รายงานความยั่งยืน 2564

4 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 16 18 20 24 5 0 7 11 สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที บร หาร เกี ยวกับทีทีบี ทีทีบีและความยั งยืน 15 ลูกค้า ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน คุณภาพช† วิตทางการเง นที ดี การเปลี ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจ ทัล ประสบการณ์ที ดีต่อลูกค้า 27 สิ งแวดล้อม การให้สินเช‹ ออย่างรับผิดชอบ การเง นที ยั งยืน ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมของธนาคาร 28 29 34 65 69 74 77 เกี ยวกับรายงานฉบับนี‘ ผลการดำเนินงานด้านความยั งยืน GRI Content Index รายงานการให้ความเช‹ อมั นอย่างอิสระ 50 การกำกับดูแล บรรษัทภิบาลและจร ยธรรมทางธุรกิจ การบร หารจัดการความเสี ยง การให้บร การลูกค้าอย่างเปŸ นธรรม ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ 51 54 58 61 สังคม 35 การให้ความรู้ทางการเง นและการส่งเสร ม การเข้าถึงบร การทางการเง น บุคลากรของเรา การพัฒนาสังคม 36 0 40 46

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3