รายงานความยั่งยืน 2564

3 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 วิิสััยทััศน์์ พัั ธกิิจ เราจะเป็็นธนาคารที่่� ลููกค้าเลืือกใช้้ แ ะชื่� น อบจนต้้องบอกต่่อ เรามุ่่� งมั่่� นที่่� จะช่่วยให้้ลููกค้า มีีช ีีว ิิ างการเงินที่่� ดีีขึ้้� น

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3