โ เชีีย เดีีย แ ะสััม นาออนไลน์์ ที่่� เจาะลึึกทุุกบริบ อง อุุต า กรร โ ยมีีเจ นารมณ์์ ที่่� ต้้องการยกระดัับการให้้ความรู้้� างการเงินที่่� เ้ าใจง่าย สร้้ างทััศนคติิที่่� ถููกต้้องเพื� อก่อให้้เกิ การเปลี่่� ยนแ งพฤติิกรร างการเงินที่่� เ าะ นำ �ไปสู่่� การมีีช ีีว ิิ างการเงินที่่� ดีีในที่่� สุุด อีกสิ่่� งหนึ่� งที่่� ธนาคารมุ่่� งเน้น าโ ย อดคืือ การ่ งเิ การเ้ าถึึง างการเงินให้้ ากขึ้้� น แ ะจากการระบา องโควิ -19 ซึ่่� งสร้้ าง กระ บต่่อเศรษฐกิจทั่่� วโ กแ ะสัังค ในวงกว้าง ธนาคารได้้เ้ าไ่ วยเื อลููกค้าที่่� ได้้รับ กระ บจาก โควิ -19 โ ยได้้ให้้การช่่วยเื อด้้านการกู้้ืมกัับลููกค้า จำ �นวน ลููกค้าอย่างเป็็นธรร ่ง ให้้ธนาคารได้้รับการปรัับเกณฑ์์ที่่� ดีีขึ้้� น จากการ ระเิ น องธนาคารแห่่ง ระเ ศไ ย ซึ่่� ง ะ้ อนให้้เห็็นถึึง ควา มุ่่� งมั่่� นแ ะความตั้้� งใจ องทีีท ีีบีีที่่� จะพัฒนาการบริการควบคู่ ไปกัับการรับิ อบต่่อสัังค จากการบูรณาการความยั่่� งยืนในการดำำ �เนินธุรกิจบนพื� นฐาน อง การกำ �กับดููแ ที่่� ดีี อ จนการรับิ อบต่่อสิ่่� งแว้ อ แ ะสัังค ่ ง ให้้ธนาคารยังคงครองอันดัับหนึ่� ง “การเงินที่่� เป็็นธรร ” ต่่อเนื� องเป็็นปีีที่่� 3 จากการ ระเิ นโ ยแนวร่ว การเงินที่่� เป็็นธรร ระเ ศไ ย ซึ่่� ง ะ้ อนถึึงควา มุ่่� งมั่่� นในการขัับเคลื่� อนสู่่� การธนาคาร ที่่� ย่� งยืน เพื� อ้ างชีีวิ างการเงินที่่� ดีีขึ้้� นให้้กับคนไ ย แ ะในปีี 2564 นับเป็็นอีกหนึ่� งก้าวย่าง ำ �คัญที่่� ธนาคารได้้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีี รายชื่� อ อง Sustainability Yearbook 2021 ใน ว ธนาคาร จาก S&P Global ในการ ระเิ นดััชนีีความยั่่� งยืน าวโจน์ หรืือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เป็็นปีีแรก นอกจากนี� ธนาคารยังได้้รับคััดเลืือกให้้เป็็น าชิิกในดััชนีีวััดควา เ อภาค างเพศ องบลูู เบิร์ก (Gender-Equality Index: GEI) ปีี 2565 เป็็นปีีแรกอันเนื� องจากควา โ เด่่นด้้านวัฒนธรร องค์กรที่่� เปิิ กว้างยอมรัับควา แ กต่่างที่่� าก าย แ ะมีีนโยบาย่ งเิ ควา เ อภาคที่่� ชัั เจน พร้อ การ ฏิิบััติต่่อพนักงาน กคนอย่าง เ่ าเ ย น ซึ่่� ง อ คล้้องกับแนว างการสร้้ างธนาคารแห่่งควา ย่� งยืนด้้านสัังค สุุด้ ายนี� ธนาคาร อ อบคุณ่ านผู้้� ถืือหุ้้น ลููกค้า แ ะผู้้� มีี่ วนได้้ ่ วนเสีียทุุกภาค่ วนที่่� สนัับสนุุนแ ะให้้้ อเ นอแนะที่่� เป็็น ระโยชน์์ต่่อ การดำำ �เนินงานด้้านความยั่่� งยืน องธนาคาร โ ยธนาคารจะร่ว เิ้ างรากฐานระบบการเงินการธนาคารที่่� เ้ แ็ งด้้วยควา เป็็นธรร สู่่� ความสมดุุ างเศรษฐกิจ สิ่่� งแวดล้ อ แ ะสัังค เพื� อการเติิบโ อย่างย่� งยืน แ ะ อยืนยันในเจ นาร์ ที่่� จะมุ่่� งมั่่� น านต่่อแ ะยกระดัับการดำำ �เนินธุรกิจอย่างรับิ อบ แ ะมุ่่� งสู่่� พันธกิจในการ้ างชีีวิ างการเงินที่่� ดีีขึ้้� นให้้กับลููกค้าแ ะคนไ ย ทั้้� ง ระเ ศได้้อย่างแ้ จริง ากกว่า 750,000 ราย นอกจากนั� น ธนาคารยังได้้ร่วมกัับ าง าค ธนาคารไ ย แ ะธนาคารแห่่ง ระเ ศไ ย ในการ กดััน โครงการพักทรััพย์พักหนี้� แ ะการรวมหนี้้� (DebtConsolidation) เพื� อ ให้้กลุ่� มธุุรกิจ เช่่น โรงแร แ ะภาค ระ า น่ านวิกฤ ครั� งนี� ไ ได้้ ใน ณะเดีียวกัน ธนาคารเชื่� อว่าการจะ้ าง ำ �เร็จ างธุรกิจ ได้้นั� น ธนาคารต้้องให้้ควา ำ �คัญกับการพัฒนาบุค ากรแ ะ วัฒนธรร องค์กรด้้วยเช่่นกัน ธนาคารจึงได้้กำ นดวััฒนธรร องค์กรใ่ ที่่� เรียกว่า I CARE เพื� อช่่วยวางรู แบบวิถีีการ ำ �งานใ่ หลัังจากการรวิ จการ ำ �เร็จ โ ยวัฒนธรร องค์กรใ่ นั� น ะ้ อน ให้้เห็็นถึึงควา เชื่� อ ค่านิย ก กลยุ์ แ ะจุุดแ็ ง องธนาคาร อีกทั้้� งธนาคารยังมุ่่� งเน้นให้้องค์กรมีีควา คล่่องตััวในการ ำ �งาน (Agile Organization) โ ยเน้นการ ำ �งานร่วมกัันเป็็นทีีม จากบุค ากรที่่� มีี ควา า าร ที่่� าก าย นอกจากนั� น ธนาคารยังสนัับสนุุนให้้ พนักงานเป็็นอา า คร มุ่่� งเดิินหน้้า านต่่อกิจกรร งค เพื� อ ความยั่่� งยืน่ านโครงการไฟ-ฟ้า โ ย ทีีท ีีบีี ซึ่่� งเป็็นโครงการ CSR ก องธนาคาร เพื� อจุ ระกายเยาว น ชุุ น แ ะควา เป็็นไ ย ้ างการเปลี่่� ยนแ งที่่� ดีีขึ้้� นอย่างย่� งยืนทั้้� งในเชิิงธุรกิจ ชุุ น แ ะ สัังค รอบ้ าง อกยำ �ปรัั ญาMake REALChange เพื� อเิ้ าง สิ่่� งดีีๆ คืนสู่่� สัังค ไ ย ด้้วยควา เชื่� อมั่่� นว่าแนว ฏิิบััติด้้านการกำ �กับดููแลกิิจการที่่� ดีี จะเป็็น พื� นฐาน ำ �คัญในการเติิบโ ององค์กรอย่างย่� งยืน ธนาคารจึง กำ � น โครงสร้้ างการบริ ารจััดการที่่� มีีป ระิ ทธิิ ภาพ โปร่่งใ แ ะมีีการถ่่วงดุุลอำำ �นาจระหว่่างกัน เพื� อให้้เกิดป ระโยชน์์ู งสุุด่ อ การกำ �กับดููแ โ ยธนาคารให้้ควา ำ �คัญอย่างยิ� งยว ในเรื� อง การกำ �กับดููแ การให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็นธรร ซึ่่� งเป็็นหลัักใน การดำำ �เนินธุรกิจ องธนาคารเพื� อ้ างควา ไว้วางใจแ ะควา เชื่� อมั่่� นกับลููกค้า รว ถึึงการ ลููกฝังวัฒนธรร องค์กรให้้พนักงาน ทุุกคนรักษาแ ะ ฏิิบััติ า จริยธรร ในการดำำ �เนินธุรกิจ โ ยยึึด มั่่� นในการรักษาผลป ระโยชน์์ องลููกค้าแ ะนำ �เ นอสิ่่� งที่่� ดีีที่่� สุุด ให้้กับ ลููกค้าอย่างเป็็นธรร ไ่ แ วง าผลป ระโยชน์์จากควา ไ่ รู้้�ของ ลููกค้า ซึ่่� งในปีี 2564 ธนาคารได้้ยกระดัับแนว ฏิิบััติการให้้บริการ

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3