รายงานความยั่งยืน 2564

5 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ระธานกรร การ นายปิติ ตัณฑเกษม ระธานเจ้า น้า่ บริ าร ารจา ประธา รรม าร และประธา เจ้าหน้้าที่� บริหาร ทีีเอ็ ธน า เชื่� อว่าการดำำ �เนินธุรกิจแ ะความยั่่� งยืนยากที่่� จะแยก ออกจากกันได้้ การที่่� ธุรกิจจะดำำ �เนินได้้ดีีแ ะย่� งยืนนั� น สิ่่� ง ำ �คัญคือ ต้้องมั่่� นใจว่าผู้้� มีีส่ วนได้้่ วนเสีียจากทุุกภาค่ วนต่่างได้้รับทั้้� ง ระโยชน์์แ ะไ่ ก่อให้้เกิ กระ บในเชิิง บจากการดำำ �เนินธุรกิจ องธนาคาร ซึ่่� งการขัับเคลื่� อนเรื� องความยั่่� งยืนต้้องเริ� จาก ภายใน โ ย ำ �ให้้ทุุกคนในองค์กรเห็็นภาพแ ะมีีควา เชื่� อเดีียวกัน แ ะเดิินหน้้าไ พร้อมกัันจึงจะ ำ �ให้้ความยั่่� งยืนเกิ ขึ้้� นได้้แ ะจะไ่ ใช่่ เรื� องไกลตััวอีกต่่อไ อีกหนึ่� งเรื� อง ำ �คัญที่่� ธนาคาร กดัันอย่าง ต่่อเนื� อง คือ การ้ างชีีวิ างการเงินที่่� ดีีขึ้้� น หรืือ Financial Well-being ให้้กับคนไ ยทั้้� ง ระเ ศ อันเป็็นรากฐาน ำ �คัญที่่� จะ ช่่วยให้้ทุุกคนบรรลุุเป้้าหม ายในชีีวิ ได้้ โ ยธนาคารมุ่่� งเน้นให้้ พนักงานทุุกคนในองค์กรใช้้เรื� องนี� เป็็นแก่น ำ �คัญในการพัฒนาิ ตภััณฑ์์ บริการ รว ถึึงโ ลููชััน างการเงินต่่างๆ เพื� อรองรับ ควา ต้้องการ องลููกค้า กช่่วงชีีวิ ด้้วยเป้้า ายที่่� จะ ำ �ให้้สัังค แ ะชีีวิ างการเงิน องคนไ ย ดีีขึ้้� น ธนาคารจึงมุ่่� งมั่่� นที่่� จะต่่อยอ พัฒนาิ ตภััณฑ์์ บริการ แ ะ โ ลููชััน างการเงินให้้ดีียิ� งขึ้้� น อบโจ์ ควา ต้้องการ างการเงิน องลููกค้าอย่างแ้ จริงเช่่นบัญชีีทีีท ีีบีีออ์ ฟรีที่่� นอกจากจะฟรีรอบ ด้้านฝาก อนโอนจ่ายแล้้วยังให้้ความคุ้้ ครองด้้านชีีวิ แ ะอุุบ ััิเหตุุ ฟรี ซึ่่� ง่ ง ให้้ลููกค้ากว่า 1.9 ล้้านราย ได้้ ควา ครองพื� นฐาน โ ยไ่ ต้้องเสีียค่าใช้้จ่ายเพิ� เติิ แ ะ่ ง ให้้ธนาคารมีียอ เงินฝาก บัญชีีทีีท ีีบีีออ์ ฟรี เติิบโ อย่างก้าวกระโ ูงถึึง 15%ในปีีที่่�่ าน า ำ �หรัับการ งทุุนเพื� ออนาค ธนาคารได้้ยกระดัับิ ตภััณฑ์์ การ งทุุน ทีีท ีีบีี าร์ พอร์ ซึ่่� งช่่วยให้้ลููกค้า งทุุนได้้ง่าย แ ะ บายใจเพราะมีีผู้้� เชี่� ยว าญช่่วยดููแ คััด จััด ปรัับ พอร์ การ งทุุนให้้เ าะกับระดัับควา เสี่่� ยง องลููกค้าแต่่ ะราย แ ะ ในปีี 2564 นั� น เรายังคงได้้รับ กระ บอย่างต่่อเนื� องจากการแพร่ ระบาดข องโรคโควิ -19 ซึ่่� งก่อให้้เกิ ควา กติิรู แบบใหม่ หรืือ NewNormal ทั้้� งการเปลี่่� ยนแ งพฤติิกรร การบริโภค การซื้้� อ ายิ นค้าแ ะบริการที่่� พึ� งพาการใช้้เ คโนโ ากยิ� งขึ้้� น ซึ่่� งธนาคารได้้ มีีการปรัับแ ะพัฒนารู แบบการให้้บริการ างดิิจิทััล าโ ยตล อ โ ยธนาคารได้้ปรัับปรุุงฟีเจอร์บนแอ พลิิเคชััน ทีีท ีีบีี ทัั อย่าง ต่่อเนื� องเพื� อช่่วยให้้ลููกค้า า าร บริ ารจััดการเรื� องการเงินได้้ ะ วก บายแ ะง่ายขึ้้� น เป็็นการ่ งเิ ให้้ลููกค้ามีีช ีีว ิิ างการเงิน ที่่� ดีีขึ้้� น อีกทั้้� งธนาคารยังได้้ก่อตั้� งทีีิ จิทัั ttb spark ให้้เป็็น Digital Hub ที่่� มุ่่� งมั่่� นที่่� จะ้ างการเปลี่่� ยนแ ง่ านดิิจิทัั เ คโนโลยีี เพื� อพัฒนาโ ลููชัันบริการแ ะนวััตกรริ จิทัั ที่่� รว เร็วเพื� อให้้ ลููกค้า องเรามีีช ีีว ิิ างการเงินที่่� ดีีขึ้้� นอย่างแ้ จริง หนึ่� งในเรื� องหลััก องการ้ างความยั่่� งยืนคือ การดำำ �เนินธุรกิจ ด้้วยความรัับิ อบต่่อสิ่่� งแว้ อ แ ะสัังค ธนาคารจึงมุ่่� ง ยกระดัับการให้้ิ นเชื่� อสีีเ ยว (Green Loan) โ ยการ ยาย อบเ การให้้ิ นเชื่� อสีีเขีียวจาก 2 หม วดหมู่่� เป็็น 7 หม วดหมู่่� ครอบคลุุ พลัังงาน นเวียนการใช้้พลัังงานอย่างมีี ระิิ ภาพการจััดการ นำ �แ ะนำ �เสีียอย่างย่� งยืน การป้้องกันิ ษแ ะการจััดการ องเสีีย

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3